RELDERSCHE en NIEllWEDIEPER COURANT. 14 AUGUSTUS. A*'»g«» het ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f\.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVEBTENTIEN worden aangenomen tot Zator- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. IJ IB XT vr S T IJ D 11T B XT. j HELDER en NIEUWEDIEP 15 Augustus 1859. De wedstrijd van de Noor der Zeil- en Roeivereeniging is heden morgen te 10 uur, op de reedc van Texel begonnen. De fraaije tribune op hel Havenhoofd was bezet door de Leden en hunne Dames, terwijl een nog veel grooter aantal toeschou wers ziclt op den zeedijk bevond. Bij elk nummer van het programma werden seinschoten ge- j daan en de muziek deed zich bij afwisseling hooren. De uitslag is als volgt No. 1. Vicrriems Zeegiekengeroeid door Marine-matrozen, i 4 inschrijversprijs ƒ20, Biroe, Jhr. L. H. W. M.deSluers, Nieuwediep; premie ƒ10, Adm. van Wassenaar, van Brakell, Nieuwediep. No. 2. Vicrriems Zeegieken, geroeid door ander scheepsvolk, 5 inschrijvers, prijs ƒ50, de Hoop, Ainst. R. en Z. ver. de Hoop. No. 5. Vicrriems Zeegiekengeroeid door heeren liefhebbers, 2 inschrijvers, prijs een voorwerp in zilver, de X, Amslerd. Roei- en Zeilverecniging de Hoop; premie de Amslelrot, dezelfde, beiden Amsterdam. No. 4. Vletten, geroeid door 5 man zonder stuurman, prijs ƒ18, de Jonge Volkert, C. Dito, Nieuwed.; premie ƒ9, de Kikvorsch, S. Baak, Nieuwediep. No. 5. Alle soorten van platbodem roeivaartuigen, 5 inschrijvers, prijs ƒ12, Patterson, T. Vos. Nieuwediep; premie 6, deZachlloo. per, W. Baak, Nieuwediep. No. 15. Boeijersniet langer over steven dan 5 el, 2 inschrijvers, prijs een voorwerp in zilver, Calck-me, Bosch Reitz, Amsterdam; piemie een voor werp in zilver, Let me alone, G. A. Taylor, Nieuwediep. No. 14. Waterschoenen, 4 inschrijvers, prijs een voorwerp in zilver, Rcgt door Zee, N. N. Rotterdam. Van de overige zeilvaartuigen is de uitslag nog niet bekend. j De wedstrijd is door fraai weder begunstigd. De uitreiking j der prijzen en premien zal heden avond in de zaal van Ti vol i j plaats hebben, waar het feest met een bal zal eindigen. Door den Minister van Marine zijn met den ccislön October aanslaande, benoemd tot adelborsten der 5de klasse bij het koninklijk Instituut de navolgende jongelingen Z. J. CambierIE. J.Derx, P. J. DunlopA. A Fscher. J. FichctA. Fokker.4. F. J. FrackersAC. Gleich- manA. D J. Groenemeijer1. R. IlagedoornG. van HasseltP. Ileyning.4 van Linden van den Heuvelig C. Ho ff manJhr. J. C. R. Weslpalm van Hoorn, C. L. de Jong, J. .4. Willink KctjenV. L AI. F. Keus W. C. P. F. de KlopperAJKrabbeI. Lagaay 31. J. van L aker veldG. L. Schim van der Loeff van der MeerII. Bernelot MoensJ.Ü.A. Nederburgh IINijghIE. Abaron van Neukirchengenaamd Ny- venheim, II.4. Schippers, G. II. van Steyn, C. IE. AD. SteupJJ. Stookor.1. P. Tadema, II. R. 'I hor beek eIE. J. P. van Waning, W. F. VEesse- linkJ. P. Wesselink. Eergisteren namiddag is het linieschip de Zeeuw van hier vertrokken naar Vlissiugen, om aldaar tot een drijvende batterij te worden ingerigt. Het werd gesleept door het Stoomschip Cycloop, terwijl het Schroefsloomschip Vice- Admiraal Koop in a n Ier adsislentie deze schepen bege leidde. Door Z. E. den Heer Commissaris des Konings in dit gewest, is krach tens art. 26 der Jagtwet namens Z. E. den Heere Minister van Justitie in het belang van den Landbouw en de Zeewering van het eiland Texel, aan de Heeren R. G. J Wieriuga, Predikant bij de Hervormde Gemeente aan den Hoorn, A. D. Voigt Gemeen te-Secretaris en C. Keij-er pzbuiten beroep, allen op Texel woonachtig eene buitengewone magtiging verleend om schadelijk gedierte te schieten tusschen een half uur vóór zonsopgang en een half uur na zonsondergang, zoo mede om dat gedierte ook des nachts met lange netten te vangen. Deze vergunniugeu zijn verleend over de ge- beele uitgestrekheid van de provinciale duinen- cn mientgronden op Texe en zulks tot 30 Junij 1SC0; zijnde deze vergunning geheel personc kan alzoo daaruit geeue bevoegdheid voor onderhoorigen worden afge

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1