Voigens den China Telegraph is het stoffelijk overschot van den mandarijn en voormaligcn gouverneur van Canlon Yeh die cene zoo groote rol in de jongste chinesche gebeur tenissen vervulde en in ludië overleed, den 14den Mei te Canlon aangebragt, en in een tempel in eene der voorsteden nedergezet, waar het tot den 27slen Mei onaangeroerd bleef slaan, waarna de kist, in tegenwoordigheid der engelsche politie geopenden het lijk in den besten staal gevonden werd. Vervolgens werd het in cene lot dal einde in China vervaardigde kistdie zeven engelsche voelen langvier voeten breed, twee voeten hoog en kunstig versierd was, overgelegd5 na in volle uniformniet hoed en laarzenaangekleed te zijn. In de kist werden acht keurige zijden matrassen en een aantal voorwerpen ten gebruikc voor den overledene gelegd, waarna het deksel werd digtgespijkerd en de kist aan de bewa ring der voormalige bedienden van Yeh toevertrouwdin afwachting van eene gelegenheid om die naar het noorden des rijks over te brengen. Talrijke chinesche officierenbij de verriglingcn tegenwoordig, legden groolen eerbied voor den overledene aan den dag. Alles geschiedde in de beste orde en niemand maakte eenige bedenking tegen de aanwezigheid der vreemdelingen. Jl. Dingsdag had in het koninklijk paleis te Brussel, waarvan de groote eetzaal in cene rijk en doelmatig versierde kapel herschapen was, de doopplcgligheid plaats van den jeugdigen prins Leopold Ferdinand, graaf van Henegouwen. De plcglighcid werd bijgewoond door den koning en al de leden van het koninklijk huis, voorts door den graaf de Seisal, gezant van Portugal, den voorz. en de ondervoorzitt. van den senaat en de kamer van vertegenwoordigers, de ministers van staatde burgemeesters van Brussel en Laeken en vele andere aanzienlijken. Het doopsel werd toegediend door den aartsbisschop van Mechelen, wien zijne grootvicarissen en de hoofddekeu van Sinle Gudula ter zijde stonden. Als peter stond de graaf van Vlaanderen, die koning Ferdinand, vader des regcrcnden konings van Portugal, en als meter de gravin de Lannoy, die de aartshertogin Elisabelh Sophie, gemalin des aartshertogs Albrcchl van Oostenrijk, vertegen woordigde. Een gala dejeuner had er na afloop van de gods dienstige plegtigheid in de balzaal plaats. De jonge graaf van Henegouwen werd vervolgens naar het paleis van Laeken teruggeredenwerwaarts de koning in den loop van den dag volgde, terwijl de overige leden van het koninklijk huis den dag in liet paleis te Brussel doorbraglen. Het is thans zeker, dat Pruisscn bij den bondsdag voorstellen zal doen, ten aanzien van de versterking der Noordzeekusten. Aangezien deze quaestie een zuiver nationaal belang en niet slechts dat der betrokken oevcrslatcn geldt, verwacht men dat Oostenrijk en de gezamenlijke Zuid- duitsche stalen te dien opzigte met Pruissen zullen instem men. Mogt nogtans de meerderheid der bondsvergadering zwarigheden opwerpen dan verwacht men van de energie der pruissischc regering, dat zij, trots de tegenstreving van parti culiere belangendeze voor het algemeen nuttige zaak zal kunnen ten uitvoer brengen. 3Ien verhaalt te Parijs de volgende anecdote Zeker professor, een vurig tegenstander van Oostenrijk, had gedurende hel heetst van den oorlog als prijsstoffe opge geven eene zeer vaderlandslievende en Iegelijk oorlogzuchtige toespraak aan het leger, die met een donderenden vloek tegen Oostenrijk moest eindigen. Middelerwijl viel de vrede van Villafranca als uit de wolken. Hel concours was gesloten. De beoordeelaars, leden van den universiteits-arcopages, allen zeer vredelievend van aard, waren verschrikt over de oorlog zuchtige gevoelens van het aankomende geslacht. Een jeugdige provinciaal had bij toeval eene rede ten gunste van den vrede geschreven. Hij ontving den eersten prijs. BURGERL IJ SE STAND. Van 6 la Augustus. 1859. GEHUWD: J. C. Moorman en G. van Willigen J. A. van de Poll en G. Dienst. J W. Möunichman en M. A Hillen. D. Wind ets A. van der Velden. BEVALLENJ. Badt geb. Zuidewind D M. J. B. Goeij geb. Duaer D. G. M. van Straten geb. Vergragt Z. Levenloos aangegeven 1. OVERLEDEN: H. Selderbeek Gd j. A. Wentel 54 j M. C. Keizer 4 m. M. Bakker 5 m. H. W. Budt 3 d. G. Hefmans 10 m. E. Mulders 13 j. S. Molenaar 3 j. W. Habedank 7 m 0. Tnning 65 j. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP 10 Aug. Z. M. schooner Atalante, Kniphorst, Noordzee. Volharding, (haringbuis), de Groot, Noordzee. 11 Aug. Synia, Berg Frederikstad. Spring, Martin, Schields. Catharina Lnitgarda, Stuitje Dantzig. 12 Aug. Zenobia, Cartar, Yarmouth. Texel, Hubert, Riga, Gonvern v. Ewijck, Huil. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 10 Aug Jane, Rowland, Sunderl, Ranger (st.), Loa- den. 11 Aug. Vice-Admiraal Koopman, Ned -oorl. fregat, kapt, v. d. Moore, Vlissingen. Zeeuw, Ned oorlog fregat, dito, het laatste gesleept door het stoomschip Cycloop. Kinderdijk, Zwanenburg, Rotterdam. 12 Aug. Henricus Gerardus, v. d. Zee, Padang. Salisbury Harrison, Hall. Newc. AD7BRTBIT7I5 1T. Op den 11 dezer overleed te Hengelo mijn jongste Zoon FI1ANS, in den ouderdom tan 52 jaar, nala tende eene vrouw met twee kinderen. Helder, 12 Aug. 1859. A. BOOMSMA. Eenige Kennisgeving. Degenen die iets te vcyderen hebben van «tt* of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van wijlen den Heer H. SELDERBEEK. in leven koopman

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3