(aak. Vervolgens hield de keizer eenc toespraak (ot deze ambtenarenwaarin hij hun en den vertegenwoordigers zijnen dank betuigde voor de verknochtheid en trouw hem en hel vaderland bewezen. Mij heeft hun verder de beweegredenen ontwikkeld, die hem hadden aangespoord zijn oorspronkelijk krijgsplan Ie laten varen. Hij verklaarde, dal het hem groole moeite heeft gekost den ijver van het leger te moeten beteu gelen, door af te wijken van zijn programma, het gebied van de Alpen tot de Adriatische Zee vrij te maken en dat het hem smartelijk heeft getroffen te moeten zien, dat de vader landslievende illusien in vele edele en brave harten daardoor verdwenen. Voor eenige dagen heeft te Dalen een onweder gewoed, zoodanig en zoo vreemd, dat ziclt niemand in die streken zoo iets kan herinneren. Het valt niet te ontkennen, dat er wind hozen mede gepaard gingen, die in de rigting van het noord oosten, over Dalverveen, Emmen en Roswinkel, groole ver woestingen hebben aangerigt. Wagens, met hooi geladen, zijn omvergeworpen, of eenige ellen van de plaats gezet. Ledige wagens liepen door de graslanden; het werkvolk heeft hier en daar ongeluk bekomenen hoornen zijn ontworteld of van hunne kruinen berooid. Ilct hooi vloog op sommige plaatsen als kaf door de lucht; kortom, elk, die zich tijdens het onweder op de gevaarlijke plaatsen bevond, is onuitputte lijk in het vertellen van de zonderlingste avonturen. Zondag avond den 17den dezer was men te Fcerwcrd ooggetuige van de verschrikkelijke gevolgen van hel misbruik van sterken drank. D. K.oud 22 jareneen krachtvol jongman, is daar plotseling, na het veelvuldig inzwelgen van dien verderfelijker! drank, overleden. {Gr. Ct.) Dezer dagen is te 's Mertogenbosch eene allerlaagste handeling geschied. Des morgens namelijk bemerkte men dat het ijzeren ornamentwerk voor het kapitale gebouw geplaatst, door de Zusters van Liefde bewoond, met geweld was ver nietigd geworden. Ook dat aan de pastorie der Calhedraal heeft men getracht te verbrijzelendoch dit was te sterk van constructie en waaraan de dader of daders dan ook weinig schade hebben kunnen toebrengen. Het is te hopen, dal de persoon of personen, die op eene zoo grove wijze op de burgelijke regten van anderen ingrijpen, het ingesteld onder zoek der justitie niet zullen ontgaan. Gedurende het verblijf der daartoe bestemde troepen in het kamp bij Zeist, zullen de volgende toelagen worden uitbetaald, als: aan een kolonel ƒ90, luit.-kolonel of majoor f h0, kapt., '1ste en 2c luit. fo0 per maand, aan onder officieren f 0.1 o eiken dag, terwijl de corporaals en soldaten f 0.10 eiken dag als toelage zullen ontvangen. De manschappen zullen eiken dag ontvangen lj ffi brood. Als blijk, dat de lijden, waarin men met kinderen kan ""-""end wordennog niet voorbij zijndient, dal de vrouw van Clements te Ileesselt laatstl. Zondag zeer voorspoedig bevallen is van drie welgschapen kinderen zijnde een zoon en twee dochters; en is alzoo genoemde Clements, die steeds door handenarbeid in de behoeften van zich en zijn gezin moet voorzien, vader vau achttien in leven zijnde kinderen. De drie lingen maken het steeds wel en trekken zeer de aandacht van hen, die ze reeds met een bezoek inoglen vereeren. Nog dient vermeld te worden dat de moeder, die zich ook zeer wel bevindt, opbaar geboortedag drie zulke lievelingen het het eerste levenslicht mogl zien aanschouwen. Naar incn verneemt, is door Z. M. bepaald, dat er we der, even als in vorige jarenter voortzetting der praktische oefeningen in de vlakte Ie Waalsdorp, gekombiueerde manoeu vres op groole schaal zullen plaats hebbenwaaraan, zullen deelnemen het 1e, 5e en 4e bat. grenadiers en jagers, hel 5e reg. dragonders en de 4e komp. veldartilleriete 's Hage in garnizoen het 2e bat. grenadiers en jagers in garnizoen te Leiden, en het 5e hal. van het reg. inf. in garnizoen Ie Delft. Uit Turiju wordt van den eenen kant gemeld, dat Gari baldiondersteund door het turijnsche kabinetzou verklaard hebben de wapenen niet te zullen nederleggendan nadat hij de legaliën zou hebben vrijgemaakt van de wereldlijke magt van den pausvan den anderen kant zegt men dat hij zijn ontslag als generaal had aangevraagd, daar de gesloten vrede zijne verdere diensten onnoodig maakten. Graaf Cavour zal, naar men zegt, eene circulaire uitge ven, waarin hij de redenen zal blootleggen, die hem aanlei ding gegeven hebben tot het indienen van zijn ontslag. Het programma van het feest van den loden Aug. zal door keizer Napoleon zeiven te St. Cloud worden vastgesteld alwaar hij zich vooreerst in stilte heeft teruggetrokkenom zich ongestoord met de redactie der statuten voor het ilali- aansche stalen-verbond te kunnen bezig houden, die later, op zijn verlangen, aan de beoordeeling en goedkeuring der groole mogendheden zullen worden ouderworpen, want, in strijd met den wcnsch van keizer Franz Joseph, om de itali- aansche quaeslie op een afzonderlijk congres met Frankrijk en de ilaliaansche staten te regelen, blijft de franschc keizer op hel bijeenroepen van een europeesch eindcongrcs aandringen. Wij zullen spoedig vernemen, of men van weerskanten genegen is daaraan gevolg te geven. Engeland zal waarschijnlijk nog minder gezind zijn daaraan deel te jicmen dan Pruissen, nu het de overtuiging heeft erlangd dat het met de franschc alliantie gedaan is. Men spreekt op nieuw van de terugroeping van lord Cowley, den cngelschcn gezant, naar Londen, omdat hij zijne regering zeer slecht op de hoogte van zaken heeft gehouden. Hij had namelijk lord J. Russell geschrevendal de keizer beloofd had geen vrede te sluitendan na zich daarover met de overige mogendheden te hebben verslaan. De edele lord minister heeft daarvan aan het parlement mcdedecling gedaan het tegendeel heeft juist plaats gevonden,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2