Kantongeregt te Helder. cersldaags Ic Zurich zullen bijeenkomen lot difinitieve sluiting van bet vredes-verdrag. Er zal geen congres bijeenkomen, vermits beide keizers besloten hebbende nog beslaande moei- jelijkheden onderling te regelen, zonder tussclicukomst der neutrale mogendheden. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP IV JulijNieuwtandPot, Batavia, vertr. 7 Maart. Diana (st3 Gebroeders, Kaspersma, Perseverance, Gummings, de 4 Ge zusters, Blok, allen Londen. Richard Carnel, George, Liverp. Con- cord, Ilales, Newcastle 18 Julij. Tasmania, Jonker, Banjoewangie, vertok 1G Maart. Ranger (st), Londen 2 Zusters de Groot dito. 19 Junij. Anne Craigh, Shaak Liverpool. Diana Masdorp, Banjoewangie. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 17 Julij. Civilitij, Percey, Sunderland.Twenthe (st.), Hult. 18 Julij. Catharina, Wiersma, Londen. Utility, [Reed, Newc, Esther, Hugge, dito. Seraphine, Morgan, Sunderland. Thos en Hannah, Lodgerton, dito. 19 Julij Stad Enschedé Niggebrugge, Dundee. Johanna Margina, Koning, Newc. Diana, (st.), Londen. 3EURSBERIGTEN; Amsterdam 19 Julij. W.S. 2*- pc. G4{. 5 pc. 76|. 4 pc. 97||. Spanje. Ij- pc. 51 f. buitenl. 5 pc. 43j binnenl. 5pc. Rusland. 5 pc. 104§; 1816, pc. Iü2j; 1829, 3 p. Oostenrijk, metall. 3 pc. 58j-j amst. 3 pc. 73. natio nale 1834 3 pc. 62metall. 2j pc. 51. VEROORDEELINGEN. A. D. Het uitstallen van Koopwaren op Zondag; boete f 2.0O en de kosten of bij onvermogen 1 dag gevangenis. O. T. Het laten loopen van een varken in kunstmatig beplante duinen 1.00 boete en de kosten. S. M. D. Het zetten van konijnenstrikken ter bemagtiging van wild, 40.boete, verbeurdverklaring der in beslag genomen konijnenstrikken met last tot vernieling derzelve en in de kostenbij niet voldoening van boete en kosten 14 dagen gevangenis. P V.; M. V. en J. V. Het verrigten van openbaren arbeid op Zondag; ieder f 0,25 boete of bij onvermogen ieder 1 dag gevan genis en de kosten D v. d H. Zich in het veld buiten openbare wegen of voetpaden te hebben bevonden met konijnenstrikkenonder aanneming van verzachtende omstandigheden f 1.— boete, verbeurd verklaring der konijnenstrikken en in de kosten bij niet voldoening van boete of kosten '1 dag gevangenis. C. Y. G. Het zetten van konijnenstrikken ter bemagtiging van wild 20.boeteverbeurdverklaring en kostenbij niet voldoening van boete of kosten 7 dagen gevangenis. A. be R. Als boven. M. F. Het werpen van onreinheid in het Heldersch Kanaal, W. S vangenis en de kosien. Als publieke vrouw van woonplaats veranderen zonder H. H. v. W. L. v. d. H C. v. d. P. W. P. B. J. G. v. d. K. kennisgeving aan den Comm. v. Politieboete S of bij niet voldoening 3 dagen gevangenis en de kosten. Als logementhoudster geen register te hebben gehoede.- van de bij haar logerende personen 5.boete en de kosten. Het laten loopen van een paard over het algemeen voe'.pa 1.boete, of bij niet voldoening 3 dagen gevangen. en de kosten. Diefstal van helm; onder aanneming van verzachtend, omstandigheden1 dag gevangenis en de kosten. Als boven. Het toelaten van ontuchtige zamenkomsten in zijne wemn: zonder vergunning tot het houden van een bordeel te heb ben bekomen f 25.boete en 3 dagen gevangenis; de boete bij niet veldoening te vervangen door nog drie dagen gevangenis; de boete bij niet voldoening te vervangen door nog drie dagen gevangenis. Naar aanleiding van art. 234 van het Wei hoek van strafvordering is hel maximum der boete vrijwillig betaald door: ƒ10.Wegens het doen maken van muziek in zijne her berg, zonder schriftelijke kennisgeving aan den Heer Burg meester. fi.Wegens het werpen van asch in het Heldersch Kanaal. H. Ieder f 1 wegens het uitslaan van een vloerkleed op den openbaren weg, na 10 ure voormiddag. f 3.Wegens het niet sluiten zijner tapperij te middernacht. 1 Wegens het bleeken van waschgoed aan den open baren weg. K. 5 Wegens het niet inschrijven van bij hem gei1 - geerd hebbende personen in zijn logement register. ƒ1.Wegens als No. 5. 5.Wegens het houden eener mestvaal, in strijd a.ct de Plaatselijke Politie-verordening. 1.Wegens het laten loopen van een paard aai. den openbaren weg. f 1Wegens als No. 2. 2,50.het uiten van Scheldwoorden 1.het zwemmen op een verboden plaats o 1.— het uitkloppen van een vloermat op ai openbare straat na 10 ure voormiddag. ƒ1.Wegens bet werpen met steenen op de openbare straat. fl.Wegens het laten loopen van kippen op den alc meenen weg. f 1.Wegens als No. 14. ƒ1.Wegens het vastzetten van zija paard aan den open baren weg, zonder dat de geleider er bij tegenwoordig was. De koning van Zweden en de bisschop van Sicra I.eouo zijn den weg gegaan van alle vleesch. Volgens geruchten zal lord Gowleybrilsch gezant le Parijsworden teruggeroepen. Te Napels zijn de oproerige soldateu met kanonnen gestraft250 werden er gekwetst en 150 scholen er het hachje bij in. Het orgaan van zijne hclsche majesteit Asmodec lijdt aan de tering. Graaf Cavour, minister-president van Sardinië, heeft 1. P. K. 2. T. B. 3. K. J. en P. 4. J. H. J, 5. J. B 6. J. G. v. d. 7. H. H. 8. H. T. 9. J. B. Rz. 10. H. H. 11. J. J. 12. e. W. 13. G. v. G 14. K. L. 15. A. M. 16. J. K. 17. J. B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3