OPENBARE VERROOPING. SALON DES VARIÉTÉS, Opruiming Een Akker Groene en Graauwe Erw ten, Boonen en Aardappelen. Een Akker Aardappelen en Boonen, Een Akker Garst en een Akker Grasgewas. aan de Binnenhavenwijk N, no. S. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: N'IEUWEDIEP 29 Junij Familiens Haab, Meinerts, Koningsb. 30 Junij. Anne Wilhelmina, Torgersen, Drammen. Lion, (st.), Londen. Jeaimette, Eekhoff, idem. Perseverance, Cummings, idem. Jen»ey, Lo- rentsen, Drammen. Fox, King, Yarm. Sarah, Fembow, Sunderland. Mina, Cupido, Suriname. S Gezusters, de Jong, Yarmouth. Ard- joeno, Rapp, Banjoewangie. Synia, Berg, Nerva. Minister Thorbecke (st.), Huil. Arentina Jacoba, Menses, Christinast. Marchina Gesina, Munneke, Dantzig. Thor Hovland, Ecke, Drobach. 1 Julij Twenthe, s. Dijk, Huil. Monarch, Coksen, Newc. Hewson, Chales, en Willi- amSeott, beiden Newc. Burgemeester Huijdekoper (st.), Huil. UITGEZEILD NIEüWEDIEP, 29 Junij. niets. 30 Junij Diana (st.), Londen. Het escader, ,t Hooit, Noordzee. Helene, Ulleborg, Drammen. Moun- taiaeu, Wilsoa, Sunderl. Henrice, Starkholder, Genua. Ugie, Storey, Newc. Harmonie, Nielsen, Riga. BURGERLIJKE STAND. Van 25 Junij 2 Julij 1859. GEHUWD: C. Visser en N. Borst. J. Kruger en J. Breet. C. Boonacker en E. Roodt. BEVALLEN- E. M. Ligtenberg geb Sjoukes. Z. E. F H. van der Zwan geb. Ruijten. D. N. Bluggel geb. Namink, D. J. Burghout geb. van der Laan. Z. G. Biersteker geb. van der Meer. D. H. Vink geb. Visser Z S. C. van der Klaauw geb. Lassow. D. J. Om- mevai geb. van Stuijvenberg. Z. G. Jaring geb. de Wijn. Z. M. Smit geb. de Jong. D. Y. van de Velde. D. A. Baas geb Kooi man. D C. Snooij geb Gorter. D. LEVENLOOS AANGEGEVEN: 1. OVERLEDEN B. Kunst. 4 m. T J. Dekker 60 j. T. W. van Loon 24 j. P. Haageman 23 j. J. M. Heijdenrijk 9 j. A. Oldenkamp lj. L. Kamp 10 j. S. van der Kop. 3 m. AMBTSHALVE INGESCHREVEN 2 Ondertrouwd S K. KRUL en J. C. van DER STEEN. Eenigc en Algemeene kennisgeving. Helder den 25 Junij 1859. Heden beviel voorspoedig van een welgeschapene DOCHTER CORNELIA GORTER geliefde Echt- genoote van J. SNOOIJ. Nieuwediep den 50 Junij 1859. Algemeene kennisgeving binnen en buiten de gemeente. gggg* De ondergeteekende zal gedurende de Heldersche kermis, aan de Dijkstraat zijn uitgestald: met een groot assortiment GOUD en ZILVER. G, van DAM. Op Dingsdag den 5 Julij 1859 des avonds ten 6^ ure, op het veld zelvezijnde de zoogenaamde Redoute ge legen in den Huisduiner Poldernabij den landbouwer G. BROUWER, publieke verkooping te houden, van te veld staande VRUCHTEN bestaande in Benevens 5 Schapenwaaronder twee melkschapen1 Melkgeit en een Springbok, 8 Konijnen, 4 Kippen en een Haan: Boeren- en Bouwgereedschappen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. De ondergeteekende berigt zijne plaatsgenootendat er ten zijnen huize gedurende de Kermis te bekomen is alle soorten van ZUREN, VERVERSCHING en BIEREN, en gelegen heid bestaat tot het houden van warme en koude TAFELS: ook is te hekomen puik puik beste ZALM en nieuwe HARING. Verzoekt UEds gunst en recommandatie, belo de tevens eene nette en prompte bediening. J. G. II. JORDANS. VAN STAANDE FOÓR T1VOLI. De Directie heeft de eer te berigtendat de Eerste der te geven voorstellingen zal plaats hebben op Dingsdag 5 Julijwaarvan de optevoeren stukken voor dien dag zoowel als alle andere dagendoor affiches zullen worden kenbaar gemaakt. BOAS JUDELS ter gelegenheid van de Kermisvan een fraai assortiment kinder SPEELGOEDEREN tegen inkoopsprijs. Ontvangen een fraai assortiment heeren en kinder PETTENLAAR ZEN, SCHOENEN enz. enz. verzoeke ieders gunst en recommandatie. L J. F. SCHILLING,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3