PUBLIEKE VERKOOP1NG. J. W. BL1T S, PUBLIEKE VEKKOOPING Kwitering van Affaire. enz., onder de firma van W. C. M. VAN BRUGGEN, ingegaan 1 Jannarij 1859 en eindigende met den dood van eerstgcn. vennoot en zijne Echtgenootieder ven noot heeft regl tot teekening der firmadoch mogen gecne vaste goederen aangekocht, gelden opgenomen of ter leen gegeven wordendan met onderling goed vinden. ttjlpif Mevrouw ENSL1E verlangt eene KEUKENMEID li»!! met 1 Augustus a. s Op Donderdag den 28 Julij 1859, des voormiddags Ic 10 ure, ten Sterf huize van wijlen Jlej. de Wed. JOU. GOEDKOOP, op den dijk aan den Heldervan een' zeer nellen en zindelijkcn inboedel, bestaande in MAGHON1JHOUTEN en andere MEUBE LEN, waaronder een magnifiek Kabinet, Secretaire, ChiffonnièrePenant- en andere kastjes, Tafels, Stoe len met zittingenvoorts uitmuntende Bedden met tocbehooren katoenen en wollen DekensSpiegels en Schilderijen Hangklok een kapitale IJzeren Brand kastKagchels, Vloerkleeden en Karpetten; Porce- lein- Glas- en Aardewerk; Verlakt- Koper- Tin- en BiikgoedKeukengereedschap en hetgeen verder zal worden aangeboden. Des daags te voren van 's morgens 10 tot des na middags 5 ure voor een ieder te zien. Chirurgijn en Mechanisch Dentisteverwittigt hel geachte Publiek van den Helder en het Nieiiwediep en zijne geëerde Begunstigersdat hijom ieder op eene allezins fatsoenlijke wijzede gelegenheid te geven tot consulteren, zich heeft gevestigd bij den Heer A. I1ESTERMAN Ka- naalweg tegenover de Leerlooijerijen thans aldaar te spreken of te ontbieden is. Adviezen gratis. DOOR Op Dingsdag den 26 Julij 1859 des namiddags te I ure voor het Winkelhuis van den heer T. GROEN aan de Hoofdgracht aan het Nieuwe diepvan eene partij WINKELGOEDEREN, bestaande in Zijden-, Vilten en andere HeerenhoedenZomer- en Winterpenen Flambards en Slroohoeden; voorts Parfumeriën, als: Eau de Cologne en diverse andere Reukwateren Zeepen Haaroliën enz. GalanterienKramerijen en Kinderspeel goed; Muziekinstrumenten, als fijne dubbele Harmonica's, Klarinetten Hoorns Trompetten Schermhandschoenen en FlorettenJagltuigBehangselpapier en Randen Ijzer Koper-, Verlakt-, Tin-, Blik- en Glaswerk,* wij ders de Winkelopstand beslaande uit losse en vaste Glazen. Binnen- en BuitenkastenToonbank, Schragen en hetgeen verder zal worden aangeboden. Daags te voren voor een ieder te zien. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDER, door den heer 6'. van der Slerr. Julij. Baronieier stand in millim. Thermometer- stand in Celsius-graden. Gemidd. per etmaal. Des midagds 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste. L gste. Hoogste. Laagste 15 767.62 768.14 22.4 16 9 18.5 17.7 16 767.19 767.45 20.6 18.5 19.6 17.8 17 762.75 765.60 24.9 19.6 21.5 14.6 18 758.57 758.14 25.0 17.8 25.0 19.5 19 760.52 760.01 26.9 20.1 25.0 16.0 20 765.20 765.50 24 4 18.7 22.5 19.9 21 761.46 762.21 26.4 20.9 24.6 20.7 Dampkrings- toestand. ^73 - 2 2 0.65 78 77 75 79 81 85 JL O .£P I t ■1 S O a O 10.2 15.5 U.0 14.7 15.4 16.2 16.5 18 64 56 -1- 57 65 88 59 Plaats gehad hebbende Windrigtingen. (Regtwijzend.) Gemiddelde winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Grootste winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Gevallen regen in strepen. 1 - Uitgedampt in strepen. Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. WZW.WtZ.WlN. 0 90 1.7 0.0 5.6 18»57' 0" WlN.NWtW.ZWlW 2.78 10 5 0.0 4.5 19 1 40 ZW. ZZW. Z. ZW. 2.55 10.5 0.0 4.5 19 0 20 WlZ.ONO. O.N. 5.97 15.0 00 4.7 19 6 55 ZWtW.Z.NOlO. 1.07 9.0 1.8 5.0 18 59 20 NülO. Z. ZW. O. 1.85 12.0 5.4 2.5 18 57 10 O.ZtO.NO.ZtO.W. 0.22 0.5 0.4 2.1 18 56 40 NIEUVYEDJEP BIJ C. BAKKER Bi GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4