Te Boxtel hij 's Hertogen bosch wordt thans in de fabriek van de firma II. van der Voort, een damast tafellaken met servet ten geweven, die bij uitstek fijn en schoon zijn en de bewondering van alle bezoekers dezer fabriek gaande maken. Dit tafellaken moet voor een lid van ons Koninklijk huis bestemd zijn en zal binnen drie weken lijils reeds geheel af werkt worden geleverd. Hel tafellaken is van eene reusachtige grootte. Het is rttim 34 Ned. el breed en ongeveer 10 Ned. ellen lang. Het geheel is met de keurigste rosetlen bezaaid en omgeven door een kostbaren breeden rand. Het is zoo fijn, dat er ruim 17,000 draden in de breedte zijn gewerkt en men zou waar schijnlijk te vergeefs zoeken naar een exemplaar, dat dit tafellaken in grootte en fijnheid evenaart. Het doet eere niet alleen aan de firma van der Voortmaar ook in het algemeen aan de linnen-pellen- en damastfabrieken van de gemeente Boxtel, welke hier te lande cenig in hare soort zijn. Men meldt uit Schoonoord, dal Zondag 11, even na zons ondergang, zich aan den ooslelijken hemel, op ongeveer 40° hoogte, een zeer vreemd luchtverschijnsel vertoonde. Een vu rige bol vertoonde zich plotseling met tamelijk feilen gloedkromp schijnbaar in een, zette zich uil en was al dalende verdwe nen, eer men zich als hel ware kon bezinnen, of het verschijn sel een gewrocht der werkelijkheid of der verbeelding was. Bij gelegenheid van hel omkomen van een timmerman en rijn knecht, die te Nieuwolda in een put waren gegaan, herin nert de Gron. Courant aan de noodzakelijkheidom zich toch nooit hij dusdanige werkzaamheden in dieptenputten of kui len te begeven, zonder voorzien te zijn van eene brandende kaars of lamp; blijft de vlam wit en helder, dan kan men ge rust verder gaan, maar wordt de vlam klein en blaauwachtig, dan moet men dadelijk weer naar boven klimmen. Gaat men in weerwil van de kleine en blaauwe vlam dieper, dan loopt men groot gevaar vandoor de stiklucht bedwelmdnaar bene- deu te stortenen jammerlijk het leven te verliezen. Reeds zijn in de omstreken van Hardenberg eenige werk lieden, die uit Holland geretourneerd zijn, na eenige dagen lijdens overleden, terwijl nog vele gevaarlijk ziek zijn, het welk men veelal wil toeschrijven aan het veelvuldig gebruik van verkoelende dranken tijdens zij verhit zijn, want niet alleen zijn deze menschcn dorstig door de buitengewone warmte; maar ook door het onmatig eten, daar onlangs zich iemand er op beroemde in 53 dagen, behalve zijn ander voedsel, 70 oude ponden spek van het dikste soort genuttigd te hebben. Maandagavoud heeft een jongen te Middelburg bij het koekhakken op de markt het ongeluk gehad, aan een zijner makkers een vingertop af te hakken. Üe gewonde jongen begaf zich dadelijk naar hel bureau van politie, alwaar de officier van gezondheid van Minden, die zich in de nabijheid bevond, zich heeft beijverd de eerste heelkundige hulp toe te brengen. Er beslaat weinig hoop, dat de vingertop zal be houden blijven. Op Norderney bevinden zich over de 800 badgasten. Men weet reeds, dat ook de koning van Hanover er weer is, doch niet in welk een talrijk gezelschap Z. M. een groot ge deelte van de reis daarheen gemaakt heeft. Toen het name lijk in de stad Hanover was bekend gewordendat de koning 's avonds met een extra trein naar Leer zou gaan, vroeg een nplicien die, na eenigen lijd buitentijds noodcloos de wapen* te hebben getorschl, weder met groot verlof zou gaan, aan zijn kolonel, of de koning hem, milicien, die geen reisgeld hadniet een plaatsje zou willen inruimen op den even be doelden trein, wal hem de moeite zou uitwinnen van in dezo warmte, vier of vijf dagen zijne respectieve onderdanen to moeten gebruiken. De kolonel had den inval, de boodschap inderdaad over te brengen, en de koning vond de zaak zoo kluchtig, dat hij vroeg, of er misschien nog meer zulke ver lofgangers waren. En toen hij tot antwoord kreeg, dat er in het geheel ongeveer negentig warendie dien kant uit moes ten, liet Z. M. nog een paar wagens bij den extra trein aan hechten en vertrok met dal talrijke vreedzame eskorteonder een luid hurrah! naar Leer, waar men 's morgens te 4 uur weibehouden aankwam. Men verzekert, dat de keizer prins Napoleon magtiging heeft verleend zich candidaal te stellen voor den troon van Tos cane. De ilaliaansche bladen meldendat er te Florence een nieuw dagblad, f' Italianois verschenen, dat onder bescher ming van den prins staat en dienen moet om zijne verkiezing te begunstigen. Heden meldt dit blad, dat overal in de straten van Florence de woorden zijn aangeplakt: »Levc prins Napoleon! leve de koning van Etrurie!" De verkiezingen in Toscane zijn zonder wanorde afgeloopcn en al de afgevaardig den, die verkozen zijn, behooren tot de partij, welke zich legen de terugkomst van den groothertog verklaard heeft. Als men aan een schrijven uit Weenen in den Morning Post kan geloof slaandan zou de keizer van Oostenrijk besloten hebben, zeer spoedig dat gedeelte van het vredesver drag, hetwelk betrekking heeft op het herstel der souvercinen in de hertogdommen, ten uitvoer te leggen, en zou hiervan eerstdaags aan hel parijschc kabinet worden kennis gegeven. Oostenrijk zou dan het noodige aantal troepen leveren, om de hertogelijke familie van Toscane te herstellen. Te Milaan worden protesten geteckend tegen den cisch van Oostenrijk, om aan Lombardije een gedeelte der oosten- rijksclie schuld over te dragen. De petilionarissen verlangen overigens, dal van de aan Lombardije ten deel vallende schuld worde afgetrokken hel verschil in de belastingen, dat Lom bardije sedert 1817 meer betaald heeft dan de overige oosten- rijksche provinciën dat ook worden afgetrokken de waarden van de lombardischc venetiaausche amortisatiekas, aan welke eene andere bestemming is gegeven, alsmede de aanzienlijke sommenwelke het lombardisch-veneliaansch koningrijkvan 1848 tot 1859, ten gevolge van gedwongen heffingen en afpersingen, schade heeft geleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2