HELDERSC11E ra MEIJWEDIEPER COIRAM. M 55. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post«1.50 Enkele nommersbO.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG 1859. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zalur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. regel meer f 0.15. Zegelregt voor f0.35. Buitengewoon groote letters, ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. Voor iedere# elke plaatsing naar mate der ZEVENTIENDE JAARGANG. 10 JÜL IJ. 1TIE TT W S T IJ D 11T O E 1T. HELDER en NIEUWEDIEP 9 Julij 1859. Op den derden dingsdag in deze maand zal de verkiezing plaats hebben voor leden van den raad dezer gemeente. De le den, die in dit jaar moeien aftreden zijn de heeren J. Seven- huijsen Sr, A. J. van KelckhovenJ. S. Janzen P. B. Reeringh en E. J. Verweijdewelke allen herkies baar zijn. Op I dezer zijn door de helmduikers uit hel wrak der Lutine geborgen, 57 heele spaausche matten en een gouden dubloen. De manschappen der 4de compagnie van het alhier in garnizoen liggend regiment artillerie hebben de caserne in het fort Kijkduin betrokken. Te Rhenen had eergisteren een treffend onheil plaats. Drie jongelingen, van 21, 17 en 15 jaren, zonen en kostwin ners hunner moeder, onlangs weduwe geworden, zich dien morgen in de rivier de Rijn willende baden, werden door deti snclvlieleuden stroom mcdegcslcept, met het noodlottig gevolg dat de beide oudsten hun graf in het water vonden, terwijl de jongste zich heeft weten de redden. De ongelukkige weduwe blijft thans met vijf onverzorgde kinderen achter. De lijken zijn tot heden niet opgevischt. Uit Milaan schrijft mendat te Volta de vlugt der Oos tenrijkers zoo overhaast en verward was, dat zij bij het over trekken over de brug over elkanders rug heen klommenom spoediger vooruit te kommen. De stukken geschut en bagages wer den in het water geworpen om daarvan eene nieuwe brug te maken. Keizer Frans Joseph heeft moeten wachten tot het gedrang een 'weinig had opgehouden; hij is op een karretje 3Ianlua binnen gereden. Een reiziger, van Amoy (China) te Batavia aangekomen, deelt mede, dat de Nederlanders aldaar met buitengewone ou derscheiding worden bejegend. Aldaar zijn gevestigd de heer C. F. 31. de Grijs, (laatst militair apotheker bij het indische leger) en twee hollandsche jongeliedendie uitsluitend tot de aanleering der ehincscbe taalwaarvan eerstgenoemde heer reeds in Europa een ijverige studie gemaakt heeft, bestemd zijn. De heer de Grijs bekleedt daarbij de betrekking van nederlandsche yice-consul. Door zijn loyaal karakter en aangename manieren heeft hij de ach ting en het vertrouwen zijner chineschc landgenooteu gewon nen, wier taal hij reeds met het meeste gemak spreekt en schrijft. Als zoodanig is hij vaak de raadsman der Chinezen, die zich, met voorbijgang der Eugclschen, lot hem wenden. Terwijl het schieten aan de Engelschen volstrekt verboden is, werd 's Konings laatste verjaardag door de hollandsche koop vaardijschepen die zich ter reede van Amoy bevonden, met salvo's begroet. De zich aan den wal bevindende hollandsche zeelieden worden door de Chinezen met de meeste voorkonieudheid be handeld, terwijl de Engelschen zich, na zonsondergang, niet aan het publiek kunnen vertoonenzonder gevaar te loopen zich aan beleediging blootgesteld te zien. In een brief van een staf-officier leest men de volgende beschrijving van den storm die gedurende den slag bij Solfori- rto heeft gewoed. «Tegen 6 uur zijn de Oostenrijkers ons eenigcrmale ont snapt ten gevolge van den vreeselijkslen orkaan, dien ik ooit beleefd heb. Er was veel stof, en dit was voor ons zeer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1