DONDERDAG 11 AUGUSTUS. h€t IIELDËRSCIIE NIEÏWEDIEPER CODKAM. 1TI E TT W 3 T IJ P IIT g B IT. ZEVENTIENDE JA AH GA \G. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C BAKKER Bz., te Nieuwcdiep. Abonnementsprijs per kwartaal ft SO Franco per post«1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor icderm regel meer f 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35 Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimtedie zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEIJWEDIEP 10 Auguslus 1859. Dc Zangverccniglng Cccilia hield jl. Zondagavond in hel lokaal Tivoli hare tweede groole vergadering. Een groot aantal kunstlievende leden en genoodigden waren daartoe op gekomen. Tot groot genoegen der aanwezigen werden dc verschillende nommers van het programma uitgevoerdeen en ander gaf ecne aangename afwisseling en leverde een schoon geheel. In het bijzonder komt hulde toe aan den fungerende» dirckleur, den lieer Hillenaan den heer Verheijen voor zijn fraai accompagnement der piano; maar zeker niet het minst zal ieder, die deze vergadering heeft bijgewoond, in gestemd hebben met de hulde der beide dames gebragt, die de solo's en duo's van sopraan en alt zeer verdienstelijk voor droegen. Dc direktic had door zeer juiste maatregelen voor eene goede orde gezorgd. Ongetwijfeld zal ook deze verga dering bij alle aanwezigen een gunstigen indruk hebben achtergelaten. Eene bejaarde gehuwde vrouw, wonende aan den Hoorn, op Texel, heeft jl. Zondag een einde aan haar leven gemaakt, door zich in den pul te verdrinken. Dezer dagen waren te Fremeslroff vier vrouweneene I moeder en drie dochters, bezig met hooijen en namen de vlugt in een bosch, toen er een lievig onweder was uitge barsten. Zij liepen zoo hard zij konden achter elkander en de laatste droeg een ijzeren hooivork over den schouder, welke de uilwerking van een bliksem-afleider had. De vier ongeluk kige vrouwen werden door den bliksem getroffende voorste en achterste waren op slag dood; de beide middelsten echter slechts bedwelmd. Eene der slagtoffers was geheel van klee deren beroofd en men vond die in stukken op grooten afstand liggen; de rok was geheel met gaatjes doorboord en de schoe- I nen waren geheel uil elkander gerukt. Men meldt uit het Kamp bij Zeistde dag van beden was een ware feestdag in het kamp. Reeds vroeg waren vple nieuwsgierigen aanwezig, wier getal, naarmate de dag vor derde, steeds grooter werd. Ten 10 ure (rokken de troepen naar dc plaats der gods dienstoefening, alwaar ook dc beide prinsen aanwezig waren. Na afloop dier godsdienst plegligheid trokken de troepen zamen, en stelden zich op de heide in balaille op, werden door Z. K II. den Prins Veldmaarschalk, met groot gevolg te paardin oogcnschouw genomenen hebben daarna voor IID. gedefileerd. Gedurende het middag-appelwandelde Z. K. II. den Prins van Oranje met HD. nicht prinses Maria, door de rei der tenten. De manschappen begroetten HD. met luide hoeras. Een allertreurigst geval heeft zich voorgedaan te't Waar, onder de gemeente Nieuwolda. Een zeer geacht timmerman, niet name Hindr. Smid en zijn knechtwaren bezig eeneii put schoon te maken voor den heer J. J. de Groot, wethouder en landbouwer. De eerste begaf zichna zoover niet die werkzaamheden gevorderd te zijn, in den pul; doch toen hij, na ecnigen tijd loeveus, geen geluid of gerucht van zich deed hooien, volgde hem zijn knecht; en ook deze bleef stil: waarop een van de knechten van de Groot zich dadelijk in den put begceltevenwel met hel ongelukkig gevolg, dal de heide eersten dood en de laatste bijna levenloos er zijn uit gehaald. De timmerman Smid laat eene weduwe niet o a 4 kinde ren na. Men vreest, dal de knecht van de Groot ook nog bezwijken zal. Zwavel- of stiklucht zal zeker dc oorzaak zijn. Dc onder officieren van het garnizoen te Breda zijn door liet bestuur aldaar aangeslagen voor scliatpliglig aan/tlc onlangs ingevoerde belasting de hoofdelijke omslag, en vvfl_Ujt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1