J.J. Bonkamp, IE HS MATINEE MUSICALE, VERMIST 15 Bunders Rogge, PUBLIEKE VERKOOPING, Wordt gevraagd MUZIEK in TIV O LI, HEEREN-LOGEMENT BOVENZAAL Muziek in de Lindeboom MUZIEK 9? Bunder uitmuntend te veld staande C. BONFIG, Entree 49 Cents. het bewijs tot ontvang van het tweede dividend in de geldleening der Duinwaterleiding-Maatschappij alhier, behoorende bij de acte van aandeel No. 143, Lr. A. De vinder wordt verzocht het te bezorgen aan de Se cretarie dezer gemeente. Helder 28 Junij 1839. Een HUIS, geschikt tot de uitoefening van alle affaires, staande op de Hoofdgrachtte bevragen bij den Heer J. D. GRASHORN. Dadelijk te aanvaarden. Brieven franco. De Notaris P. A. BEETS, is voornemens, 0p Zaturdag den 9 Julij 1839, des voormid dags ten 11 urein het Logement Veerburgin den Anna Paulowna Polderin het openbaar te verkoo- pen zeer voordeelig te velde staande, in het Westdeel van dien Polderaan den Meerweg, bij de Zandvaart, belendende het land van den Heer J. HEIJN. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den eigenaar den Heer H. P. ESKES, aan de van Ewijckssluis. WAFELBAKKERmaakt aan zijne geëerde begunstigers bekend, dat hij gedurende de Kermis wederom met zijne kraam staat, beveelt zich op nieuw in UEd. gunst en zal door goede waar en bediening het vertrouwen trachten waardig te blijven. N.B. Even als vroeger jaren laat hij niet ventenof zendt niemand om commissien te vragen. op Zaturdag 9 Julij 1839, 's morgens 10 ure, in het Logement „Veerburg", in den Anna Paulowna Polder ten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE BOK, van: in den Anna Paulowna Polder aan de Meersloot. Toebehoorende den Heer J. HEIJN aan het Nieuwe diep. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd, aan den Helder. van Amsterdamstaande met zijne aanzienlijke POFFER TJESKRAAM aan den Helder, de tweede kraam van het Westplein. Is ook voorzien vaneen fraai spelend ORGEL in de kraambeveelt zich minzaam bij het geachte pu bliek aan, belovende eene zindelijke en prompte bediening met echt zilver. Prijs 23 Cents de twee dozijn. in een Banketbakkerij een JONGELING als LEERLING tegen vergoeding van een matig kost- en leergeld, of iemand die de leerjaren geëindigd heeft en als Tweede Bediende kan werkzaam zijn. Adres Lett. Mbij den Boekh. C. BAKKER Bz. te NieuwediepBrieven Franco. gedurende de Kermis, van 1 tot 4 uur, door den Heer Muziek-Onderwijzer te Zaandammet zijne S kinderen waarvan het jongste 9, en het oudste 13 jaar is. gedurende de Kermis. Entrée en Dans vrij. Aanvang des avonds 8 uur. van G. D' ANCONA aan den Heldergedurende de Kermis Muziek voor den Dans. Aanvang s'avonds 8 uur. Entrée en Dans vrij. van de SALON DES VARIÉTÉS aan den Helder gedurende de Kermis Muziek voor den Dans. Aanvang s' avonds 8 uur. Entrée en Dans vrij. gedurende de Kermis bij de Wed. BEUGELING. bij J. H. JANSSENop de Hoofdgrachtop Zondag den 3 Julij. Entrée vrij. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRDKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4