UEIDEMCHE en MEIIWED1EPER (MANT. 'v\ 1TIE TJ TT 9 T IJ D X1T G S iT. HELDER en NIEUWEDIEP 27 Julij 1839. Door den Kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier, is ter vervulling der derde predikantsplaats, liet volgende alpha- belische twaalf- cn zestal geformeerd: Twaalftal: P. Beets te Sybecarspel, A. J. Herman te Watergang, J. IE A. Boers te Stolwijk, A. G. Jans te Westzaan, AI. Salverda de Grave te Ncder-Hemert, J. J. Lapi- dolh te Urshcm, F. P. L. C. van Lingen te Hensbroek, AI. Lotz (c Pijnakker, J. J. L. Luti te Eenigenburg, F. D. J. Aiorees te Langerak bezuiden de Lek, Dr. J. A. Snellebrand te St. Maarten en Valkoog, cu J. Bruinisse Troost te Deurne Zestal: BoersJans, van LingenLotzAiorees cn Snellebrand. Eene smartelijke gebeurtenis heeft in deze gemeente groote verslagenheid tewecggebragt. Bij de exercitiën op hel oefenings vaartuig Propatria op de Hors, is j.1. maandag namiddag omstreeks ten zes ure het langkanon No. 4 gesprongenmet het noodlottig gevolg, dat naar alle kanten heen splinters en brokken metaal zich langs het vaartuig verspreidden. Beide masten werden de een aan bakboords- de andere aan stuur boordszijde beschadigd, terwijl ook andere deelen van het schip schade ontvingen. Maar deze slag had inmiddels verscheidene menschcnlevcns weggemaaid. Eenige manschappendie zich nabij het stuk bevondenwaren doodelijk getroffeneen is waarschijnlijk over boord geslagen, anderen werden meer of minder gekwetst. De kommandant, die op stuk No. 1 aan stuurboordszijdc was gezeten, werd door een stuk metaal, vvelligt ter zwaarte van 800 ponden aan hel voorhoofd getrof fen. In het geheel zijn daarbij lot beden 7 personen om het leven gekomen. De kommandant, luit. ter zee le klasse G. F. G. Gobiusde matrozeu ae klasse Vun/ce, Rustenberg E. Kox en de scheepsjongen van Gelderen. De matroos AI. Ileijmans werd vermist, die waarschijnlijk buiten boord geslagen is. De matroos Kort werd zeer zwaar gekwetst en is kort daarna aan de gevolgen overleden. Van de gekwetsten G. de VrijAF. de WinterJ, C. Koenraad. G. Lem mersAI. C. PijnappelsJ. v. d. Berg en Bongaards is de eerste ernstig en de overige ligter gewond. De opper- konstabel P. N, van Oijenniet verre van bet stuk geplaatst bleef gespaard. Hij aanvaarde het bevel over dien bodem in zeer droevige omstandigheden. Een paar uur later bereikte hij met zijne diep getroffen equipage onze haven, waar de treurige tijding groote ontsteltenis cn eene algemeene deelne ming deed ontslaan. Betreurenswaardig is dit ongeval voor de familien die daardoor werden getroffenin den algemeen beminden kommandant verliest onze Marine een hoogst ver dienstelijk zeeofficier, zijne gade en jeugdige kinderen een liefhebbend echtgenoot en vader. Den Sisten dezer verstrekt de O. I. landpost over Sou- thampton. Te 's Hage is een persoon gearresteerddie onlangs in eene herberg, onder Wassenaar op den Leidschen weg, de waardin, die alleen met hare oude moeder in huis was, en eene kruik bier uit den kelder was gaan balenin dien kelder had gesloten door het luik digi te werpenmet bedreiging haar te vermoorden, zoo zij daaruit kwam. De waardin mogt het echter gelukken, door hevigen wederstand, den indringer van verder geweld af te schrikken en hem le verwijderen, nadat zij hem nog eerst een brood had verstrekt. De gear resteerde is reeds tot bekentenis gekomen. Hij was eerst onlangs uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagenalwaar hij, na de straf van geeseling en brandmerk te hebben on gaan20 jaren had doorgebragt. Wordt uitgegeven op Zondagen Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f\ 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. DONDERDAG ZEVENTIENDE JAARGANG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1