STEENDRUKKERIJ ER WORDT GEVRAAGD M A l\ I X E. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 10 Julij. Diana (st.), Londen. de stad Enschedé Niggebrngge, Dundee Enijo, Bedlington, Newcastle. 41 Julij. Captain, Lamb, Stinderl. Utility, Reed, Newc. Tramby, Stamers, dito. Oadine, Lovius, Bordeaux. Zenith, Booker, Sunderland. Ann Proud, Forcer, dito. Citizen (st.), Londen. 12 Julij. Emely, Scott, New castle. UITGEZEILD NIEUWEDIEP 10 Julij. Catharina, de Jonge, Palermo.Charles Louis. Lebourne, Nantes. Dieuwerdina, de Jonge, Dundee. Herson, Ghar- ter, Newcaatle. Sceptre, Hunter, Corsair, Smith beiden Sunderland. Twenthe (st.), Hall. Verwisseling, Boer, St. Petersb. Alida, Basberg, Ogir, Pearson, beiden Drammen. 11 Julij. Alberdina Edzino, Woortman,, Newc Zenobia, Carter, Yarmouth. Monarch, Cooker, Newc.Jane, Schungrun, Koningsbergen. 12 Julij. Catharina Johanna, Geelmuiden, Fredorikstad. Sijnia, Berg, Sundswald. Diana, Haijes, Londen. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 12 Julij. W.S.2J- pc. 64£. 5 pc. 76|. 4 pc. 97|. Spanje. 1§ pc. Slf. buitenl. 5 pc. 44| binnen!. 5pc. 41|. Rusland. 5 pc. 104^; 1810, 5 pc. 102J-; 1829, 5 p. 88£ Oostenrijk, metall. 5 pc. 56| arast. 5 pc. 75J. natio nale 1854 5 pc. BOj metall. 2j pc. 29J. GSMElTgDE BERIGTE1T. Prinses Marianne heeft de verzameling van schilderijen op het lcidsche stadshuis bezigtigd. De heldersche kermis is met een matige koelte uitgeluid. De vaartuigendie de drentsche hoofdvaart bevaren mogen slechts 5 voet diepgang hebben. Bernardus Geessing heeft bij bet bouwen eener kerk te Veghel den hals gebroken. Met den 10 dezer heeft de gemeente Schokland opgehouden te bestaan. Te Hava na is eene handelsbeurs opgerigt. Het fransche gezantschap te Madrid heeft eene inschrijving voor het leger in Italië ge opend. De policie te Berlijn doet onderzoek naar het aantal en de beroepen van de aldaar wonende Hongaren. De berig- ten uit de mijnen van Californië luiden zeer gunstig. Het sluiten van den wapenstilstand heeft zelfs in de diplomatieke kringen te Parijs groote verwondering gebaard. Koningin Victoria zal dit jaar geen uitstapje naar Ierland doen. Kei zer Nap. wordt spoedig te Parijs verwacht. Zijne terugkomst wordt door de keizerin zeer gewenscht. De behoefte aan rust voor de beide legers schijnt veel tot het sluiten van den wapenstilstand te hebben bijgedragen. De keizerin van Fraukrijk weet met vaste hand het schip van slaat te besturen, doch hare slaap schijnt door vreesclijke ongerustheid gestoord te worden. Te Napels heeft weder een opstand plaats ge had. - Graaf Cavour heeft een bezoek gebragt in het hoofd kwartier van het geallieerde leger. II. Monnikhof, voer mansknecht te Oldenzaal, is wegens feitelijke en gewelddadige aanranding der eerbaarheid van eene jonge dochter, tot 5 jaren tuchthuisstraf veroordeeld. Als eene bijzonderheid kan wor den gemelddat dezer dagen bij den burgerlijken stand te Geertruidcnberg huwelijksaangifte is gedaan door een jongman van 60 en eene jonge dochter van 70 jaren. AD7BRTB1TTIB IT. „DE NOORDHOLLAND." De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tol het leveren van alle soorten van STEENDRUKWERK, als rekeningen, facturen, nota's, prijs-courantencirculaires, kwitautiën, assignatiënwissels, adres- en visitekaartjes, rouw-en trouwbrievenetiquetten, signaturen, envelop- pes, menues, landkaarten titels diploma's, muziek, enz. De bestellingen kunnen door de respectieve Boekhande laars geschieden. Alkmaar 15 Junij 1859. HERMs. COSTER ZOON. een K I N D E R M EI S J E bij C. BAKKER Bz. De DIRECTEUR en KOMMANDANT der Marine te Wil lemsoord is voornemensonder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Minister van Marine, op Zaturdag den 25 Julij 1859, des voormiddags ten elf ure, bij in schrijving aantebesteden Het vernieuwen van een gedeelte beschoeijing en rasterwerk langs het afsluitingskanaal in de binnenhaven van het Maritime Etablissement te Willemsoord. Het bestek en voorwaarden ligt dagelijks, van 's mor gens 10 tot 's namiddags 2 ure (den Zondag uitgezonderd) ter lezing bij de Secretarie van het Departement van Marine en van de Directiën te Amsterdam en Willems oordalsmede in het locaal der Maatschappij tot verbe tering van den werkenden stand, Oudezijds Voorburgwal bij het Vredenburg te Amsterdam. Gedurende de tweeder aanbesteding voorafgaande da gen wordt aanwijzing in loco gegeven. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, bevattende de aannemingssom in schrijfletters en de namen van aanne mer en borgenzonder doorhalingen en bijconditiën zullen vóór of op den bepaalden dag der aanbesteding des morgens vóór elf ure, vrachtvrij moeten worden bezorgd ter Secretarie van de Directie der Marine voornoemd. Willemsoord 15 Julij 1859. De Directeur en Kommandant der Marine, D. BIJL db VROE. NIEUWEDIEP BIJ G. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4