HELDERSCIIE en MEUWEDIEPEit COLHAM. ZONDAG 17 J fJ L TJ. j graphicu bij zonlicht. Gedeelten van kerkgebouwenals kryplcngrafgewelven enz.en bouwvallen kunnen door/w 1 middel gepholographicerd worden. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.80 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedcren regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. 1TI E IX W S T IJ D IH O S II. HELDER en NIEUWEDIEP 16 Julij 1859. Naar men verneemtis bij den kcrkcraad dezer gemeente handopening ontvangen om een derden predikant te beroepen. Aan II. H. kiezers wordt herinnerddat op dingsdag aan staande de verkiezing zijn zal voor Leden van den Gemeente raad. De aftredende Leden zijn de heeren Jb. Sevenhuijsen Sr. A. J. van KelckhovenS. JanzenP. B. Reeritigh en E. J. Verweijde welke allen herkiesbaar zijn. Zr. Ms. Stoomschip bet Loo is beden van Amsterdam bier binnengekomen om opgetuigd te worden. Het wetsontwerp tol regeling van de loodsdienst voor zeeschepen is door de Tweede Kamer der Stalen-Gcueraal met 44 tegen 8 stemmen aangenomen. Door de N. II. M. zijn 10 schepen bevracht; voor Amster dam 5voor Rotterdam 5voor Dordrecht 1 en voor Schiedam 1. Als cene bijzonderheid van de kermis wordt berigt, dat eene vrouw op de kermis te Schagen in de laatste helft der vorige maand, terwijl zij zich in den draaimolen bevond, door eene onpasselijkheid werd overvallen. Terstond werd zij in eene nabijzijnde herberg gebragt, waar zij kort daarna twee kinderen ter wereld bragt. Na haar gelukkig herstel woonde zij in de vorige week weder de hcldersche kermis bij. In den nacht van Zaturdag op Zondag heeft te Zaandam oostzijde, een hevige brand gewoed, waardoor zes huizen eene prooi der vlammen werden, waarvan een niet verzekerd. De spuiten van nabijgelegen plaatsen hebben nu ook weder te Zaan dam belangrijke diensten bewezen. Zr. Ms. stoomschip Sindoro is den 8sten dezer in het drooge dok te Vlissingen gehaaldten einde de vereischt wordende reparatiën Ic oudergaan. De officier-machinist, A.Sol, is van Hellevoelsluis overgeplaatst naar Vlissingenom aldaar toe te zien bij de plaatsing der sloommachiues in het stoom- fregal Zee land ia, hetwelk in de volgende week te water wordt gelaten. Men meldt uit Vlissingen, dat bij hel van stapel doen loopen van hel oorlogsfregat de Zeelandeergisteren middag 1 j- ure, het schip half weg is blijven zitten, zonder dat de oorzaak bekend isniettegenstaande herhaalde pogingendie werden aangewend, bleef het schip onbewegelijk staan. De ridder Regazonni heeft te 's Ilage de eer genoten een langdurig onderhoud met Z. K. II. Prins Frederik Ic hebben gehad. Bijna iederen avond worden door dien heer, in be sloten kringen voor geneeskundigen en belangstellenden, proe ven gegeven van zijne verbazende magnetische kracht en de daarmede gepaard gaande verschijnselen. Onderscheidene lijders worden door hem behandeld. Te Zulphen had jl. Zaturdag avond een treurig voorval plaats, hetwelk aan hel misbruik van sterken drank te wijten is. Zekere steendrukkersknecht, V. genaamd, begaf zich van de kermis in de Hoven naar huis. Al zwaaijcude landt hij op de Nieuwslad aan en vraagt den voor zijne deur staauden schoenmakersbaas B of deze hem naar zijne woning wil begeleiden. De schoenmaker geeft den dronken man te ken nen, dat hij daartoe weinig roeping gevoelt, waarop V. hem eerst een paar stompen op de borst toedient en hem vervolgens met een ponjaard, die hij ongelukkig bij zich droeg, een steek in den onderbuik geeft. De dader is spoedig daarna in I hechtenis genomen. Een engelscbe chemicus, John Moule, heeft een middel uitgevonden, om bij kunstlicht pholographicn te vervaardigen. De door hem op die wijze bewerkte afdrukken zijnwat scha duw en nuancering betreftniet te onderscheiden van photo- i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1