M 61. EN KENNISGEVING. 1859. 31 J L IJ. 3TI 53IT W g T IJ D 11T g 53 3.T. t, v^'tg«n {l€t Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.5Ö Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 rege)s is 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder brengen ter kennis, dat op de eerste drie dagen der vol gende week aan de huizen der ingezetenen een bus zal worden aangeboden tot inzameling van liefdegaven ten be hoeve van de hulpbehoevende Weduwe van den matroos 2e kl. R de KORT, wier man bij het allertreurigst onge luk, hetwelk op maandag den 25 dezer aan boord van het verdedigingsvaartuig Pro Pat r ia plaats had is omge komen en welke Weduwe in dit bijzonder gevalaan de milddadigheid der ingezetenen minzaam wordt aanbe volen. HELDER den 29 Julij 1859. Burgemeester en Wethouders voorn. STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERHEY Secretaris. De belanghebbenden worden verwittigddat de HER- SCHOUWHNG OVER DE UITWATERINGEN zal geschieden op Maandag den 8 Augustus aanslaande. Ter voorkoming van boete en vervolging wordt ieder wien zulks aangaat, ernstig aangemaand te zorgen dat de bekende gebreken vooraf zijn hersteld. Bij nalatigheid zal zulks, behalve de toepassing der boete, ten koste van de overtreders plaats vinden, overeenkomstig art. 180 dei- gemeentewet HELDER 28 Julij 5859 De Burgemeester STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP 50 Julij 1859. De begrafcuisplcgtighcid van de slagluffers bij den ramp van de Propatria heeft jl. donderdag plaats gehad. Des voor middags ten 9 ure verzamelden zich de verschillende autoritei ten voor hel Marine Hospitaal, waar dc lijken der gesneuvel den in 4 lijkwagens werden nedergezet, terwijl door een de tachement mariniers, op den dijk geplaatst, het eerste salvo werd gegeven. Vervolgens zette zich de trein in beweging, voorafgegaan door het muziekkorps van de Korten aar, dat van tijd tot lijd zich liet hooren en door de gewone marseh van de trommen werd afgewisseld. De eerste lijkwagen bevatte het stoffelijk overschot van den luitenant ter zee 1e klasse G. F. G. Gobius. De lijkkist was met eene vlag overdekt, waarop dc ridderorde van den Eikenkroon de XXj. dienst, de steek de degen en de epauletten door den overledene gedragen waren vastgehecht. Vier officieren van gelijken rang, de luit. ter zee le klasscvanGogh, de officier van gezondheid le klasse Sachsedc officier van adm. le klasse den Ouden en de kapt. der mariniers Iiornborstel droegen de slippen van het iijkklecd. Twaalf onderofficieren waren als dragers ter weers zijde van de lijkkoets geplaatst. De tweede en derde lijk koets bevatte ieder twee lijken van matrozen terwijl zich in de vierde hel lijk van een matroos bevond, waar, op de vlag die de kist bedekte, de 12jarige medaille prijkte. Naast deze drie lijkwagens gingen 50 matrozen als dragers. In deze re geling werd eene verandering gebragt, toen men het, om 't schich tig worden der paarden noodig keurde den eersten lijkwagen achteraan le plaatsen. De betrekkingen der overledenen volgden 't eerst den lijk stoet, waarachter zich de predikanten der verschillende ge meenten alhier aanslotende R C. geestelijke, die uitgenoodigd, was echter niet tegenwoordig. De jflloriltoftn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1