De kamer van koophandel en fabrieken ie Amersfoort heeft zich tol de Tweede Kamer gewend, met dringend ver zoek, dat, bij de aanstaande behandeling der spoorwegzaak, eene spoorweglijn zal worden verkregen, uitgaande van Utrecht over Amersfoort in de rigting van en naar het Overijsselsche waarvan zij al het nut en noodzakelijkheid opsomt. De grondslagen van den vrede zijn de volgende: Er zal een ilaliaansch Staten verbond zijn onder het eere-voorzit terschap des Pausen. De keizer van Oostenrijk doet afstand van zijne regten op Lombardije tol aan de lijn der Mincio aan keizer IVapoleon, die ze aan den koning van Sardinië over draagt. De keizer van Oostenrijk behoudt het venetiaansch gebied, hetwelk echler een integrerend deel uitmaakt van het italiaansch Stalen-verbond. Er zal eene algemeene amnestie worden uitgevaardigd. De berigteuwelke in den loop dezer week uit Indië zijn aangekomen zijn zeer onrustbarend. Eene vreeselijkc ge beurtenis heeft in het rijk van Bandjesmassing plaats gegrepen. Daar is een opstand uilgebroken en vijftig Europeanen, waar onder vrouwen en kinderen, zijn wreedaardig vermoord. Het schijnt, dat er gcene genoegzame krijgsinagt aanwezig is ge weest, om de opstandelingen te bedwingen. Deze, voor de rust van onze bezittingen zoo gevaarlijke gebeurtenisis daarom te meer te betreurenomdat ook de jongste expeditie van onze troepen legen het rijk van Boni weinig stof van voldoening gegeven heeft. De ontevredenheid over de politieke gedragslijn van den jeugdigen koning van Napels neemt hoe langer hoe meer toe. De prins van Satriano, president van den ministerraad, heeft zijn ontslag ingediend, omdat hij zich met de politiek des konings niet kan vereenigen. De Morning Post bevat een artikel over de grondslagen van den vrede, dat des te belangrijker is, naardien men ge looft dat het de zienswijze der cngelsche en waarschijnlijk ook der russische regering uitdrukt. Na te hebben doen uitkomen, dat een vrede, door de oorlogvoerende mogend heden geslotenvoor de andere mogendheden niet verbindend is, zegt het blad, dat de toekomst van Italië door een congres moet geregeld worden. Deze aangelegenheid was in den jare 1815 een europeesch belang, en zij is dit ook nog heden. Maar het congres van 1839 moet de feilen van dat van 1813 herstellen. De slagboom tusschen Frankrijk en Italië moet thans onder een anderen vorm worden daargesleld. Sardinië moet een maglig koningrijk wordcu en door de federatie met het overige Italië vereenigd zijn, zoodat het den bijstand daarvan kan inroepen, als het door het noorden mogt bedreigd worden. De italiaansche confederatie moet, naar evenredig heid, even maglig zijn tot hare verdediging als Dnilschland. De inlijving van Lombardije bij Sardinië en het creëren van een venetiaansch koningrijk moeten als onvermijdelijke maat regelen worden beschouwd. De Morning Post houdt het wijders voor onmogelijk, Italië de vrijheid te hergeven, zoo lang er geene hervormingen in het pauselijke regeringstelsel zijn in gevoerd. Het congres zal dus den paus moeten te kennen gevendat de wereldlijke en geestelijke magt niet gepaard kunnen gaanen dal Z. II.door per fas nefus de wereld lijke magt te willen behoudende definitieve regeling der italiaansche quaestie in de waagschaal stelt. Wat Napels betreft, zal het congres den jeugdigen vorst der Beide Sicilien tot de overtuiging moeten brengen, dal het zijn pligl is, zijn volk de vrijheid te hergeven door de opheffing van alle ge heime verdragen met Oostenrijk en door krachtige waarborgen voor de handhaving van hel constitutionele regeringstelsel. Alleen op deze wijze, dus besluit het blad, zal men er in slagende vrijheid van Italië te waarborgenen het te ont heffen van de afhankelijkheidvan de rampzalige bescherming der maglige naburen, die tot heden de voornaamste bron was der ellende van het schiereiland. De warmte te Marseille is dezer dagen zoo groot geweest dat de meeste handelaars hunne zaken verrigtten, voorzien van een witten parsasol. De Alge'rie Nouvelle zegt het volgende: «Frankrijk beklaagt zich, dat Aigerie een lastpost is, die veel geld kost, maar Algérie betaalt in overwinningen hetgeen het aan Frank rijk kost. Er is geene enkele mogendheid, die niet gaarne alle kostenwelke lot onderhoud van Algérie vcreischl worden zou willen teruggevenindien zij mogt beschikken over de dappere regimentendie Frankrijk naar het Oosten en naar Italië heeft gezonden, en die zoo veel roem aan Frankrijk hebben bezorgd." Een schutter te Zurich, die bij de feesten viermalen een der mikpunten had getroffendoch de schijf, waarop in een kring de woorden: «het Vaderland" stonden, maar niet kon raken, trad wrevelig uit het gelid, roepende: «Het va derland moet grooler zijn De Bombag Times deelt mede, dat Hassan Ali Khan, de nieuwe perzische gezant bij de kabinetten van Londen Parijs en Brussel, vijftig jongelingen uit de eerste perzische familiën zal medebrengen, die, op kosten van den shah, te Parijs eene militaire opvoeding zullen erlangen. De fransche Moniteur beval de proclamatie van den keizer aan het leger. Er wordt daarin, gezegddat de grond slagen voor den vrede vastgesteld zijn. Het voorname doel des oorlogs is bereikt; Italië zal voor de eerste maal eene natie zijn, vereenigd door een boud, die de leden eener zelfde familie zal bevallen. Veuelie blijft wel is waar onder oostenrijksche heerschappijmaar zal echter eene italiaansche provincie zijn. De verecniging van Lombardije met Piëmont verschaft ons een magligen bondgenoot, die aan ons zijne onafhankelijkheid verschuldigd is. De gouvernementen, die zich van de beweging hebben onthouden, zullen de noodzakelijkheid van nuttige vyijzigingen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2