lijk bier, benevens ook lectuur ten einde de militairen op eene aangename wijze bezig te kunnen houden. Het is te vvenschen, dat dit goede voornemen worde ten uitvoer gebragt, en daar door de vruchten worden geoogst van de pogingendie reeds in 183a in de legerplaats vau Zeist zijn aangewendom bij onze krijgslieden het misbruik vau sterken drank tegen te gaan. De kersenwelke te Zalt-Bommel in vorige jaren van 80 Cents tot f\ per mandje werden verkocht, zijn nu afgele verd tot ƒ2 en hooger. Wij gelooven niet dat het iemand heugt dat deze zoo geldig zijn geweest. In eene stad van Zuid-Amerika beviel onlangs eene blanke vrouw, die een blanken man tot echtgenoot had, van een kleurling. Toen de verbaasde echtgenoot eenigzins van zijne schrik bekomen was, vervoegde hij zich bij een advocaat, aan wien hij het gebeurde mededeelde en hem om raad vroeg. »Uwe zaak is onverliesbaarantwoordde de advocaat, iugevol- ge de duidelijke letter van ons wetboek kunt gij u van uwe vrouw laten scheiden, en Met uw verlof, viel de echtgenoot den advocaat in de rede, dit is mijne bedoeling niet, ik wenschte alleen te weten of ik het regt heb om het kind te verkoopen. Den Gden dezer heeft in de stad Kasan een vreeselijke brand gewoed, die meer dan 12 uren aanhield en tengevolge waarvan meer den 1500 huizen, 3 kerken en een menigte an dere gebouwen in de asch werden gelegd. Duizende personen zijn hierdoor van have en goed beroofd. In het adres van lord Palmerston aan de keizer van Ti- verton leest men o.a. het volgende: »Het zal eene der groote bemocijingen van de nieuwe regering zijn, de zegeningen van den vrede voor haar land te bewarenen van elke gunstige gelegenheiddie zich mogt aanbiedengebruik te makenom den zcdelijken invloed van Groot-Brittanje in de schaal te leg gen, ten einde zoodoende er toe bij te dragen, om den vrede op het vaste land van Europa te herstellen. Men weet, dat de telegraaphdraden, vastgemaakt aan de hoogste verdiepingen der huizen, Parijs in alle rigtingen door kruisen. Er is echter sprake, dit stelsel door den onderaardschen telegraaph te vervangen, vermits men heeft bevonden, dat ge durende de laatste onweders de bliksem zeer dikwijls op de draden gevallen is en de palen beschadigd heeft. Er loopen geruchten dat er te Weencn, in Hongarije en Venetie oproerige bewegingen hebben plaats gehad. Bij de geruchten van Weenen en Hongarije werd gevoegd dat er spoe dig russische troepen op de hongaarsche grenzen zouden ge concentreerd worden. Wat Venetie betreft, zegt men, dat aarts-hertog Maxmiliaanbij zijn pogen om den opstand te dempen gewond is. De dag na het gevecht betrok de keizer met de officie ren van zijn huis te Cavriana eene groote kamer, waarin hij slechts door middel van eene gordijn van zijne omgeving was gescheiden. Het is al opmerkelijk, dat zich in dat huis twee kinderen bevondendie des ochtends van keizer Frans Joseph allerlei lekkernijen hadden ontvangen en des avonds door keizer Napoleon werden geliefkoosd. Het programma van het engelsche kabinet heeft de strek king, van binnen, eene milde en wijze parlementaire hervor ming, en van buiteneene loyale onzijdigheiddie echter bet ministerie niet belet, open en oudubbelzinningzijne sympa thie voorde zaak der italiaansche en afhandelijkheid te belijden_ Het gouvernemenls-blad van Bessarabië deelt mede, dat het adels-comité in Kischinew zijne werkzaamheden lol vrijma king der lijfeigene heidens in Bessarabiëwaarvan men aldaar G000 aantreft, den 18den Mei heeft voltooid. Een der grond eigenarendie aan de beraadslagingen deelnam, gaf blijk van zijne humane gezindheiddoordien hij aan alle heidens op zijn landgoed, ten getale van 93, onvoorwaardelijk de vrijheid schonk. Markies de Cavour, oudste broeder van den minister van Sardinië heeft zich aan het hoofd gesteld van eene liefda dige instelling tot verleening van hulp aan de gewonden. Alle klassen der bevolking wedijverden om den dapperen, die voor eene zoo edele zaak gevochten hebben, hulp te verleenen. Uit Wicsbadcn meldt mendat hij Assmnnnshausenaan den oever van den Rijneene dame door een badgast uit eerst genoemde plaats vermoord is. De beide vreemdelingen hadden daags te voren eene wandeling in den omtrek gedaanen daar bij was, volgens verklaring van hunnen gids, eene hevige woordenwisseling ontslaan. Het lijk der ongelukkige vrouw is uit den Rijn opgehaald. Uit Constantinopel schrijft men van den 17den, dat op een diner, den vorigen zalurdag door den sultan, ter eere van grootvorst Constanlijn, gegeven, de oostenrijksche inter nuntius afwezig bleef. Men geeft, als reden daarvoor, op, dat, toen de grootvorst te Smirna door de onderscheidene consuls werd verwelkomden de oostenrijksche consulde heer von Steindl, als de oudste, het woord opvatte, de groot vorst zich met hem een wijl onderhield, en hem daarbij voor- bedachtelijk vele honende vragen over den keizer van Oosten rijk en over de reeds gekaapte oostenrijksche schepen moet hebben gedaanterwijl hij zich daarentegen zeer vriendelijk jegens den sardinischen consul betoonde, de dapperheid van diens landgenooten bij Montebello prees, enz. Eene correspondentie van Weenen aan de Postzeitung bestrijdt de onrustwekkende geruchten nopens den stand van zaken in Hongarije, en verzekert, dat daar integendeel mej den meesten ijver wordt deelgenomen aan de oprigling van corpsen vrijwilligers, terwijl zelfs een aantal Hongarendie zich in 1818 en 1849 hadden gccompromiteerd, thans als officieren in oostenrijksche dienst zijn getredenom een schitterend blijk hunner toewijding te geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2