STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ. Matinée Musicale in Tivoli IE (D (B m» Her bes teding. DE II® LISTIG DEURWAARDER. ZWOLSCHE PUBLIEKE VERKOOPING, 15 Bunders Rogge, Salon des Variétés DAGELÏJKSCHE VAART. 30 CENTS. 91 Bunder uitmuntend te veld staande P. THE UNISSEN, DE WITTEBROODSDAGEN, Van ZWOLLE 's morgens zeven uur. Van AMSTERDAM 's morgens elf uur. In directe verbinding per Diligence over Zwartsluis met Meppel, SteenwijIcAssen, Groningen en Veendam. SCs? De ondergeteekende verwittigt het geëerde Publiek dat de enlrée voor de van heden af is verlaagd en bepaald op Helder 6 Julij 1839. C. BONFIG, op Zaturdag 9 Julij 1839, 's morgens 10 ure, in het Logement „Veerburg", in den Anna Paulowna Polder ten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE BOK, van: in den Anna Paulowna Polder aan de Meersloot. Toebehoorende den Heer J. HE1JN aan het Nieuwediep. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemdaan den Helder. De Notaris P. A. BEETS, is voornemens, «SsViidS" 0p Zaturdag den 9 Julij 1839, des voormid dags ten 11 urein het Logement Veerburgin den Anna Paulowna Polderin het openbaar te verkoo- pen zeer voordeelig te velde staande, in het Westdeel, van dien Polderaan den Meerweg, bij de Zandvaart, belendende het land van den Heer J. HEIJN. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den eigenaar den Heer H. P. ESKES, aan de van Ewijckssluis, Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine zal door den Directeur en Kommandant der Marine te Willemsoord, op Dingsdag den 12 Julij 1839 des voormiddags ten elf urebij inschrijving worden HER BESTEED Het verder opbouwen en afwerken van eene Brood- en Scheeps-beschuitbakkerij op gemelde Rijks Werf. Deze herbesteding geschiedt onder verwijzing naar het bestek en de teekeningendie voor gelegen hebbenmet uitzondering van art. 10 des besteks, dat gewijzigd is en waaromtrent informatiën kunnen worden bekomen ter Secretarie van de Directie alhier. Gedurende de twéé der aanbesteding voorafgaande werkdagenzal de noodige aanwijzing in loco gegeven worden. De Directeur en Kommandant der Marine Willemsoord D. BIJL de VROE. den 4 Julij 1839 $r?fiDe ondergeteekende staande met zijn kraam s&a&JSiijr** 0p het plein tegenover het Amsterdamsche Veerhuis maakt aan zijn geëerde begunstigers bekend als dat bij hem gedurende de kermis is te bekomen puik beste gerookte ZALM en gerookte PALING, be lovende eene zindelijke en civiele bedieningverzoeke UEd. gunst en recomdatie. D. VISSER. VAN staande met zijne Schouwburgtent naast het Weeshuis. HEDEN DONDERDAG: Groote Vaudeville in 2 Bedrijven. HIERNA: Vaudeville in een Bedrijf. Tot Slot: DE GOUDMIJN DER APOTHECARS, Vaudeville in een Bedrijf, en waarin door EDUARD BAMBERG de chansonnette ALLE ZEGEN KOMT VAN BOVEN zal worden voorgedragen. Aanvang ten 8 ure. Alles zal breeder door Affiches bekend gemaakt wor den. P. THEUNISSEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3