TE ALKMAAR, PUBLIEKE VERKOOPING. E. RINDT OPENBARE VERKOOPING 111 De gewone jaarlijksche PAARDENMARKT aan het Nieuwediepworden verzocht om vóór den 20 Augustus e. k. daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris P. A. BEETS aldaar. De Notaris P op Vrijdag den A BEETS is voornemens 19 Augustus 1859 des vóórmiddags ten 10 urevoor het huis bewoond door C. LUFF, aan het Nieuwe diepin het openbaar te verkoopen Eenige Wollen en Katoenen MANUFACTUREN, GA REN BANDSA1JET en wat verder tot het vak behoort, daags vóór den verkoop voor een ieder te zien. SS» Mevrouw STROOTMAN vraagt ten spoedigste een KINDERMEISJE. Op DONDERDAG 18 Augustus 1859 des voormiddags te 10 ure. Wegens opruiming tegen het aanstaande Wintersaisoen, zal J. VAN DER ZWAN, te zijnen huize aan de Hoofd gracht aan het Nieuwediep Wijk K. N. 61 publiek pre senteren te verkoopen zeer Solide Moderne MEUBELEN, als: CANAPE'S, COMMODE, ETAGÈRES, ronde en inge- legen TAFELS, dames WERK- en SPEELTAFELS, VOL- TAIRES, FEAUTEUILS, PIANO-en VOETTABOURETS, TA- FELKLEEDEN, GORDIJNEN STOFFEN, EM BRASSEN, REIS- en KINDERTASSEN en hetgeen verder zal worden aange boden. Op Woensdag van 10 tot a ure te zien. maakt het geëerd publiek bekend, dat hij op nieuw ruim voorzien is van dat met roem bekende ALLSOPPs MILD LONDON ALE, dat door zijn zuivere en onver- valschte smaak zoo ver onze Bieren overtreft, en ook tevens zeer versterkend is; ten gevolge van het vele debiet is hij in staat bij de 50 flesschen dezelve d 50 cents per flesch te leveren, tevens vraagt hij 6 a 8 Jongelin gen die genegen zijn tot MASTKLIMMEN om de uitvoe ring nader te bepalen. die dit jaar op Maandag den 5den September invaltzal op dien dag te gelijk met de Wekelijksche Maandagsche Veemarktin verband met de Londensche Donderdagsche Veemarkt gehouden worden. ten huize van J. R. MOLENAAR scheepstimmerman aan het oude Schild op Texelop Dingsdag den 16 Augustus 1859 des voormiddags ten 9 ure, om contant geldvan eenig Huisraad en Inboedel; een partijtje TIMMERHOUT, alsmede eenig SCHEEPSMAKERSGEREED SCHAP; en ten zeiven dage, des avonds ten 7 ure, in het Logement het wapen van Texel bij LOGMAN aan den Burg Voor afbraakde opstal van een huis staande op Dijksgrond bij de thans vervallen nieuwe haven beoosten het oude Schild ter grootte van één Roede. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELUElldoor den heer C. van der Sterr. e Cfq 6 7 8 9 10 11 Barometer stand in inillim. Gemidd. Des per middags etmaal. 0 uu r. 762.54 762 65 764.20 764.61 759.14 759.76 757.66 756.88 762.85 762.89 762.84 765.15 765.14 765.1 Thermo meter- stand in Celsius-graden. Des daags. Hoogste. Laagste. Des nachts. Hoogste. 2 15 20.7 23.1 24.4 18.6 17.9 20.6 17.9 17 5 15.9 16.3 16.4 16.5 17.5 20.0 18 5 20.5 17.7 17.0 17.2 19.4 Laagste 17.2 15.6 16.5 16.0 16.0 16.7 17.6 Dampkrings- locstand. D w j* "fo w S 0.68 64 72 89 68 74 74 c o a> O is 10.9 10.4 12.1 12.8 9.7 10.7 115 40° 50 44 52 15 27 45 Plaats gehad hebbende (Regtwijzend.) zwlw.wlz.wzw zwtw. z. zwtz. zw. z. zzw. zw, zwtw. NNO, NO NO. ONO. ötN. NO. NOtO. ONO. ONO. ZOlZ. OlZ O 'D O •- T3 "3 C s 2 O G '-3 8.15 5.75 5.77 6.25 9 05 9.05 0.45 -1 5 -o -§ 5 o. 12.0 18 5 11.0 9.5 15.0 17.5 0.6 0.0 0.5 0.5 0.0 0 6 0.0 0.0 Magnetische Declinatie of Miswijzing Yaa het Kompas. Des namid dags 2 ure. O 5.6 5.7 5.7 5.7 5.2 2.4 Naar het Westen. 19» 18 18 18 19 19 18 öa 2a 56 50 58 50 4 0 4 50 59 0 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4