gEMElTGDE BEHS&TB1T. Thans schijnt de moederlijke liefde de bovenhand Ie hebben. Na in het water verlost te zijn, heeft de moeder hel jong dadelijk gezoogd. De jonggeborene is zeer mager, doch vlug in zijne bewegingen, zoodat men hoopt het in het leven te zullen behouden. De dragt heeft 14 maanden geduurd. De Morning Herald werpt alle schuld van het fatale vredes-tractaat op het tegenwoordige cngelsche ministerie»Het is genoeg bekend," zegt dit orgaan, »dat de ware auteurs van het traclaat van Villafranca zich in het engclsche kabinet bevinden In zijn ijver om de neutrale mogendheden in de verlegenheid te brengen heeft lord John Russell een soort van ultimatum in gereedheid gebragt, een der goede en op- regle vrienden heeft aan de frausche regering kennis gegeven van hetgeen er omging. Sterk door deze inlichting, viel het Napoleon niet mocijelijkde stijfhoofdigheid van Frauz Joseph te overwinnen. Bijaldien de engelsche regering de onzijdigheid had gehandhaafd, zou het rampzalig einde van zulk een ramp zaligen oorlog onmogelijk zijn geweest." Een der merkwaardigste personen in Belgies jongere ge schiedenis, het bekende lid der voormalige provisionele regering, de Potter, is den 22 dezer te Brugge overleden. Het schijnt eene zekerheid te zijndat Sardinië niet vertegenwoordigd zal worden bij de conferentie te Zurich, en dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan het verlangen van Oostenrijk en gedeeltelijk, dat koning Victor Emmauucl zelf zou geweigerd hebben daaraan deel te nemen ten einde zich zijn wettigen eisch, om aan het groole europcsche congres deel te nemen, te kunnen voorbehouden. Niettegenstaande de beide keizers de grondslagen voor den vrede te Villa-Francanaar het schijnt, volkomen tot wederzijdsche tevredenheid en in de beste harmonie hebben gelegd, verbaalt men noglaus, dat keizer Franz Joseph in zijne bijeenkomst met keizer Napoleon, aan dezen zou heb ben gezegd, terwijl hij hem de hand drukte: »Ach, sire, ik wensch, dat gij nooit gedwongen wordt een dergelijke acte te teekeuen Als een onfeilbaar middel tegen den zonnesteek wordt door den Chellinham Examiner aan de hand gegeven eiken ochtend een versch afgesneden koolblad in den hoed of pet te leggen. In dit geval zal het hoofd ook bij de brandendste zou steeds eene aangename koelte blijven be houden. SCHEEPSTIJDINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP24 Julij. Atlantie, Fleedwood, Soerabaija. Diana (st.), Cornelia, Fortuin, beiden Londen. Mayor, Atkinson, Sarah, Tim- bow, Maria Elizabetb, Newton, allen Sunderland. Alfin, Kjorming, Nerva. Thetis, Hovgaard, Drammen. Bertha, Jensen, Wennerne, Kloek, beiden Osterrisöer. de stad Sneek (st.), de Maas Julie, Bruin, Frederikstad. Paul Frederiek, Aass, Sundswald. Lucia Hen- drika, Dekker, Koningsbergen. Maria, Gaonewald, Frederikstad. Shinecliffe, Coppertwhaite, Sunderland. 25 Julij. Maria, Bakker, Arehan- gel. Izabella, Itolbrook. Ilartlepool. Itichard Mount, Kenney, Sun derland. Ranger (stLonden. UITGEZEILD NIEUWEDIEP 24 Julij. Twenthe (st.), Huil. 25 Julij. Drafna, Nicolaisen, Frederikstad. Frederike, Dahm, Drammen. Hans Jacob, Lafrentz. Seaham. Ilarmonij, Shipley, Newcastle. BEURSBERÏGTEN; Amsterdam 2G Julij. W.S>. 2J- pc. 65|. 5 pc. 73§. 4 pc. 9G}-|. Spanje. 1-| pc. 52. buitenl. 5 pc. binnenl. 5pc. 4Ü}£. Rusland5 pc. 104| 1816, 5 pc. 102J-; 1829, 5 p. 89. Oostenrijk, melall. 5 pc. 38| amst. 5 pc. 73. natio nale 1834 3 pc. 62j| melall. 2£ pc. 51 liet vredes traktaat tusschen Frankrijk en Oostenrijk zal te Zurich worden onderteekeud. De koningin van Spanje ver keert in gezegende omstandigheden. De Tweede Kamer heeft de policiewet op de spoorwegen aangenomen met 44 tegen 14 stemmen. De R. G. Pastoor der gemeente Helleudooru is dood op den weg gevonden. Tcrugkecreude vau een bezoek bij een zijner gemeenteleden, is hij wclligt door eene beroerte getroffen. In een koffijhuis te 's Hage zijn de liefhebbers van het billardspcl lcelijk gefopt door een onbekend bezoeker, die in stilte de billardbailcn bad medege nomen. De Milanezen zijn van plan in hunne stad een ruiterstandbeeld voor Napoleon III op te riglen. 3Icn vreest voor nieuwe opschuddingen in hel land der vulkanen. Gedurende het jaar 1838 hebben op de kusten vau Groot Biittannie en Ierland 1170 schipbreuken plaats, waarbij 540 personen het leven hebben verloren. Omtrent het afsterven van de koningin van Portugal verneemt mendat zij in de armen vau de keizerin-weduwe van Brazilië den Iaalsten adem heeft uitgeblazen. Keizer Nap. heeft den hertog van Mala- koff tot groot kanselier van het legioen van eer benoemd. -—Te Harderwijk zijn van het koloniaal werf-depot vier mili tairen, te welen drie Zwitsers en een Belg, gedeserteerd. De berigteu van Oporto, over de uitbreiding der druivenziekte luiden niet gunstig. De Savoijaards hebben te kennen gegeven, dat zij bij Frankrijk wenscheu ingelijfd te worden. Als naam van het nieuwe departement is reeds gekozen de titel: departement van den Mont-Blanc. Het stoomschip Cycloop heeft te Vlissingen te vergeefs getrokken om het fregat Zeeland van zijn standpunt aftekrijgen. De Cycloop kreeg averij en de Zeeland bleef onwrikbaar. De vergiftiging met den phosphor is zeer algemeen gewordensedert de phosphor-zwavelstokjes in de handen van geheel de wereld gekomen zijn. Talrijke proefnemingen op dieren, in het werk gesteld door de heeren Antionelli en Borsarelli, hebben het volgende tegengift aan de hand ge geven. 1. Dat in de vergiftigingen door phosphor, of andere zelfstandigheden waarin dit wordt aangetroffenmen vooral moet vermijden gebruik te ma ken van vette stoffen, want verre van de vernielende kracht des vergifs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3