Men verzekert ten stelligste, dat de groothertog van Tos eanc, Leopold II, afstand van den troon heeft gedaan ten be hoeve van zijn zoon, den aartshertog Ferdinand, geboren 10 Ju 11ij 1853. Deze prins, weduwnaar, sedert Februarij, van de dochter des konings van Saksen, is 24 jaar oud. Op raad van den keizer Napoleon zou de groothertog daartoe zijn over gegaanen te meer daar de keizer hem zou verzekerd hebben, dat daardoor alle moeijelijkhcden aangaande den regeringsvorm in Toscane zouden ophouden. Men verzekert, dat de conferentie te Zurich heden zal plaats hebben en Sardinië aldaar zou vertegenwoordigd worden door den president van den raad van state en vice president van den senaat, den heer Desambrois. Koning Victor Emmanuel is niet de eerste vorst, die, van Turijn gekomen, Ie Milaan als heerscher optreedt. In het jaar 590 was de koning der Longobarden Aularis overledenen zijne weduwe Theodolindc was zoo bij het volk bemind, dat de aanzienlijken zich tot haar vervoegdenmet het verzoek, om een tweeden echtgenoot te kiezen, dien zij beloof den, onvoorwaardelijk als hun koning te zullen erkennen. Theodolinde stemde toe en liet het oog vallen op Agilolf, hertog van Turijn, een man, die eer volkomen waardig. Zon der hem van hare gezindheid te onderriglen, noodigde de ko ningin den Turijncr uit, zich naar haar hof te begeven. Zij ging hem tot Lonibello te gemoct, reikte hem een beker wijn, na dien half geledigd te hebben, en noodigde hem te drinken. De hertog drouken den beker teruggevendekuste hij vol eerbied de hand der vorstin. «Dit is de plaats niet", zeide Thodolinde, terwijl een edele blos haar gelaat overtoogwaar ik den kus van hem verwachtdien ik tot mijn heer en mees ter heb bestemd. Het lombardijschc volk staat mij het regt toe een koning te kiezen, [en gij wordt door mijn mond uilgenoodigdom het en mij te regeren". G-EME1T3DE BERX3TE1T. Het engelsche schip Fleetwood is door het in aanraking ko men met een ijsberg bij kaap Hoorn gezonkeneen gedeelte der equipage heeft daarbij het leven verloren. Te Nieuw YTork is een blad verschenen zoo groot als eene billardlafel. De haven van Venetic is ongenaakbaar voor diepgaande sche pen, wegens de gezonken oorlogsbodems. De erfprinses von Schaumburg-Lippe is van een prinsje verlost. De Bondsraad werkt ijverig voort, ondanks de drukkende hitte. Keizer Napoleon zal de baden van Saint Sauveur gebruiken. De verceniging voor volksvlijt te Amsterdam zal dit jaar 5 ten toonstellingen houden. Dirkje Adama is te Harlingcn binnen gekomen met 2600 robben. Het prov. gercglshof van Over ijssel heeft 2 brandbriefschrijvers lot G jaren tuchthuisstraf ver oordeeld. In Spanje zijn 11 personen van de hitte bezweken. De vaste brug over den Rijn bij Keulen is bijna voltooid en zal eerlang op feestelijke wijze voor het publiek worden ge opend. Men verzekert, dat de paus en de koning van Napels zich hebben bereid verklaard tot deelneming aan het italiaansch verbond. De hertog van Brabant gebruikt de baden te Spa. De begrafeuisplegtiglieid van de Potter heeft te Brussel zonder cenige plegtigheid plaats gehad. - Er is sprake van een spoedig op handen zijnde reis van Keizer Nap. naar En geland. De russische regering beeft een tractaat met China gesloten. De Toscaners koesteren weinig sympathi voor hun ne oude dynastie. Grootvorst Coiislautijn wordt in de maand September te Londen verwacht. De augsbnrgsche zeitung meldtdat hel stoüijk overschot van den hertog van Reichslad, bijgenaamd den koning van Rome, naar Frankrijk zal worden overgebragt. Volgens geruchten zouden de poten taten, van Rusland, Frankrijk en Oostenrijk in den loop van dit jaar elkander te Parijs ontmoeten, om aldaar een keizerlijk klaverblad te vormen. In het dorp den Ham is een jonge ling overledenten gevolge van het overmatig gebruik van karnemelk. Als een navolgenswaardig voorbeeld van het ver vullen der burgcrpliglcnwordt uit llardeubcrg gemeld dat bij de jongste verkiezing voor den gemeenteraad van 62 kiezers 58 briefjes werden ingeleverd, om niet ten achter te blijven. SCHEEFST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP 27 Julij. Beddino, Trapanie, Girgenli. City of Rotter, dam, Larab, Cardiff. Freya, Christensen, Nerva. Seraphine, Morgan, Sunderland, Wilhemine en Henriëtte, de Boer. Rotterdam. 28 Julij Anna, Dabroek, Banjoew. vertr. 15 Maart, Jantina, Blaak, Livorno. Noordstar, Brouwer, St. Dbes. Lyna, Knudsen, Drammen. 29 Julij. Goldhoorn, Pott, Archangel Gouverneur van Ewyck, Zeylstra Huil. Margrietka Jansen, Arch. Twenthe van Dijk,, Huil. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 27 Julij. Ranger (stLonden. Zenith, Booker, Ann Proud. Foreer, Captain Lamb, allen Sunderland. Zeldenrust, Loman J Newc. 28 Julij. Zenobia, Carter, Yarmouih. 29 Julij. Concord, Ha- les Newc. Twee Gezusters, de Jong, Yarmouth. BEURSBERIGTEN: Amsterdam 29 Julij. W.S. 2j- pc. 65£. 5 pc. 76|. 4 pc. 9GJ. Spanje. 1-f pc. 31$. buitenl. 5 pc. 44. binnenl. 5pc. 41 j. Rusland, o pc. 104» 1816, 5 pc. 102»; 1829, 5 p. 88$. Oostenrijk, metall. 3 pc. 59$ arast. 5 pc. 77. natio nale 1854 5 pc. 65,7f metall. 2$ pc. 511, BURGERLIJKESTAND. Van 25 50 Julij 1859. GEHUWD: L. Baas en P. A. Sulks. J. Lorrie en A. Slinkert C. Rob. en N. van den Broek. A. van der Struijs en A. Kolder. BEVALLEN: G. Beukenkamp geb. Prins. D. J. M. de Fauwe ge_ Mathieu. Z, J. Smit geb. Bakker. D. J. Kramer geb. van der Ham. D. M. Kersloot geb. Evers. Z. M. Krijnen geb. Botter. Z K Lutz geb. Tonneboeijer. Z. OVERLEDENC. Burgers 4 j. N. Zeeman 8 m. G. Straghouw 6 m. J. Hemmij 55 j. A. T. M. Kwist 17 m. G. F. G. Gohius ^0 j. R. de Kort 27 j. J. WFunke 24 j, G. Rustenberg j E. Ivox 25 j. IJ van Gelderen 16 j. M Heijmans 20 j. IJ J van der Wooning 12 d.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3