Vergadering yan den Raad MUZIEK AAN BE KIEZERS AAN DE KIEZERS. GEMENÖDE BEHIÖTE1T. J1DVEKTE1TTIEXT. begrijpen. Italië zal voortaan meester van zijn eigen lot zijn, en het alleen aan zich zelf te wijten hebbenindien het niet regelmatig in vrijheid en rust vooruitgaat. Spoedig zult gij naar Frankrijk terugkceren. Hel vaderland zal u met dankbaarheid ontvangen. Soldaten, gij, die in twee maanden Piëmont en Lombardije hebt vrijgemaakt en alleen niet verder zijt voortgegaan omdat de strijd eene uitgebreidheid dreigde te verkrijgen, die niet ineer overeenkwam inet de belangen, welke Frankrijk bij dien vreeselijken oorlog had, soldaten, zijt dus trolsch op uwe overwinningenop de resultatenwelke gij hebt verkregen zijl er trotscli op, dat gij kinderen zijt van dat Frankrijk, dat steeds de groole natie zal zijn, zoolang het een hart heeft, om het edele te begrijpenzoolang het mannen bezit als gij om het te verdedigen. SCHEEPST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NlEUWEDIEP 13 Julij. Magnet (st.), Londen. Camilla, Bateman, Cardiff. Aler(sfc), Huil. 14 Julij. Wildeman, Driest, Banjoew,verlr. 29 Febr. Salisbury Harvison, Hall. Gypsy, Chapman, beiden Sunderl. Hans Jacob, Lafrentz, Riga, Drafna, Nicholaisen, Nerva. Lion (st.), Londen. De Stad Workum, Stender9, dito. Harmony, Shippley Newcastle. UITGEZEILD NlEUWEDIEP, 13 Julij. Doggersbank, Kerkhoven, Batavia. Anna Lena, Zaal, Genua. Siewerdi»a, de Haan, Nantes. Industrie, Knud- sen, Drammen. Jolund, Knudsen, Frederikstad. 14 Julij. De Vrouw Dieuwke, Feenstra, Londen. Anna Malena, Jacobsen, Stavanger. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 1b Julij. W.S. 2j pc. 64§. 5pc. 77. 4 pc. 97|. Spanje. 1| pc. 5Iy|. buitenl. 5 pc. 44 binnenl. 5pc. 41,^. Rusland, b pc. 1041816, b pc. 102£; 1829, b p. 90. Oostenrijk, metall. b pc. b8| amst. b pc. 7b. natio nale 18b4 b pc. G2 metall. 2£ pc. 50f. BURGERLIJKESTAND. Van 9 16 Julij 1859. GEHUWD C; Hemmes en J. H. Hehl. M. Paans en T. Bronner. J, Rijsman en A. J. M. Smit. BEVALLEN; G. II. Sachse geb Koentze. D. T. S. W, Steeman geb. van 't HofL D. M. Luytze geb. van der Hulst. D. W. Dek ker geb. van Grouw. Z. I. Boom geb. Vermeulen. Z. M Furst geb. Moorman. Z. C. E. van der Wolt geb. Linneman. D. M. Dij ker geb. Duit. D. T. Bakker geb. Tuinman. D. OVERLEDEN: J. Souge 41 j. J. van Ooijen 10 w. G. W. Garstenveld 3 m. M. Korinoo 45 j. K. Snel 44 j. D. L. Kunst 5 m. G. J. W. Ruijsch 3 m. Koningin Victoria heeft eene revue gehouden over al de troepen in het kamp van Aldershot. Het koningrijk Napels verkeert steeds in een staat van gisting. De pangaran Shabandar is, na eene lange loopbaan vol van ongeregtigheden door eenige kadajans vernioorcj. der gemeente HELDER op Woensdag den 20 Julij 1851» des avonds 7 ure. Heden overleedtot diepe droefheid van mij en verdere betrekkingenmijne geliefde echtgenoot ADRIANA ANTONETTA VAN ASPEREN, in den ouderdom van 57 jaren. ISieuwediep1b Juli) 1859. I). DEKKER. Heden werd onstot onze innige droefheid, door den dood ontrukt ons eenigst en geliefd zoontje DIRK LEENDERTin den ouderdom van ruim b maanden. Helder 15 Julij 1859. P. KUNST. C. KUNST geb. BERMANS. EG^* Mevrouw BROCX vraagt eene KEUKENMEID. In den Manufacturenhandel van A. ZIJP te Schagerbrug kan ter opleiding worden geplaatst Een knappe Burgerjongen van protest, ouders, niet beneden de 1b jaar, welke een goede band schrijft en vlug is in het rekenen. bij J. H. JANSSEN, op de Hoofdgracht, op Zondag den 17 Julij. Entrée vrij. Eenige ingezetenen bevelen tot lid van den Gemeenteraad aan, den Heer J. T. ZURMüLEN, oud lid van den Raad, die in het afgeloopen jaar vele stemmen als zoodanig op zich vereenigde. Helder 15 Julij 1859. De ondergeteekende, aftredend lid van den Gemeen teraad, bedankt bij de ophanden zijnde verkiezing voor de eer van op nieuw in aanmerking te komen. J. SEVENHUIJSEN, Sr. Helder, 16 Julij 1859. Een BOVENHUIS, te bevragen bij D. HOOGENBOSCH, Broodbakker te ISieuwediep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3