J»ü 59. IIELDEKSCIIE MElWEDIEPCli CÖlllWT. en it i s u w s t n d i it b rr. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedere* regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP 25 Julij 1859. tn dct nummer dezer Courant, van Zondag den $7dcn dezer werd door ons vermeld, dal op de schager kermis, in den draaimolen ecne vrouw door eene onpasselijkheid overvallen en in ecne nabijzijnde herberg gebragt, aldaar twee kindertjes Ier wereld bragt. Tot aanvulling van dal berigt wordt ons heden gemelddat deze vrouw ten huize van een geneesheer te Schagen van een derde kind is bevallen en, volgens zeg gen bij liet naar huis gaan aan de Sloipcrbrug zelfs van een vierde. Gaarne nemen we deze verbetering op, vertrouwende, dat wij onzen lezers daarmede geen ondienst doen. In de zitting van den Gemeenteraad op jl. Woensdag den 20 dezer, waren de Hceren C Bakker BzVerweijde Jh. Bakker en D- de Lange afwezig. De Vergadering geopend zijnde, werden de Notulen van het verhandelde in de vorige zitting gelezen en goedgekeurd. Overeenkomstig art. 219 der gemeentewet werd aan de Vergadering overgelegd, de rekening van de inkomsten en uitgaven der gemeente over 1858, en besloten dezelve bij openbare kennisgeving ter Secretarie ter lezing neder te leggen en, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar te stellen. Tot onderzoek dezer rekening splitste de raad zich in drie aTdeelingen onder voorzitting van den Burgemeester en de beide Wethouders. Tot Leden der 1c Afdeeling werden aan gewezen de Heercu Reeringh, Sevenhuijsen, van Kelckhoven en Verweijdetot leden der 2e Afdeeling de Hceren Ilare- makevLastdragerBakker en de Lange, en tot leden der 5e Afdeeling de Ileeren Strootmande Breuk, Janzen en Bevts. Op voorstel van het dagelijksch bestuur, werd in de plaats van wijlen Mcjufvrouw de Wed. Joh. Goedkooptot beurt schipper van hier op Amsterdam benoemd Johannes Blokziel wonende alhier. Na de mcdedceling van eenige ingekomene stukken, waarvan de behandeling in afwachting van een nader onderzoek lot ecne nadere zitting werd verdaagd werd de zitting gesloten. De dag der herstemming voor de keuze van een lid van den Raad dezer gemeente, is door Burgemeester en Wethou ders bepaald op Dingsdag den 2 Augustus a. s. Door den minister van marine is aan den opper-conslabel in het vaste corps dek- en onderofficieren, P. J. C. van Lamoen, de gouden medaille toegekend, ter zake van zijn SOjarigen diensttijd hij de nederl. zecmagt. Bij de aanhoudende droogte, die hier weken achtereen Iiccrschl, mag het niet onopgemerkt blijven, dat onze ge meente een voorregt heeft boven vde andere in ons Vader land. Hoe groot bet verbruik van water ook moge zijn bij ingezetenen, op oorlog- of koopvaardijschepen of bij publieke werken, steeds wordt daarin door de duinwaterleiding op eene milde en goedkoope wijze voorzien. In vroegere jaren maakte eene aanhoudende droogte bet water schaars en de ingezete nen waren dan dikwerf genoodzaakt 5 tot 10 centen voor een emmer te betalen, dat niet zelden uit de molcnslool was geschept en vol insekten, langzaam, in een vat, onder den invloed der brandende zon, langs een langen weg vervoerd, bijna laauw werd afgeleverd. De maatschappij van de duin waterleiding levert goed duinwater tegen den geringen prijs van 1j- cent de emmer en voorziet in eene lang gevoelde en dringende behoefte, hetgeen wij, in eenen lijd als de tegen woordige, niet genoeg kunnen waarderen. Ingezonden De keizer van Frankrijk heeft, jl Dingsdag te St. Cloud de hooge slaatsligchamen ontvangen. De voorzitIprs dier vcr^^— gaderingen hebben bij die gelegenheid, in fraaije bevvoordfn- gen, den keizer geluk gcwenscht met zijne roemrijk voll fcv r*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1