Het geheele corps kadcls der kon. milit. akademie fe Bredais thans vertrokken naar hunne familicn of voogden die van het 2de studiejaar zijn echter van dit voorregt ver stoken. De straf, waarmede zij bedreigd werden voor hunne halstarrig- en baldadigheid in het vorige najaar, is op hen toegepast. In plaats van vacanlic, zwoegen zij op de Tele- riugschc heide in het gewone kadeltenkamp. Jammer, dat ook de officieren, aan de akademie geplaatst, hierdoor moeten lijdenen zoodoende een groot gedeelte van hun verlof moeten derven. Even als voor een aantal jaren de Bourbongrenalen waarvan het laden door officieren geschiedt, die daartoe onder eenen bijzonderen eed gesteld worden, door het hoofd der in ons land wonende franschc familie de Bourbon werden uitge vondenheeft dezer dagen een zoon van genoemd geslacht, te Breda als onder-officier in garnizoen, een kogel gevonden voor onze gewone geweren, waardoor het mik- en raakpunt even naauwkeurig is als bij onze triailleurgewcren. De zaak is, naar men zegt, reeds aan het ministerie bekend gemaakt, en genoemde sergeant Bourbon zal eerstdaags in tegenwoordig heid van bevoegde beoordeelaars, in het kamp te Waalsdorp, zijne proeven loonen. Bij een schrijven van den bisschop van Haarlem, zijn de verschillende kerkbesturen van de R. K. gemeente in ons land aangezocht tot het houden van een algemeeuen dankdag voor het herstel van den vrede. Reeds voor eenigen tijd heeft men gemelddat het huis Bronbeek bij Arnhem, door Z. M. den Koning werd afgestaan om tot een koloniaal invalidenhuis bestemd te worden. Men verneemt daarvan thans nader, dat het vooreenen gouverneur, 10 kapiteins, 25 luitenants en 600 manschappen zou ingerigt worden. Te 's Herlogenbosch is gevankelijk binnengebragt een ITjarig jongeling, te Berchem woonachtig, beschuldigd van dezer dagen uit eene weide aldaar een paard te hebben ont vreemd. De beschuldigde heeft heden zijne misdaad reeds voor den regter commissaris beleden, hebbende hij het paard op de laatst gehouden jaarmarkt te Beusekom, nabij Utrecht, voor f '120 verkocht, en deze som in een paar dagen tijds verteerd. Ingevolge Zr. Mr. besluit van den 21slen dezer, wordt het alhier liggende schroefstoomschip der 4de klassehet L o o met den lsten Aug. aanst. in dienst gesteld, met bestemming naar 0. I., en het bevel daarover opgedragen aan den luit. ter zee der 1ste kl. J. van Gogh. Voorts worden alsmede op voornoemd schroefstoomschip geplaatst de luit. ter zee der 2de kl. J. P M. Willinckals 1ste oflic.; idem J. P. A. Lapidoth en C. P. van der Star; de adelborst der 1ste kl. A. L. K. graaf van Limburg Stirwn; de oflic. van gezond heid der 2de kl. H. J. P. van den Steende oflic. van administr. der ode kl. E. L. G. P. C. Andrau. Volgens een particulier bcrigt, is het oefenings-escader, onder bevel van den vice-admiraal 't Hooftden 10 dezer ter reede van Edinburg geankerdmen dacht daar tot den 26 te blijvenom 6 Augs. op de reede van Teiel terug te zijn. Volgens particulier berigt zou Zr. Ms brik de Zeehond den 15 dezer van Suriname naar Curaeao vertrekken; de brik de Sperwer, die eerstgenoemde zou komen aflossen, had in de Caraïbische zee gestooten en moest repareren. Het reeds vóór het uitbarsten van den oorlog door den groothertog van Toscane gekoesterde voornemen, om ten be hoeve .van zijn zoon afstand van den troon te doen, schijnt thans, naar men van welonderrigle zijde verneemt, eerlang ten uitvoer te worden gebragt. De groothertog zou vervolgens zijn verblijf in Boheinen vestigen. Aan de beurs te Parijs zijn eenige arrestatiën geschied van personendie zich tegen den vrede hadden uitgelaten. Ook in de provinciën worden dagelijks vele inhechtenisnemingen gedaan om dezelfde reden; te Batignolles zijn 17 werklieden gearresteerd. De correctionele reglbank te Nogeut-lc Rotrou had jl. Vrijdag over een feit te oordeelen, dat eenig in zijn soort is. De paardenkoopers hebben een middel om de oogcu van oude paarden, die te veel in de oogholle teruggezonken zijn, naar voren en daarin eene grootere levendigheid te brengen. Zij maken eene kleine opening onder den wenkbraauw, en vullen dan de holten in het oog, door met een strootje er in te blazen, met lucht op; daarna wordt de opening met was diglgestopt, zoodat de lucht er geruimeu tijd in blijft. Dit middel heeft zekere Geray in de gemeente Arrou toegepast, echter niet op oude paarden, maar op jonge lieden, die voor de loling moesten gekeurd worden. Het oog puilde dan uit de oogkas en de loteling had alle aanzien van bijziende te zijn. Dit middel heeft hij meermalen toegepast en velen aan de dienst onttrokken. Geray is lot 2 jaar gevangenis en 20 francs boete veroordeeld en twee zijner patiënten lot 8 dagen gevangenis. Uit Rome wordt gemeld, dat de kardinalen nog meer dan de paus legen de toetreding tot het italiaansch verbond gestemd zijn. Men verwacht toch hiervan eene vermindering van het geestelijk en eene vermeerdering van het wereldlijk gezag. Overigens is reeds door een vreemden diplomaat het kapitoolen wel het paleis des senaalswaar tegenwoordig over de gemeentelijke aangelegenheden beraadslaagd wordt, voorgesteld als waardige zetel voor de nieuwe bondsvergadering. Natuurlijk kan men niet zeggen, welk antwoord de pauselijke regering hierop gegeven heeft. Aangaande het onlangs te Parijs, in den Jardin des Plantes, geboren Nijlpaard wordt het volgende medegedeeld: liet vorige jaar had het nijlpaard, insgelijks een levend jong ter wereld gebragt, doch niet geduld, dat het naderde om te zogen, en het zelfs mishandeld, zoodat het was overleden»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2