geen deel van dien bond wil uitmakenzich daarop gronden de, dat de Italisansche boud wel eens geroepen kon zijn oor log te voeren legen ecne katholieke mogendheiden dat hij als paus zich daartegen zou moeten verzetten. Van den ande ren kant verzekert men ten stelligste, dat de hertog van Mo dena en de groothertog van Toscane, op verzoek van den paus, zich reeds voor het nieuwe regeringsstelsel hebben verklaard. Van den koning van Napels weet men nog niets. Men zegt verder, dat keizer Napoleon tot beschermer van den Itaiiaanschcn bond zal benoemd wordenen het berigt dat de Italiaansche questic verder zonder eenige tusschenkomst van ecne of meer der onzijdige mogendheden zal afgehandeld worden, en dal Oostenrijk zijn besluit daaromtrent reeds be paald heeft te kennen gegeven, zet hieraan eenige waarschijn lijkheid bij. - De onlangs overleden groolhertogin-weduwe van Saksen Weimar heeft 1,600,000 tb. nagelaten; waarvan de eene helfl aan het groot-hertogelijk huis, en de andere aan de beide dochters der overledene, de prinses van Pruissen en prinses Karei van Pruissen komt. De kostbare kroonjuweelen blijven als fuiei eommis aan het groothertogelijk huisterwijl de op brengst der landgoederen den jongen prins ten deel zal vallen. Er loopen zeer verwarde geruchten van een opstand in Italië, en men verzekert, dat Garibaldi de wetligdheid des vredes ontkent en den oorlog voortaan voor eigen rekening zal voeren. Het Journul du Havre zegt, dat de verschillende slroomen op zee den zeeman dikwijls in zijne berekeningen in de war brengen en oorzaak zijn van vele schipbreuken. Men is in alle landen bezig met het onderzoek van die stroomen en de natuurwettenwelke hierop haar invloed uitoefenen. Het meest gebruikelijke middelom hiertoe te gerakenbestaat daarin, dat men van de schepen eene flesch in zee werpt, welke waterdigt is en waarin een papier wordt gedaan, waarop de plaats en de dag is gemeld van het in zee werpen der flesch. Deze flesch wordt door den stroom medegevoerd en ergens op de kust geworpenvelen breken echter tegen de rotsen; anderen zinken; alweder anderen worden door de baaijen ingeslikt, maar inen heeft berekend dat er toch te regl komt. De berigten uit Italië zijn zeer onrustwekkend; de vre desvoorwaarden hebben de ontevredenheid der bevolking opge wekt, en zelfs te Turijn is men der nieuwe politiek al zeer weinig toegedaan. Men heeft daar graaf Gavour met de groot ste geestdrift toegejuicht, terwijl daarentegen de keizer zich over de koelheid der ontvangst moet beklaagd hebben. Te Milaan heeft men met het borstbeeld van Orsini een plegtigen optogt gehouden. Uit Toscane berigt men, dat men daar nimmer zal gedoo- geudat de groothertog Leopold II het bestuur weder in handen krijge; het nationale leger aldaar zal ontbonden wor den, en een Fransch legercorps te Livorno blijven, om de terugkomst des groolherlogs te vergemakkelijkenterwijl boven dien een Fransch legercorps verschillende steden van Italië zal bezettenom de regeringen in Centraal-Italië te beschermen. Dit heeft de bevolking zeer ontevreden gefnaakt. Men zegt, dat de vriendschapsvcrflaauwing tusschen den keizer en koning Victor Enunanuel daaraan te wijlen is, dat de keizer zeer ontevreden is over de liberale wijze, waarop graaf Gavour steeds gehandeld heeft, hetgeen voornamelijk zou op te maken zijn uit de woorden des keizers aan den koning van Sardinië, na het sluiten van den wapenstilstand' »De reden, waarom ik den wapenstilstand gesloten heb, is voor namelijk, dat de overeenkomst was, dat de revolutie geen vrij spel in dezen oorlog zou hebben. Daar de heer Cavour de revolutie heeft doen ontstaan, trek ik mij terug." Graaf Cavour heeft daarop onmiddelijk zijn ontslag ingediend. Berigten uit Egypte, bevatten het voor de archeologie belangrijk nieuws, dat de leider der uitgravingen bij Thebes, de lieer Marielte, het nog onbeschadigde graf van Pharao Amcsis ontdekt heeft. Het lijk van dien vorst lag in eene geheel met goud bekleede en met vleugelen versierde kist. Ongeveer 50 kleinodiën van groole waarde werden in de kist gevondenwaaronder zich bijzonder een gouden grijsbijlmet verheven figuren op lazuursteen, onderscheidt. De ware motievenwelke Oostenrijk tot een zoo spoedig aannemen van Frankrijks voorstellen hebben doen besluiten, zijn, ook zelfs na de legerorde van keizer Franz Joseph, niet bekend geworden. Immers, tegen het daarin voorkomende gezegde, dat hij, bij gebreke van de hulp zijner natuurlijke bondgenootcnvoor den drang der omstandigheden wijkt, strijdt het feit, dat, nog eenige dagen vóór het onderteekenen der vredcs-preliminairenvorst Windiscbgratz te Berlijn verklaard heeft, dat Oostenrijk geen vrede wil, welke het afstaan van Lombardije ten grondslag zou hebben. De Frankf. Handels', deelt het volgende programma mede, door eene dezer dagen gehouden vergadering van on derscheidene «aanzienlijke patriotten uit het Noorden en Zuiden van het gezamelijk vaderland" opgesteld, als noodzakelijk voor het bestaan van een zelfstandig Duitsclilandlo. bij het deel nemen van Duitscliland aan den krijg, zal de leiding zijner naar buiten werkende politieke en militaire aangelegenheden aan Pruissen worden opgedragen; 2«. vereeniging der Duitsche gezamelijke natie door ecne algemeeue volksvertegenwoordiging; 5o versterking der defensie door een landweer-stelsel, waarbij het volk en de onderscheidene dienstpligtigen verpligt worden, en door het invoeren eener reglmatige schadevergoeding aan de soldaten in geval van krijg; voorts het herstel eener duitsche oorlogsvloot; 4o. scheiding der duitsche landen, ten aanzien van wetgeving en bestuur, van elk buiten-duitsch gebied. De Times behelst eene dépêche uitWeenen, houdende, dat de vertegenwoordigers van Oostenrijk, Frankrijk en Sardinië

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2