HELDERSGHE m IVIEIWEDIEPER COURANT. DONDERDAG 14 J O L IJ. Schouwing over Uitwateringen. NIEUW STIJDINCrElT. ^,RVvg«# htt ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondagen Donderdag door den Bnekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal /"1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. A DVERTENT1EN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iedere» regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. De BURGEMEESTER der gemeente Helder, brengt ter kennis van de ingezetenen, dat op Maandag en Dingsdag den 18 en 19 J al ij aanslaande, eene Schou wing zal gehouden worden over de uilwateringen in het westelijk deel der gemeente en wordt alzoo elk wien zulks aangaat ernstig aangemaand te zorgendat de uit wateringen langs of over hunne erven loopende vóór dien tijd behoorlijk zijn schoongemaakt en beschoeid. Elke overtreding zal met eene geldboete van ƒ1,50 wor den gestraft. HELDER den 12 Julij 1859. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE, HELDER en NIEUWEDIEP 15 Julij 1859. Op Zondag a. s. zal de beroepen leeraar bij de hervormde gemeente alhier, de WelEerw. heer Bron, des voormiddags in de Nieuwe Kerk worden bevestigd door zijnen vader, pre dikant te Gouderak, terwijl de bevestigde des avonds ten zes ure in de Wester Kerk zijne intrée-rede houden zal. Den löden dezer vertrekt de O. I. landpost over Sou- thampton. Een den 9den Julij 1859 van den Gouverneur Gene raal van Nederlandsch Indië ontvangen telegram, gedagteekend Batavia 24 Mei jl., berigt dat te Banjermassing, op Borneo onlusten zijn uitgebroken, tot welker demping onmiddelijk maat regelen zijn genomen. Overal elders heerschic eene ge- wenschte rust. Aan de beurs te Parijs was gisteren 12 Julij het berigt aangeplakt, dat de vrede lusscheu de beide keizers geleekend is. Men houdt zich te Parijs in alle kringen thans bezig met het opsporen der oorzaken, die tot den wapenstilstand, welke, naar men zich vleit, door een defiuilieven vrede zal worden gevolgd, geleid hebben. De hevige hitte en het gebrek aan water, waaraan het fransche leger is blootgesteld, de gedemo raliseerde toestand der oostenrijksche troepen, de talrijke slagt offere, die Magenta en Solferino hebben geëischt, teleurgestelde hoop op geallieerden bij keizer Frans Joseph, de handelingen van graaf Cavour, met betrekking tot de inlijviug van sommige staten bij Sardinië en zijne bemoeijingen, in den kerkdijken slaat, zoo geheel in strijd met 's keizers bedoelingen; de vrees dat andere mogendheden hare bemiddeling met geweld zouden opdringen, en nog duizenderlei andere omstandigheden, ziedaar wat wel hoofdzakelijk tot het belangrijk feit heeft aanleiding gegeven, waartoe hieromtrent bestaat geen twijfel meer door keizer Napoleon het initiatief is genomen. Men gelooft nu, dat de beide keizers hel omtrent de voorwaarden van den vrede onderling zullen trachten eens te worden, en dat hel congres hun werk zal voortzetten. Volgen» een particulier schrijven uit Parijs, werd keizer Napoleon hoofdzakelijk tot den wapenstilstand bewogen door de omstandigheid, dat de paus op het vernemen der benoeming van den heer Massimo d'Azeglio lot bevelhebber van corpsen, die te Bologna zijn geworven, om de zwitsersche legioenen te Perugia, te bestrijden, besloten bad, den koning van Sardinië in den ban te doen. Dit nu plaatste den keizer in een ncte- ligen toestand, vermits het voor hem uiterst noodzakelijk is. met de geestelijkheid op een goeden voet te blijven. Napoleon aarzelde nu niet langer en schreef aan Frans Joseph. Men verzekertdal de moeder van keizer Frans Joseph Weenen een paar dagen voor den slag bij Solferino ha

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1