laietiom haar zoon geluk te wenschcn met de verwacht wor dende overwinning; men voegt er hij, dat zij zich tijdens de nederlaag in het hoofdkwartier bevond Bij den slag bij Solfcrino heeft een jong soldaat van Bethunc een vaandel veroverd. Toen hij het aan keizer Nap. overhandigde, gaf deze hem het ridderkruis van het legioen van eer en zeide hem dat hel hein genoegen deed, dat een zoo jeugdig soldaat reeds zulk een blijk van dapperheid had gegeven. De jongeling antwoordde hierop in zijn patois: Wel mijnheer, indien u dat zoo veel genoegen doet, dan zal ik u bij de eerste gelegenheid weder een vaandel schenken". Uil Bordeaux wordt berigt, dat aldaar den 6den dezer een verschrikkelijk ongeluk heeft plaats gehad. Het centrale bassin, waarin al het water der stad zamenvloeit, is met groot geraas ingestort. De muur aan hel zuiden is ingevallen, waar door de straat Union bijna geheel met puin is bedekt. Het water, dat in eene groote hoeveelheid in het bassin aanwezig was, stroomde met hevig geweld door de naburige stralen, en drong de huizen binnen, waar het groote schade aanriglte. Vele personen zijn verdronken en gekwetst. Uit Brescia wordt van den 5dcu gemeld, dat er aldaar iu het geheel 15,000 gekwetsten en 5000 krijgsgevangenen zijn geweest. Thans is het getal gekwetsten 9000. Iedere kerk is tot een hospitaal ingerigt en in het geheel zijn er 55 hospitalen, zonder de particuliere huizen mede te rekenen, waar insgelijks gekwetsten worden verpleegd. Uit Weenen wordt gemeld, dat er dadelijk na den aan vang des oorlogs onlusten te UdineGuutz enz. zijn uitge barsten, doch dat men daarvan tot nu toe onbewust was ge bleven. De bevolking dier streken is zeer Italiaausch gezind. De Times doet iu een lang artikel, uitkomen, dat de thans tusschen de oorlogvoerende partijen gesloten wapenstil stand voor Frankrijk dezelfde beteckenis heeft als had het ge allieerde leger eene nieuwe zegepraal behaald. Elk uitstel moet tochzoo redeneert het blad, voor Frankrijk hoogst ge- vvigtige gevolgen hebben, daar het leger, dat zich reeds in den bekenden vierhoek genesteld heeft, daardoor den lijd verwerft om zich te versterken en zich met nieuwe krachten ten strijde toe te rusten. Om diezelfde reden kan de wapenslitstand niet anders dan voor Oostenrijk zeer noodlottige gevolgen hebben, tenzij het Frans Joseph opreglelijk om den vrede te doen is. De Times uil wijders de hoop, dat dit laatste wer kelijk het geval moge wezen en dat de keizer van Oostenrijk, nu hij na den veldslag van Solfcrino tot de overtuiging is kunnen komen, dat zijn gezag over Lombardije niet weer te herstellen is, in vollen ernst besloten hebbe, zich aan den drang der omstandigheden te onderwerpen. Wat, vraagt het blad, zullen echter de gevolgen dier onderwerping zijn Het antwoord daarop is, dat de gehcelc veldtogt in Italië er toe bijgedragen heeft, om het karakter van den man te iecren ken nen, die dezen veldtogt zoo snel tot een goed einde wist te brengen. Nimmer wijkt die man van het voornemen af, dat hij eenmaal opgevat heeftnimmer echter laat hij zich dooi de zegepraal verblinden, hij rukt stap voor slap nader tot zijn doel; hij vordert langzaam maar zeker. Juist daardoor is het te veronderstellen, dat men hem na de overwinning gematigd vinden zal. Hoe gematigd Napoleon zich echter toonen moge, Oostenrijk mag evenwel niets auders hopen te behouden dan hetgeen het op dezen oogenblik nog bezit. Lombardije is voor Oostenrijk verloren en wat de vestingen aanbelangt, die het de magt gaven om Lombardije te beheerschen, kan het niet verwachten, dat men het onvoorwaardelijk in het bezit daar van late. Venetie is nog niet door Frankrijk veroverd, waar om men zou kunnen bepalen dat Venetie zijne onafhankelijk heid zal bewaren onder den scepter van den aartshertog, die zich de meeste populariteit heeft weten te verwerven. Lom bardije, zegt de Times, is door het zwaard veroverd; de ver overaar heeft het regt daaraan die bestemming te geven, welke hem goeddunkt. Ook het orgaan van lord Palmerslon, de Morning Posl, houdt zich met den wapenstilstand bezig, en ziet daarin de mogelijkheid tot herstel des vredes. Het blad beschouwt den toestand van Oostenrijk als schier wanhopig en hel doel van keizer Napoleou als bereikt. «Oostenrijk", wordt daarin gezegd, «is uit Italië verjaagd, ook Frankrijk moet zich thans terugtrekken. Men schenke Sardinië zijn regtmalig deel, scculariserc de pau selijke regering en doe den koning van Napels lerugkeeren. Dit zijn de voorwaarden van eenen vrede, die aan Italië de vrijheid, aan Oostenrijk het rustig bezit van zijn eigen grond gebied, aan Frankrijk roem en zedelijken invloedaan Europa de waarborgen voor zijne rust in de toekomst zal schenken". Uit Napels wordt geincldt, dat men aldaar naauwelijks de lijding van de zegepraal, door de fransche troepen te Sol fcrino behaald, had ontvangen, of zekere Barrière, in de hoofd stad woonachtig, zond 7Ü0 flesschen Marviailawijn aan den kolonel der Zouaven, die daarbij zoo dapper gevochten hadden. De Times zegt, dat keizer Napoleon de eerste slappen tot den wapenstilstand doende, alleen geleid werd door hel bewustzijn van de vrees, die zijn krijgsgeluk aan geheel Europa heeft ingeboezemd. De tegenstanders, zegt hel blad, hebben den oorlog begonnen, in weerwil van onze beste raad gevingen, en wij moeten hen thans aan zich zeiven overlaten, tot dat zij bewijzen, voor beteren raad toegankelijk te zijn. Zoo de eerstvolgende week, of binnen 14 dagen de bewijzen geleverd wordendat de keizers Napoleon en Frans Joseph wezenlijk het bloedvergieten wenschcn te staken, en de itali- aansche zaken op vaste grondslagen te regelen, dan zullen wij ons gelukkig rekenen, hun te hulp te komen. Het voegt En geland niet, zijne waardigheid in de waagschaal te stellen, door zijnen raad op te dringen aan twee keizers, die niet de minste begeerte hebben aan den dag gelegd, om zich van zijnen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2