die deze plcgtigheid bijwoonden, waren verder: de vice-admi- raal Bijl de Vroe mei zijnen adjudantde Hoofdofficieren der Marine, van de verschillende korpsen van het garnizoen en de hoofdambtenaren der Marine; de Burgemeester en Wethou ders der gemeente, de reglerlijke magt, de verdere officieren van de Marine, van het gedeelte mariniers en der korpsen van het garnizoen; Marine-en Burgerlijke beambten, leeraren van het kon. Instituut. Verder volgden de adelborsten van het kon. Instituut en de equipagie van het oefeningsvaartuig Propatria, die zeker met smartgevoel haren beminden kommandant en trouwe krijgsmakkers naar de laatste rustplaats begeleidde. Eindelijk werd de trein besloten met een detachement van het korps mariniers en de machinisten, de onderofficieren en manschap pen van 's rijks oorlogschepen. Bij het afgaan van den trein werden van het linieschip de Kor ten aar zeven minuutschoten gegeven. Een groot aantal ingezetenen bevond zich langs den weg; terwijl de woningen van alle ingezetenen, waar de lijkstoet voorbij ging, waren gesloten. Op ieders aangezigt was aandoening en deelneming te lezen. Aan het kerkhof gekomen, werden de 6 lijkkisten van de wagens genomen en nevens elkander geplaatstwaarna de luit. ter zee Ie klasse van Goghin gepaste bewoordingen hulde bragt aan de verdiensten van den overleden zeeofficier en zijne manschappen. De predikant Ledeboer sprak vervolgens eene gepaste lijkredewaarna de lijken onder het lossen van een salvo grafwaarts werden gedragen. Daar werd door een der naastbestaanden van den heer Gobinsden inspecteur van adm. .4. 31. Westerouen van Meelerenin eene korte toespraak, dank gebragt voor de laatste hulde den overledenen bewezen. Deze treurige plegligheid maakte op alle aanwezigen een zigtbaren diepen indruk. Aan H. II. kiezers wordt herinnerddal op a. s. dingsdag herstemming zijn zal voor een Lid van den gemeenteraad, tusschen de heeren J. T. Zurmühlen en TF. J. 31 aalsleed. Naar wij vernemen zal de jaarlijksche wedstrijd der Noorder Zeil- en Roeivcreeniging op Zalurdag den Iaden Augustus a. s. alhier plaats hebben. Van wege de noord- en zuidhollandscbe reddingmaat schappij is hier aangebragt eene nieuwe fraaije reddingboot, den Helder en Huisduinen, welke op de tentoonstelling van nijverheid te Amsterdam is te zien geweest. De manschappen der 4de cornp. van het alhier in garni zoen liggend regiment artillerie zullen a. s. Maandag de caseïne van 't fort Kijkduin verlaten, behalve degenendie met groot verlof naar huis worden gezonden. Uitslag der stemming voor 4 leden van den raad der gemeente Texel. Johannes Brans Sa stemmen, Mi'. W. Bok 4G, Klaas S. Kikkert 42, Cornelis J. Kikkert 28, Corn. S. Dijt 28, Jan P. Witte 28, Cornelis Reij 28, en II. Helm 20 stemmen; uit welk achttal den 2 Aug. eene nadere keuze zal moeten worden gedaan. Men verneemt, dat de Heer Mr. W. Bok heeft verzocht bij de herstemming niet in aanmerking te komen. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft bekend ge maakt, dat er weder gelegenheid bestaat tot plaatsing van twintig leerlingen lelegraphistendie hunne adressen met de noodige bewijsstukken moeten overleggen voor of uiterlijk den la November aanslaande, aan het Dep. van Binnen!. Zaken. Personen die reeds tweemaal vergelijkend zijn onderzochtdoch op wie de keuze niet is gevallen, worden niet meer toe gelaten. De Minister van Marine heeft ter kennis van de belang hebbenden gebragt, dat iu de laatste helft der maand Augus tus aanstaande bij de Directie der Marine te Amsterdam een vergelijkend examen zal plaats hebben van jongelingendie als stuurmansleerling iu 's Rijks zeedienst wenschcn te worden aangenomen. Het getal der als zoodanig te plaatsen jongelingen zal niet meer dan vijftien bedragen. De vice-adrniraal 't Ilooft en de hoofdofficieren van het ncderlandsche ocfenings-escadcr, ter rcede van Edinburg ge ankerd, hebben de eer gehad hunne opwachting te maken bij den prins van Wallis, op Holyroadhouse. De belanghebbenden bij de verzending van brieven met de oost- en west iudische brievenmalen worden op nieuw en met aandrang nilgenoodigd om zich bij voorkeur niet van lak maar van ouwels lot het verzegelen hunner brieven, welke voor evengcmelde malen bestemd zijn te bedienenen tevens verzocht aan hunne correspondenten in Oost- en West Indie denzelfden raad te gevenvermits de brieven die met lak ge sloten zijn, zich ten gevolge der warmte van het klimaat, somwijlen gedurende de reis zoo zeer aan elkander vasthechten, dat het bij de aankomst onmogelijk is dezelve van een te scheidenzonder de omslagen in meerdere of mindere mate te scheuren. Z. M. heeft bepaald, dat de miliciens der liglingen van 1833 1836, 1837 en 1838, welke ingevolge HD. besluit van den 24 Junij, bij het ode regiment dragonders (limburgsch bondscontingenl) in werkelijke dienst zijn opgeroepen, en zich aldaar onder de wapenen bevinden, alsmede die miliciens van laalstgemelde liglingwelke nog tot de eerste oefeningen voor ontbrekende vrijwilligers aldaar iu dienst waren, op den lsteri Augustus aanstaande met groot verlof naar hunne haardsteden zullen vertrekken. De vereischle bevelen zijn iu dien zin door het Dep. van Oorlog uitgevaardigd. Generaal Gunckel heeft gratie gekregen; de doodstraf, waartoe hij was veroordeeldis veranderd in 20 jaren tucht huisstraf, gedurende zijne ziekte, in het huis van arrest te 's Gravenhage te ondergaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2