ÖEME1TÖDS SS3.ZS>?S1T. BIT, run gezegddat het bezit van Lombardije en Venetie volstrekt niet noodig isvoor de veiligheid van de duitschc grenzen. Hij herinnert, dat in 1818, toen er quaeslic was de grond slagen van het militaire stelsel van den bond te bepalen Oostenrijk zelf heeft verklaard, dat hel de linie van verdedi ging niet tot over de Alpen zou uitstrekken. De circulaire eindigt met eenige verklaringen aangaande de houding van PruissenRusland en Engeland. Graaf Walewski drukt liet vertrouwen uitdat het engelsche en liet russische gouverne- nenient al hun invloed zullen uitoefenen, om de italiaansche quaestie tot een goed einde te brengen. Bij gelegenheid van het Te Dcum, dat in de kerk Notre Dame, te Parijs wegens de overwinning bij Solferino gevierd is, was de geestdrift op nieuw levendig. Van alle huizen op de boulevards, in de straten Arcol en Rivoli, van de openbare en vele particuliere gebouwen, wap perden de nationale en italiaansche vlaggen. De kanonnen van het hotel der invaliden van Vincennes en van Montvalcrienhebben het begin en liet einde der pleg- tigheid met saluutschoten aangekondigd. SCHEEFST IJ DINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP3 Julij iEolus, Schaafsma, Havanna, ligt quarantaine. Diana (st.), Londen. Tartar. Jacque, Sunderland. Emanuel, Ras mussen, Dantzig. Eager, Pearson, Dramme. 2 Gebroeders, de Boer, Newcastle Nieting, Dantzig. 4 Julij Jolund, Knudsen, Drammen. In dustrie, Knudsen, Nerva. Capella, Landweer, Batavia, vertr. 27 Febr, Citizen, (stLonden. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 4 Julij. Mercurius, van der Veer, Livorno. Concord, Hales, Norman, Foreman, Gem, Moore, allen Newc. Leo, Emmerson, Sunderl. Twenth (st.), Sister, Tippet Hult. 2 Gezusters de Jong Fox, King beiden Yarmouth. Beurs van Amsterdam, Basberg, Riga. Hannah, Christensen, Andersen Chris. Jhr. Mr. van der Wall van Puttshoek, Lammers, Newe Fox, King, Yarmouth. 5 Julij. Hende- rika, Margaretha, Korte, St. Petersburg. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 5 Julij. W.S.2| pc. 62?^. 5 pc. Ti>\. 4 pc. 95T| Spanje. 1| pc. oOj. buitcnl. 5 pc. 41-| binnenl. 3pc. 39r|. Rusland. 5 pc. 102^; 1816, pc. 101y 1829, 5 p. Oostenrijk, metall. 5 pc. amst. 65-, 8 pc. natio nale 1854 5 pc. 46y. metall. 2£ pc. 24, Nabij Belfast is eene sloep met 19 personen omgeslagen, waarvan 15 zijn verdronken. De stad Morella is verwoest en de vrouwen zijn gegeeseld om ze tot het aanwijzen van verborgen schatten te dwingen. In Ghilie is de revolutie met een be slissend gevecht geëindigd. Een der meest gelezen dagbladen van Berlijn verzekert dat het pruisische volk het zwaard niet zal trekken tot herovering van Lombardije. Den keizer der Frarischen is in den slag van Solferino een epaulet van den schouder geschoten. Op den westerdoksdijk te Amsterdam wor den de dames verontrust door hccren in paradijscosluum. - De Tweede Kamer is tegen 5 Julij bijeengeroepen. Z. M. heeft /"50 doen uitreiken als gratificatie voor den aan III). aan geboden eersten pekelharing. De maatschappij tol Nut der Jeugd, te Amsterdam gevestigd, vierde dezer dagen haar vijf- ligjarig bestaan. De belgisehe minister van Oorlog heeft de militaire manoeuvres in het kamp van Beverloo uitgesteld tot 15 Augustus, ten einde de voor den landbouw zoo noodige ar beiders daaraan niet te onttrekken. In Ierland vermindert liet getal misdrijven en nemen openbare orde en zedelijkheid toe. De legerberigteu worden dagelijks met de meesten spoed uit Italië naar Algerie overgebragt en aldaar in het Fransch en in het Arabisch aangeplakt. Een overtreder van het 8ste gebod is uit de gevangenis te Nijmegen ontsnapt. liet leger der geallieerden is den Mincio overgetrokken. De lurksche regering wordt eenigzins door vrees beklemd bij 't ontvangen der berigten van de fransche victories. In het gevecht bij Solferino zijn minstens 10 duizend man buiten gevecht gesteld. De engelsche wetgevers dringen ten sterkste aan op eene versterking der kusten. Het leger van Sardinië heeft de ves ting Peschiera omsingeld. VERBETERING. In de advertentie van N. MAHIJ voorkomende in het nommer van den 3den dezer, is een belangrijk abuis ingeslopen. Er staat dat de POFFER TJES zullen worden geleverd voor 25,.CeiltS de dozijn, dit moet zijn 20 Cents de 2 dozijn. Moge deze verbetering strekken tot genoe gen van de gewone begunstigers dier nette kraam en tot voordeel van den inzender dier advertentie. Ondertrouwd W. de LIEFDE en C. B. M. E. MARGHAND. Nieuwediep 5 Julij 1859. Eenige kennisgeving. Getrouwd C. II. M. A. de CHATELEUX en M. 1I1NEN. Nieuwediep den 6 Julij 1859. Bevallen van eene DOCHTERA. M. C. SNEL, van KONINGSBRUGGE. Nieuwediep 5 Julij 1859. Algemeene Kennisgeving. Heden beviel voorspoedig van een welgeschapen ZOON S. S. WEERS, geboren de JONG. Nieuwediep den 1 Julij 1859.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2