raad te bedienen. Dezer dagen overleed te Soerabaija, in den hoogen ou derdom van nagenoeg 85 jaren, de alom bekende horo- logicmaker en zendeling-leeraar van Emdete Soerabaija be kend ouder den naam Vader van Emde." En een vader was hij voor velenvelen beeft hij gered van een weg, waarop zij bun verderf te gcmoet gingen; velen onderhield hij van zijnen arbeid en aalmoezen, die hij voor hen vroeg en ontving; in zijne nederigheid en armoede, heeft bij meer weldaden be wezen dan eenige van zijne indischc tijdgenooten. Een waar Christen, vroom en verdraagzaamnederig en verheven in zijne overtuiging, en niet alleen biddende, maar ook werkende tot aan de laatste ure zijns levens, was hij het eenvoudigste, zuiverste en het hart meest treffende beeld van den waren aposteldie leert en duldt en sterft voor het heil van anderen. Uit Presburg ziju beriglen ontvangen, volgens welke in Hongarije woelingen plaat» hebben die men aan Ruslands in vloed toeschrijft. Zoo is dezer dagen een persoon lot zes maan den zware kerkerstraf en een dag per week vasten veroordeeld, als hebbende hij de keizerlijke beambten belcedigdvan de ver drijving der Oostenrijkers enten gunste van grootvorst Couslan- lijn gesproken en zelfs eens »Leve koning Conslanliju" geroe pen. In de omstreken ven Kaschau moeten vele zilveren roebels in omloop zijnen onderscheidene vervolgingen wegens gekwetste majesteit en verleiding tol desertie der troepen voorkomen. Een en ander brengt daar eene zeer gedrukte stemming te weeg. De bezetting bestaat uit bet italiaansche regiment »IIo- hcnlohe", dat twee maanden geleden naar Venelie marcheerde, doch voor veertien dagen van daar is teruggekeerd. De zeer veelvuldige inkwartiering van doortrekkende troepen had vele moeijclijkheden veroorzaakt en wordt thans hoezeer zonder goed gevolginet wervingen voortgegaanom zoo mo gelijk eene tweede recrutcring onnoodig te makenin het geheel hebben zich slechts 500 man doen aanwerven. Er heerscht, ten gevolge van den oorlog, algemeeneduurte, de openbare vermakelijkheden worden schaars bezochthetgeen ook daaraan is toe schrijven dat het opvoeren van stukken in de hon- gaarsche taal van regeringswege is verboden, uit vrees, dat dit tol demonstraliën zou kunnen aanleiding geven. Reikhalzend wordt naar eene betere wetgeving, tot herstel der financiën enz., uitgezien. De Spectator zegt uit onwraakbare bron te weten, dat Kossuth van zijne republikeinsche plannen berekkelijk Hongarije op aanraden van Napoleon, beeft afgezien. Hij zal zijne land- geuootcn den raad geven, een koning te kiezen uit eene vorstelijke familie, tegen wien bij geen der groote mogend heden eenig bezwaar zou kunnen bestaan. In wclondcrrigte kringen verzekert mendat het eerste voorstel tot een wapenstilstand lusschcn de oorlogvoerende par tijen, noch door den keizer van Oostenrijk, noch door den keizer Napoleon eigenlijk is gedaan maar officieus van Pruis- sen is uitgegaandat dien oogenblik als gebiedend noodzakelijk gekomen achtte, nieuwe onderhandelingen te openen. Tevens heeft hij bij de geschokte gezondheid van keizer Frans Joseph, met grond op zijne bewilliging gerekend. Natuurlijk kon nu keizer Napoleon zich niet anders dan grootmoedig betoonen, omop geheime aanbeveling van Pruissen zijnen jeugdigen tegenstander eene voorloopige staking der vijandelijkheden voor te stellen. Een fransch officier der artillerie, die den veldslag van Solferino heeft medegemaakt, heeft berekend dat er, van den kant der Franschen en Oostenrijkers van 12—2 uur, 60 kanon schoten in de minuut zijn gelost. Berigten van het sardinische leger voor Peschiera melden dat de soldaten zeer ontevreden zijn, dat men hun, nu alles gereed was lot het beleg, de gelegenheid heeft benomen de onderdrukkers van Italië weder geducht te tuchtigen, en bij het legercorps van prins Napoleon kan men zich in het geheel niet vereenigen met de handeling, daar officieren zoowel als soldaten reeds sedert lang van verlangen branden, om deel aan de den oorlog te nemen en er van overtuigd waren, dat hunne komst op bet oorlogstooueel een veldslag zou ten gevolge heb ben. Dezer dagen had te Brussel tusschen den kapitein de S. en den Heer d'O., een handelaar aldaar, een gesprek plaats bij welke gelegenheid laalsgenoenide gezegd heeft, dat de Fran schen meer dapperheid bezaten dan de Belgen. De heer de S.oud-ordonnance officier, bevond zich ten gevolge daarvan heden nacht ten 2 ure nabij de place de la Monnaie, en trok plotseling een degenstokwaarmede bij den heer d'O. verscheidene steken in de nabijheid van het hart toebragt. De heer de S., die in burgerkleeding waswerd gearresteerd op het geschreeuw van moord! en in verzekerde bewaring ge houden tot den volgenden dag. Het gerucht loopt dat de heer d'O. aan de gevolgen zijner wouden is overleden. Uit Yaleggio wordt gemeld dat den 2isten Junij's avonds een vlugtcling van het Oostenrijksche leger in een huis aldaar zijne toevlugt nam van vermoeidheid op den grond nederzeeg in tranen uitbarstte; hij was doornatcn met stofbedekt. Dezehard- looper was niemand anders, dan de hertog van Modena, die, even als de twee zonen van den groothertog van Toscane, het het gevecht had bijgewoond. Keizer Frans Joseph had hen uitgeuoodigd om zijn triomf bij te wonen, doch heeft hen op eene nederlaag gctracteerd. Een huwelijk is dezer dagen in de groote wereld" te Parijs gesloten. De bruid vond in haren bruidskorf, onder de heerlijkste juwcclcn eene rozenkrans waarvan elk bolletje een diamant was Gedurende de trouwmis heeft zij met veel godsvrucht haren rozenkrans gelezen, en na afloop daarvan hem aan den priester overhandigd, melde woorden: «ziedaar mijn offer voor de armen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3