MAGAZIJN VAN MANUFACTUREN EN MODES. Eene Gemeubeleercle Bovenkamer KËBIË FKtilJË Ol'NËKHlxe. Onlangs werd in een gezelschap alhier gesproken over de langdurige droogte in dezen zomer. Men sprak ook over de bijzonderheid, dat op vele plaatsen van ons land het nu en dan nog wel eens geregend had, maar dat wij in onze gemeente daarvan bijna geheel en al waren verstoken gebleven. Eene der aanwezige dames wist echter dit bijzonder verschijnsel gemakke lijk te verklaren. Zij zeidewel mensch denk je dan dat onze lieve Heer niet weet dat wij hier eeno waterleiding hebben. ADTBHTEITTIEIT. Ondertrouwd L. AARSEN. EN I. B. BIENHOFF Helder 23 Ju lij 1839. Algemeene kennisgeving .binnen en buiten de gemeente. Heden beviel zeer voorspoedig van eene welgescha pen DOCHTERK. TONNEBOEIJERgeliefde echtgenoote van G. A. L. LUTZ. IS'ieuwediep 28 Julij 1859. Algemeene kennisgeving. De Ondergeteekende beeft de eer te berig- ten dat hij zich op de Loodsgracht wijk I. No. 399 gevestigd beeft als KLEEDERMAKER en LEVERANCIER. Hij beveelt beleefdelijk in de gunst zijner plaatsge- nooten, belovende eene prompte en soliede behandeling. Helder den 30 Julij 1839. S. K. KRUL. het KofFijhuis BURGERLUSl', dadelijk te aanvaarden; te bevragen bij L KIKKERT. BSs?" Een assurantiemakelaar in Zuid-Holland verlangt soliede agenten. Adres franco brieven onder letters G. M. bij den Boekhandelaar H. R. van ELK te Dordrecht. Uitverkoop van eene aanzienlijke partij diverse LAPPEN Manufacturen op Maandag 1 Augustus. W. GüNTHER. De ondergeteekendeten gevolge van het overlijden zijner schoonmoeder mej. de wed. JOH. GOEDKOOP, dooi het E. A. Bestuur der gemeen te Helder benoemd tot BEURTSCHIPPER op Amster damneemt beleefdelijk de vrijheid zich als zoodanig bij zijne geachte plaatsgenooten aantebevelenbepaal delijk ook tot het verrigten van commissiënhet wisselen van mandaten, het incasseren en uitbetalen van gelden, het koopen en verkoopen van Effecten enz. zullende trachten, door eene prompte, en accu rate bediening zich ieders gunst en vertrouwen waar dig te maken. Helder28 Julij 1859. J. BL0KZ1EL. Woonplaats op den Dijk wijk H. No. 424. De Wed. BEUGELING maakt aan hare geëerde Begun stigers bekend, dat zij uit het koffijhuis de Lindeboom a/d Helder is VERHUISD naar het NIEUWE KOFFIJHUIS te HUISDUINENalwaar zij zich op nieuw aanbeveelt. te HUUR, te bevragen bij den uitgever dezer. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDER door den heer C. van der Sterr. Barometer Thermoineter- Dampkrings- C3 Magnetische stand in inilliin. in stand toestand Plaats gehad hebbende 3 C .4 .5 1 C Declinatie of Miswijzing »ari het Kompas. musius-graaen. rs "P D- "2 C O O Öfl - O- G O 0 O H 1 p s CD i Des namid Gemidd. Des Des daags. Des nachts. -ë 43 -o -= .SP -J CD -C 'ZT» "O cj -K" U 1 H s Windrigtingen. o CO CD -o -o c U ta- 5 'o e h 4> co -o Z bfi co dags 2 ure. per middags !"2 S'i •e -r; G .2 9 4> Z ""O !2 S T-3 -O OJ 2 S'O-O O Naar het etmaal. 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste w .Q 3-S O o o h CO Cd J Cd (Regtwijzend.) S o 2 CD C O O c, c Westen. 22 739.27 739 74 25.7 20 9 21.6 19.2 0.87 16.1 4- 67° NW. NNO. ONO. 2.15 7.0 0.2 2.6 18° 56'50'' 23 738.19 757.61 20.0 17.0 17.5 16.0 75 11.7 4- 10 NOlN.NlO.N NtW 4.70 8 2 0.4 16 '19 2 25 24 765.55 763.17 17.5 15.8 '168 15.6 75 10.1 4-26 NNW. N. NVV. 4.00 11.0 0.8 2.5 18 38 25 25 765.69 763.95 19.1 13.8 17.9 15.8 68 9 8 4- 50 WNW. W. ZVVtW. 5.08 15.0 0 0 4.0 18 57 50 26 764.40 764.61 21.1 181 19.7 17.5 78 15.0 4- 54 W. WZW. ZZW 5.07 16.5 0.0 5.0 18 59 0 27 762.89 762.66 20 1 1S.5 19.5 18.6 89 14.6 4-51 ZW. WZW. WNW 5.52 16.5 3.4 2.1 18 38 33 28 763.67 765.98 22.7 18.6 19.5 18.7 74 12.4 4- 35 WZW. WNW. w. 2.18 9.5 0.0 5.9 18 59 0 NIEUYVED1EP BIJ O. BAKKER Bz.. GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4