HiLDERSCHE es DONDERDAG 21 J IJ L IJ. Aao de Secretarie dezer gemeente, is voor de belang hebbenden ter lezing nedergelegd Het bestek en de teekeningenwaarnaar op Woens dag den 27 Julij 1839, door Zijne Excellentie den Heere Minister van Marinebij inschrijving zal wor den aanbesteed, het bouwen van tien houten Schroef- Stoom-Flottille-Vaar tuigen, zonder de Stoomwerktuigen. Helder den 19 Julij 1839. De Burgemeester STAK MAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP 20 Julij 1839. Jl. Zondag voormiddag werd in de Nieuwe Kerk alhier de beroepen predikant G. E. Bron door zijnen Vader in het dienstwerk bevestigd, met eene rede over Goll. IV: vs. 17. Des avonds hield de bevestigde leeraar zijne intree-rede. Naar aanleiding van Hand. VIII: vs. 38 sprak ZEerw. over het doel der Evangelieprediking, over het middel, dat daartoe alleen dienen kan en over de belangstellingdie van de ge meente wordt gevraagd. Met gepaste toespraken werd deze schoone en kernachtige rede geëindigd. Beide deze gods dienstoefeningen werden door een groot aantal toehoorders met blijkbare belangstelling bijgewoond. Moge de nieuwe leeraar lang hier werkzaam zijn tot heil der gemeente! Z. M. heeft benoemd tot officieren van gezondheid 5e klasse, bij de geneeskundige dienst der landmagt, de kweekcliugcn bij 's Rijks kweekschool J. P. van Braam Ilouckgeest en J. K. Staknian Bosseen tot officier van gezondheid 5e klasse, bij de geneeskundige dienst in Oost-Iudie, de kwee- keling A. Ledeboer. - Do afloop der op gisteren gehouden verkiezing van 3 le den voor den gemeenteraad alhier is als volgt Uilgebragte stemmen 162, van onwaarde 5, volstrekte meer derheid 80. De heer EJ. Verweijde bekwam 126 stemmen. P. B. Reeringh 120 J. S. Janzen 107 A. J. van Kelckhoven83 J. T. Zurmühlen 70 W. J. AI aalsleed 33 L. M. van Gelder 43 De overige stemmen werden nitgebragt op diverse per sonen. Zoodat de heeren VerweijdeReeringhJanzen en Kelckhoven op nieuw zijn gekozen en er eene herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Zurmühlen en Maalsteed. I Men schrijft uit Terschelling, dat er jl. Dingsdag met de helmduikers 17 spaausche matten benevens eenig wrakhout uit de Lutine zijn opgevischt. Het oefeningskamp nabij Zeist, eerst van 3 Aug. tot 13 Sept. bepaald, zal niet langer dan eene maand betrokken blijven. Z. K. H. de Prins-veldmaarschalk zal gedurende het kampement bij Zeist zijn intrek nemen op de buiten plaats Rooierheidedorh wijders des daags in het kamp aan wezig zijn. In Ierland is het weder zoo schoon, dat men te regt de hoop op een gezegenden oogst koestert. Alle veldvruchten staan overheerlijk en van de aardappelziekte worden slechts hier en daar enkele sporen waargenomen. Over het geheel luiden de berigten over de veldgewassen uit alle streken van het Britsche rijk allergunstigst. Het ooft zal evenwel schaarsch zijn. Men zegt vrij algemeen, dat de paus geweigerd president van den Italiaauschen bond te zijn en zelfs ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuioediep. Abonnementsprijs per kwartaal ft.30 Franco per post»1.50 Enkele nommersuO.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate er ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1