ZAAMWDHCSIE ST00MB00T-IÏEEDEI11.I Nieuwediep naar Amsterdam. STAD ALKMAAR PRINS VAN ORANJE SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 20 Julij. Willem Eggerts, Faber, Batavia, vertrokk. 6 Maart. Tvende Brodre, Lorentzcn, Drammen. Anna Paulotvna, (st Marseiile Magnct (stLenden. Alert, (st.), Huil. Caroline, Gunderscn, Frederikstad. Triton, Schjerve, dito. Eyr, Holst, dito. 21 Julij. Lion (stLonden. 22 Julij Twenthe, v. Dijk, Huil.Bur gemeester Huidekoper, Takes dito. Prins Oscar, Agerup, Drammen. Goede Hoop, Haaijer, Christiania. Elizabeth Catharina, Heegaard, Nerva UITGEZEILD NIEUWEDIEP 20 Julij. Zeeploeg, Braamhorst Newcastle. Emma, Hall, Yarmouth 21 Julij. Tweelingzusters, Carstst Genua. Tranby, Stames, Newc, Tidy, Holt, Koningsbergen. BEUB.SBEB.IGT3SN: Amsterdam 22 Julij. W.S. 2,- pc. 65§. 5 pc. 75 j. 4 pc. 96~. Spanje. Ij pc. 51 j. btiilcnl. 5 pc. 45| binueul. öpc. 40j. Rusland. 5 pc. 104; 1810, 5 pc. 102J; 1829, 5 p. 89. Oostenrijk, mclall. 3 pc. 57| amst. 5 pc. 74J. natio nale 1854 5 pc. 61 nielall. 2pc. 50|. burgeslijkestamd. Van 16 23 Julij 1839. GEHUWD: W. de Liefde en C. B. M. E Marchand. BEVALLENC. Bakker geb. Boon D. A. Hoeksel geb. Burgers D. M van der Wooning geb. Metselaar Z. C Nobbes geb de Graaf D. T. Mooijman geb Trap. Z. M Born geb. Pot. D. N. Lagcher geb. Visser. D. A. P. FederhófT geb. den Hollander. D. OVERLEDEN: A. A. van Asperen 37 j. AI. B. J. Hoeksel 2 j. N. Jonker. 61 j. A. Bels. 4 m. R. Boom. 7 d. N. Vroon. 32 j. A J. Reineri. 7 m. J. Corel. 7 m. C. de Reus 68 j. J. de Klerk. 3 m Volgens officiële opgaven telt Lombardije 2723740 inwoners. De miliciens van de ligtingen van 1856 en 1857, die niet in het kamp zijn, zullen op 1 Aug. a.s. met groot verlof naar hunne haardsteden terug worden gezoifllen.De minister van finanliën beeft van een onbekenden berouw hebbenden smok kelaar f 100 ontvangen. Zr. Ms. fregat niet sloomvermogen Zeeland zit nog vast op de belling der marinewerf te Vlissiu- gen, ondanks de ongelooflijke krachtsaanwending om het te water te brengen. De jagt op noorhollandsch waterwild zal zal op 13 Aug. worden geopend. Z. M. wordt te Weimar en te Wiesbaden verwacht. Te Dordrecht is eene 68jarigc brandslicblstcr gevankelijk binnengebragl. Tusscben de ka binetten van Parijs en Weenen bestaat eene drukke wisseling van nola's. De, toscaanscbe regering heeft eene constituerende vergadering bijeengeroepen om de grondwet te wijzigen. Uit de registers van den burgerlijken stand in Engeland over bel jaar 1858 is gebleken, dat de minste huwelijken werden voltrok ken inden maanden Januarij en Februarij; de minnaars schenen vooral de maanden April, Mei en Junij te hebben uilgekozen om hun geluk te voltooijen. Het schijnt dal de kweekschool voor onderwijzers te Haarlem eerlang zal worden opgeheven. Zij heeft 43 jaren beslaan. In Engeland zijn 23000 havcloozt kinderen. Men beeft berekend, dat van de 56 inilliocn Frnn- schen elk door elkander gerekend jaarlijks negen en een halve brief schrijft. Ieder Engelschman onlvangt gemiddeld 's jaarlijks twee en twintig brieven. De gouverneur van Lombardije beeft eene circulaire aan de dagbladen gerigt, ben uitnoodigende ge matigd te zijn in het beoordcclcn van de jongsle gebeurtenissen. De hertogin van Panna zal in den loop van dezen zomer aan baren broederden graaf van Cbambord, op Bonbreek bezoek brengen. Te Dedcmsvaart zal een monument voor baron van Dedems worden operigt. Het fregat Zeeland wil niet van stapel loopen. In Sardinië is een nienw ministerie aan bet roer van staat gekomen. Tc Palermo is een oproer uit gebroken, dat echter spoedig weder is gedempt. Het leggen van den onderzeeschen teicgraaphkabel tusscben Denemarken en Groinerop de kust van Norfolkis dezer dagen gelukkig volbragt. De sultan beeft uit geldgebrek van zijne reis naar Egypte afgezien. De Turken hebben dames uit Bulgarije geschaakt, waardoor de schrik in de fauiilien zeer groot is. De staatkundigen zien nieuwe oorlogswolken in hel N. O. van Europa opkomen. Het frausclie leger zal in Italië blijven. Hel ruiterstandbeeld van keizer Nicolaas is te Sl. Petersburg pleglig ingewijd. Koning Victor Emmanuel wil beurtelings te Turijn en Milaan resideren. ADT^BTBITTXBIT. van het De dienst met de Stoombooten en is hersteld en zal op ZATURDAG den 25sten Julij des MORGENS om 3 ure afvaren. Bij akte den 28 Februarij 1839, voor n*- den Notaris P. A. BEETS te Nieuwediep verleden, is tusschen de Heeren JAN VAN BRUGGEN, zonder beroep, en WILLEM CORNEL1S MARINUS VAN BRUGGEN, winkelier, beiden te Nieuwediepeene-VEN NOOTSCHAP aangegaan tot het drijven van handel in KRUIDENIERSWAREN, TABAK, DRANKEN, WIJNEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3