KlESVEREENIGINti DE BUKGEÏRSYAND. Eene Gemeubeleerde Bovenkamer Muziek in de Tuintjes De Oud-Cartagena's BERG-PLAKTETC-OLIJ zijn ontslag aangevraagd, daar hij zich niet niet de schielijke wijze van vredemaken vercenigen kon. De tentoostelling der werken van onzen beroemden landgenoot Ary Scheller heeft te Parijs 70000 francs opgebragt. De staatkundige hemel in het groothertogdom Luxemburg is weder helder. De procla matie van den vrede is in eenige wijken van Parijs met slijk m rd. Men verzekert, dat de Heilige Vader voor het ec> hnaatschap van den italiaanscheu bond bedanken zal. i-Vi Napoleon heeft reeds openlijk te kennen gegeven, dat hij zeer teleur gesteld is door den vrede van Villefranca. In het i iip van Zeist zullen de zieke militairen in een houten loot v orden verpleegd. In den laalsteu tijd zijn vele bestel ling gedaan door het departement van Oorlog van hospilaal dekens. Z. 31. heeft aan de ingezetenen van Garderen, Men veld en Elspeel een landelijk volksfeest gegeven. De minister van binnenlandsche zaken heeft in de Tweede Kamer verzekerddat de Commissiebenoemd om het ontwerp be- betrekkelijk de doorgraving van Holland op zijn Smalst te on derzoeken, in de maand Augustus daarvan rapport uitbrengen zal. De koningin van Portugal is door eeue keel onsleking aangetast. De keizer van Oostenrijk heeft Italië verlaten. Men spreektaal] onlusten te Milaan en te Turijn, en van Maz- zinislische demonstratiën aldaar. De koning van Napels zegt men heeft geweigerd deel te nemen aan den italiaanscheu bond. Uit Triëst is gctelegrapheerddat de in den ooi- log prijsgemaakte oostenrijksche schepenovereenkomstig de vredesgroudslagenvrijgegeven worden. De koningin van Portugal is, ten gevolge eener keelontsteking, overleden. 3ïen verzekert, dat keizer Franz Joseph de uitnoodiging van keizer Napoleon heeft aangenomen, om den lSden Augustus te Parijs te komenals wanneer ook de keizer van Rusland daar verwacht wordt. Te Weeuen is het transporteren van troepen naar Italië gestaakt, zijnde ook de voorgenomen tweede recrutering geschorst. Uit Peslh wordt berigt, dat aldaar 22 staalkundige arrestatiën hebben plaats gehad. Uit Bel grado meldt men, dat vorst Milosch den 6den dezer weder een hevigen aanval van zijue chronische ziekte heeft gehad; eeue aderlating bragt hem echter eenige verligling aan. Tot bespoediging van den vestingbouw te Koningsbergen, zijn door de pruissische regering 200 gevangenen uit het tuchthuis te Graudenz aangewezen, om daaraan te arbeiden. Getrouwd S. K. KRUL t en J. C. van der STEEN. Algemeene kennisgeving Helder, 15 Julij 1850. Vergadering Zalurdag 25 Julij 1850, 's avonds 8 ure. tc HUUR, te bevragen bij den uitgever dezer. op Zondag den 24sten dezer, en voortaan alle Zondagen. Tevens deelt de ondergeteekende zijne geachte begun stigers mede, dat door hem in zijn tuin is gevonden, EEN ZILVEREN SNUIFDOOS, EEN ZILVEREN LUCI FERS DOOSJE, alsmede TWEE SLEUTELS, welke de Eigenaars met opgaat van discription tegen betaling dezer advertentie bij hem kan terug bekomen. E. K1NDT. Het uiterlijk voorkomen is dikwerf de bestealtijd de eerste aanbeveling vau den mensch. Met de beste «n soliedste hoedanigheden van verstand en hart toegerustzat hij daarvan altijdeerst moeten doen blijkenter wijl een bevallig en aangenaam voorkomen, reeds dadelijk inneemt. Daartoe behoort bovenal fraai goed onderhouden hoofdhaar en baard, welke het schoonste sieraad aan het gelaat bijzetten. Geen wonder dan ookdat men reeds sedert zoo vele jaren bedacht is geweest op allerlei kunstmiddelenom de schoonheid de kleur en den groei der haren te be vorderen en te verbeterenwaaronder er vele waren die ofschoon een oogenblik goede uitkomst gevende, niettemin voor het behoud van dit sie raad allernadeeligst waren. vereenigt alle voordeelen der reeds bestaande H a a r o 1 i n zonder een enkel derzelver nadeelen te bezitten. Hare haarversterkkende en haaront- wikkelende eigenschappen zijn door vele proeven voldingend bewezen, en haar gebruik doet dadelijk het uitvallen der haren verminderen en spoedig geheel ophoudenterwijl zij een vroegtijdig grijsworden verhindert. Dezelve is a 6© Cts. per fleschje verkrijgbaar aan het Hoofd-Dépót bij A. BR EET VELT a z. te Delft. En verder bij H. D. SCHLüTER, Nieuwediep. H. J. Reuken, Am sterdam. A. OosterbaanAmsterdam. H. J. Theunisse, Haarlem. S. M- J. WeveringhHaarlem. D. Boots, Alkmaar Gez. Lippitz, Hoorn. Wed. Meijknecht, Enkhuizen. Wed. En gel 3Iedemblik. W. en B. WiebolsPurmerend. G. A. Köhue, Edam. S. Keet, Schagen. B. D. van Weede, in de Rijp. G. W. Böttger, Zuidscharwoude. J. B. Upmau, Bar- singerhorn. NIEUWEDIEP BIJ G. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4