II A R I X E. OPENBARE VERROOPING Vier Bunders Gerst en Haver, PUBLIEKE VERKOOPING Kwitering van Affaire. De DIRECTEUR en KOMMANDANT der Marine te Wil lemsoord is voornemensonder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Minister van Marine, op Zaturdag den 25 Julij 1859, des voormiddags ten elf ure, bij in schrijving aanlebesteden liet vernieuwen van een gedeelte beschoeijing en rasterwerk langs het afsluitingskanaal in de binnenhaven van het Maritime Etablissement te Willemsoord. Het bestek en voorwaarden ligt dagelijks, van 's mor gens 10 tot 's namiddags 2 ure (den Zondag uitgezonderd) ter lezing bij de Secretarie van het Departement van Marine en van de Directiën te Amsterdam en Willems oord alsmede in het locaal der Maatschappij tot verbe tering van den werkenden stand, Oudezijds Voorburgwal bij het Vredenburg te Amsterdam. Gedurende de tweeder aanbesteding voorafgaande da gen wordt aanwijzing in loco gegeven. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, bevattende de aannemingssom in schrijfletters en de namen van aanne mer en borgenzonder doorhalingen en bijconditiën zullen vóór of op den bepaalden dag der aanbesteding des morgens vóór elf ure, vrachtvrij moeten worden bezorgd ter Secretarie van de Directie der Marine voornoemd. Willemsoord 15 Julij 1859. De Directeur en Kommandant der Marine, D. BIJL DK VROE. op Maandag den 18den Julij 1859 des voormiddags 11 ure, op het Brakkeveld en de Nieuwstad van plus minus waarvan aanwijzing zal plaats bebbenop Zaturdag den 16den Julij 1859, des morgens om tien uur, te beginnen van af den Polderboom bij het afwatering-kluisje van den Helderschen Polder aldaar. DOOR Op Dingsdag den 2G Julij 1859 des namiddags le 1 ure voor het Winkelhuis van den heer T. GROEN aan de Hoofdgracht aan het Nieuwediepvan eene partij WINKELGOEDEREN, bestaande in Zijden-, Vilten en andere HeerenhoedenZomer- en Winterpetten, Flambards en Stroohoedenvoorts Parfumeren, als: Eau de Cologne en diverse andere Reukwateren Zeepen Haaroliën enz. GalanterienKramerijen en Kinderspeel goed; Muziekinstrumenten, als fijne dubbele Harmonica's, Klarinetten, Hoorns, Trompetten; Schermhandschoenen en FlorettenJagltuigBehangselpapier en Randen IJzer-, Koper-, Verlakt-, Tin-, Blik- en Glaswerk; wij ders de Winkelopstand beslaande uit losse en vaste Glazen, Binnen- en BuitenkastenToonbank, Schragen en hetgeen verder zal worden aangeboden. Daags te voren voor een ieder te zien. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDER door den heer C. van der Sterr. Barometer stand in millim. Thermometer stand in Celsius-graden Gemiddelde betrekkelijke vochtigheid. u npkring oestand *2 m -0 "eü *0 O .2? 1 s |2 e O i3 CO s- H 3 1 H 2 H J fd J H Plaats gehad hebbende Windrigtingen. (Regtwijzend.) Gemiddelde winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Grootste winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. GeVallen regen in strepen. Uitgedampt in strepen. Magnetische Declinatie of Miswijzing va» het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. Gemidd. per etmaal. Des midagds 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste. La gste. Hoogste. Laagste. 8 76G.65 766.48 19.9 17.8" 17.9 16.6 0.77 12.0 24a WNW.NNW.NW. 1.47 9.0 0.0 4.1 18°58'55" 9 767.62 767.74 20.2 16.7 17.6 16.4 74 11.5 21 VVZW.WNW.N.NVV 1.05 2.7 0.0 2.9 19 26 15 10 768.47 768.55 22.4 16.7 18.2 15.1 65 10.3 -t- 1 6 NO. NtO.ZZW. 0.50 1.8 0.0 5.6 19 0 45 11 769.27 769.58 25.2 18.7 21.1 14.6 69 12 0 19 zwtvv.zzw. ztw. 2.72 10.0 0.0 4.3 19 5 25 12 765.78 766.05 26.0 17.9 21.8 18.6 66 15.1 29 zw.nnw.nno.no 2.20 12.0 0.0 4.6 19 5 25 15 765.71 766.25 25 8 19.2 22.0 17.4 79 14.7 15 N0t0.NWtN.NlW 4.28 11.0 0.0 5.7 18 57 10 14 768.54 768.73 18.4 16.8 16.6 15.7 69 10.0 17 NlW. N.NWlN. 1.57 8.0 0.0 4.1 19 1 0 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz- GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4