IVIELWED1EPER (1011IÏAM. DONDERDAG 7 J L IJ. IT S E U W S T IJ D SIT O E 1T. 1 II U ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers«0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iedereu regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor eike plaatsing 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP <5 Julij 1859. Het kermisfeest is in deze gemeente weder aangevangen. Als naar gewoonte zijn de kramen en uitstallingen in de dijkstraat en langestraat opgeslagen, terwijl op liet westplein eenige fraaije wafel- en poffertjeskramen zijn geplaatst. Voor liet kunstminnend publiek hebben de heeren Boas en Judels weder hunne fraaije tent geopend, en de salon van den heer Theunissengeplaatst naast liet Weeshuis, scheukt daarbij de noodige afwisseling Het strekt ons tot groot genoegen te kunnen vermelden dat onze vroegere plaatsgenoot, de heer Klaas Vos, gedurende deze kermis zich weder zal doen hooren in de salon van den heer Theunissen. Wij weuschen, dat een talrijk bezoek moge toonen, hoezeer Helder's ingezetenen hel talent van een voor malig mede-ingezetene welen te waardeien. Algemeen is de klagt over het gebrek aan een paardenspel 't welk echter voor een groot deel wordt vergoed door de aanwezigheid van rijkversierde «draaimolens", waarin ouden en jongen van dagen zelve hunne toeren te paard uitvoeren. De oorlogsgebeurtenissen worden in een tent op het west- plein ten toon gesteld, waar nog bovendien onderscheidene belangrijke zaken te zien zijn. Verder biedt de kermis uit muntende gelegenheden aan om zich tegen geringen prijs een photographie portret te verschaffen. De eerste dagen van het kermisfeest worden door heerlijk weder begunstigd en het laat zich aanziendal de kermis druk bezocht worden en veel genoegen opleveren zal. Zr. Ms transportschip de Heldin, onder bevel van den luit. ter zee der lste klasse P. Toutenhoofd, is den 1 sten Junij jl. te Paramaribo aangekomen. Den 7den dezer vertrekt de O. I. landpost over Mar- scille. Uit de Lutine zijn den 28sten der vorige maand dooi de hehnduikers opgcvischt 28 spaansche matten en een halve dubloen. Op het Kamper eiland had voor eenige dagen het vol gende ongeluk plaats; de paarden voor een wagen bespannen raakten op hol; de persoon, die de paarden bestuurde, viel van den wagen, die vervolgens over hem been ging, met het ongelukkig gevolgdat hij kort daarna den geest gaf. De arrondissemcnts-reglhank te Amsterdam heeftin ecne harer jongste zittingen twee personen veroordeeldden een lot 8 dagen gevangenisstraf en f 20 boete, om het kleu ren van augurken met spaansch groenen den ander tol een jaar gevangenisstraf en f 100 boete, wegens het kleuren van suikerwerk met mcuie. Beide zelfstandigheden locli zijn zware vergiften; het is dus raadzaam bij het gebruik van dergelijke voorwerpen de meest mogelijke voorzigligheid in acht te nemen. Eene correspondentie uit Weenen aan den Times maakt melding van den voor Oostenrijk ongunsligen geest, die onder de manschappen der ilaliaansche regimenten hecrschtzoodat het allezius raadzaam zou zijn hen allen te ontwapenen. Het deserteren neemt bij hen gaandeweg toe. Sinds eenige dagen zag men een schip ouder de vlag der Vereenigde Stalen te Triest kruisen, en ontdekte eindelijk, dat het hij de avond schemering deserteurs aan boord nam. Tc Sessana, in de nabijheid van Triest, moet zelfs een bataillon infanterie «Ewiva Viclor Emmanuelgcroepeu hebben. Men heeft voorgesteld, de Italianen bij de duitsche en poolsche regimenten in te lijven, doch ook uit dien maatregel zou veel kwaads kunnen geboren worden. In de circulaire van graaf Walewski aan de franscbe diplomatieke agenten in het buitenland, dienende om h mecniug van het keizerlijk gouvernement aangaande lauds houding en politiek te doen kennenwordt o

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1