OVERLEVINGSKANSEN. Vennootschap Nederland. Anti-Rhumatische Watten. Oud-Cartagena's BERG-PLAATEN-OLIJ. W. J. HIDDE BOK, MUZIEK ABSHABBINS De Notaris W, J. HIDDE BOKAgent van de Ven nootschap NEDERLANDvoor den Helder en om streken heeft de eer de aandacht van belangstellen den bij vernieuwing te vestigen op de genoemde te Am sterdam gevestigde Maatschappij. Hij veroorlooft zich in het bijzonder de daarbij ingevoerde OVERLEVINGSKAS- SENtot vorming van kapitalen door oploopende renten en versterving, beheerd wordende door de Vennootschap, aantebevelen. Bij dezen wordt gelegenheid tot eene vee^ voordeeliger plaatsing van spaarpenningen en kapitalen gegeven, dan op elke andere wijze mogelijk is. Van daar, dat tot deze inrigtingen van voorzorg, om door jaarlijlcsche besparingen van kleine sommen te voorzien voor Kinderen in hunne vestiging, militaire dienstvervanging, uitzet, enz. voor Vol wassenen in de behoeften van den ouderdom, bereids een groot aantal personen, ook in deze gemeente, zijn toegetreden. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten zijnen kan tore aan den Helder. Notaris. bij J. H. JANSSEN, op de Hoofdgracht, op Donderdag den 7 Julij. Entrée vrij. De heer L. Kruyk te Poeldijk deell mij onder dagteekening van 31 Maart 11. mede, dat K. Lunenburg aldaar volkomen is genezen van rhumatiek in het kniegewrichten wel na het gebruik van één enkel pakje Aubshau fa- fa i n s' A n t i-R humatische Watten van 25 Centi. De lijder had te voren alles wat maar denkbaar was tegen zijne kwaal aangewenden verklaarde nu met blijdschap dat zulk een pakje Watten wel 20 gulden waard was. A- BREETVELT Az. Hoofd-Depóthouder te Delft. Aan bovenstaand Hoofd-Depöt wordt voortdurend met het beste succes gedebiteerd a 60 Cents het Fleschjede tot ontwikkeling en behoud van het hoofdhaarhet is een uitmuntend voor behoedmiddel tegen het uitvallen van het haar en vroegtijdig grijs worden en kost niet meer dan het gewoon gebruik van Pommade, of welriekende Olijdaar 3 a 4 Fleschjes voor een jaar toereikend zijn. Beide artikelen zijn verderalleen ECHTverkrijgbaar bij II. D. SCHLüTER, Nieuwediep. H. J. Reuken, Am sterdam. A. Oosterbaan, Amsterdam. H. J. Theunisse, Haarlem. S. M. J. WeveringhHaarlem. D. Boots, Alkmaar. Gez. Lippitz, Ilooru. Wed. Meijknecht, Enkhuizen. Wed. En gel Medemblik. W. en B. WiebolsPurmercnd. G. A. Köline, Edam. S. Keet, Schagen. B. D. van Weede, in de Rijp. G. W. Böttger, Zuidscharwoude. J. B. Upman, Bar- singerhorn. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDER door den heer C. van der Slerr. ~e Barometer stand in millim. Thermometer- stand in Celsius-graden. Dar t •2,3 '-=■ 1 -SP s O 2. X «JS npkring oestand i 3 o O £0 co O O 2 2 "55 O -r* 'i 2 .2 I CO s- H s 1 H B 3 2 P H J W .J W Plaats gehad hebbende Windrigtingen. (Regtwijzend.) Gemiddelde winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Grootste winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Gevallen regen in strepen. Uitgedampt in strepen. Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. Gemidd. per etmaal. Des raidagds 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste 24 764.44 764.26 13.4 14.1 14.4 10.8 0.69 8.7 2go WNW. NWtW. W. 2.42 10.0 0.0 5.8 19° 5'50" 25 764.99 763.38 22.0 12.6 19.7 17.0 38 8.9 12 ozo. zolo.zo. 5.00 16.0 0.0 4.8 19 6 5 26 765 83 765.21 27 8 18.3 25.5 19.7 67 15.5 16 zto.zolo.zzw.w. 2.00 22.5 0.0 5.6 19 4 20 27 763.80 763.93 25.6 19.5 19.5 17.9 79 14.6 15 NlW. WNW. NW. 2.35 19.5 0.0 5.4 19 1 50 28 760.97 761.19 28.0 19.4 24.8 17.1 65 15.5 27 otz. zoto.zwtw. 5.08 10.0 0.0 5.1 19 5 5 29 762.61 762.53 18.8 15.6 15.9 13.4 88 12.5 50 NW.NWtW.NWlN. 6.77 15.0 0.0 2 2 19 4 0 30 762.68 762.62 20.2 15.2 18.2 16.6 83 12.5 13 NWtN. WtN.NO. 0.57 1.6 0.0 1.0 19 4 0 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4