H ELDERS 1! E 7 AUGUSTUS. 1TIS "J TT S T IJ D X1T B 1T. ,M 63. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post«1.50 Enkele nonimers10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. 1850. A DVIÏBTKN'TIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f0.GO. Voor iedere» regel meer f0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f0 35. Buitengewoon groote letters, n3ar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZONDAG ZEVE NTIE NDE J A AII GA NO. HELDER en NIEUWEDIEP 6 Augustus 1859. Het nederlandsch oefenings-rscaderonder bevel van den vice-admiraal 't Hooft, is j. I. woensdag alhier Ier rcede ten anker gekomen. Te Edimburg, waar het escader ccn bezoek beeft gebragt, trokken onze oorlogsvaartuigen de algemeene aandacht; bet admiraalsscliip werd aldaar door duizenden bezochl, die den Iraaijen bouw en de nette en doelmatige inrigling hoogelijk roemden. Een man der epuipagien is gedurende deze reis op de hoogte van Scheveningen iu de Noordzee overleden. Naar wij vernemenzal het escader nu worden ontbonden om gedeeltelijk tot eene andere beslemming te dienen. De Collecte langs de huizen der ingezetenen ler behoeve der weduwe van den matroos R. de Kort alhier, heeft opge- bragt de som van f 92,67. Een negenjarig knaapje, woonachtig in het westelijk deel dezer gemeente, is j. 1. woensdag, toen hij zich in zee nabij dc kust baadde, door den stroom voortgedreven en jammerlijk verdronken. Zijn lijk is aan het strand van Texel opgevischt. Eene jonge maagd heeft dezer dagen, wegens ondervon den teleurstellingen op het gebied van Amorgetracht zich door hel innemen van vitriool liet leven te benemen. Zij werd daarin door een niet onverschillig toeschouwer spoedig verhinderd en bevindt zich thans onder geneeskundige behandeling. Dc verklaring van den Moniteurdat de keizer bevel zou hebben gegevende krijgsmagt van Frankrijk te land en ter zee zoo spoedig mogelijk op voet van vrede te brengen voldoet niet algemeen aan de verwachting; men had meer gehoopt, want het onderscheid van een leger te land op voet van oorlog en op voet van vrede is voor Frankrijk zeer ge ring; men heeft gezien, binnen hoe weinig tijd Frankrijk zijn leger op voet van ooriog heeft gebragt. Voor de marine is dit onderscheid van meer gewigtwant de vloot zal geheel afgetuigd worden en om die weder geheel op te tuigen en te wapenen, is nog al lijd noodig. Eergisteren namiddag is alhier aangekomen en aan hel hotel den Burg afgestapt de luil.-generaal Singendonckinspec teur der artillerie. Z. Exc. houdt inspectie over de alhier in garnizoen liggende compagnien van dat wapen. Maandag II. des ochtends ten 8 ure is het hotel der So- ciété littéraire te Luik brand uitgebarsten, waardoor hel prach tige gebouw, in 1787 door den architect Digneffe geslicht, binnen weinige uren bijna geheel in de aseh werd gelegd. Waalwijk, Baardwijk en Besoije»zijn drie aan elkander grenzende gemeenten, en in elke dezer heeft onlangs een tref fend ongeluk plaats gehad. Te Waalwijk is een melselaarsgezel van eene ladder gevallen en dermate gewond dat men voor het beliond van zijn leven vreest, te Besoijeu is een kind ver dronken in eene kuip op eene looijerijterwijl te Baardwijk een kind is overreden hetwelk zoo gevaarlijk is gekwetstdat hel been zal moeten afgezet worden. Dezer «lagen zou een kanonnier, te Breda in garnizoen, ten gevolge van wangedrag, naar de klasse van discipline worden getransporteerd, toen hij juist op 't oogenblik van zijn vertrek zijn sergeant-majoor te kennen gaf: «schrijf maar aan mijne zuster, die heeft mijn paspoort van dc tweede soort in handenwaarmede ik uit de dienst in Oost-Indic hen wegge zonden!" De militaire reglementen verbieden, een persoon, op die wijze ontslagen op nieuw te engageren dus is be doelde persoon waarschijnlijk met onechte papieren andermaal in dienst getreden. De disciplinaire straf zal nu echlcj op hem kunnen toegepast worden. Als een bewijs, dat de moederlijke liefde, int] -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1