iieldeiisciie en M 66. DONDERDAG 1859. MWEDIEPER mmi 18 AUGUSTUS. ITIB TT W S T IJ D 11T 3 B IT. ÜS Wordt uitgegeven op Zondagen Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwcdiep. Abonnementsprijs per kwartaal f\ 30 Franco per post«1.50 Enkele nommers»0 '10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZEVENTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zater dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.G0. Voor iedere» regel meer 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate dc-r ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER cn NIEDWEDIEP 17 Augustus 1839. Met genoegen vermelden wijdat door den heer J. II. Polakingezetene dezer gemeente, aan het bestuur der Noor- der Zeil- en Roei-vcreeniging een fraai album is aangeboden, bevattende eenigc exemplaren zijner eigene compositie. Naar wij vernemen is dit bewijs van buide, het bestuur dier ver- ecniging gebragtvoor zijne veelvuldige bcmoeijingen in bet belang der scheepvaart, met dankbaarheid aanvaard. Door eenige bladen wordt gemeld, dal de regering be sloten heeft, de stoomschepen Vice-Admiraal Koopman, Ci tadel van AntwerpenReinier Klaessen, het Loo en de korvet Juno binnen kort naar Indie te zendenen door wer ving de detachementen suppletie-troepen nog te vermeerderen. Door de Ned. Handel maatschappij zijn bevracht, de na volgende 7 schepenais Voor Amsterdam: Nieuw-Holland, Tuk] Jacoha Helena, Swartvan Rotterdam; Huydecopcr Blok, van dito. Voor Rotterdam: d'Elmina, TeengsTwee Anlhonys, van Rijn van Alkemade. Voor Dordrecht: Jan de Witt, Guit Jrvan Rotterdam. Voor Middelburg: Stad Zierikzee, Klein. Zr. Ms. transportschip de M er wede, onder hevel van den kapt. luit. ter zee J. van der Meerschis den 22slen Junij ter reede van Batavia aangekomen. Aan boord van dien bodem was alles wel. Bij beschikking van den 11 den dezer, is door den Mi nister v. Marine aan den opperstuurman in het vaste corps dek- en onderofficierenJ. Hobeinbchoorende lot de rol van hel wachtschip te Willemsoord, de gouden medaille toegekend ter zake van zijnen SOjarigen diensttijd hij de Nederlaudschc Marine. Met de zomervisschcrij op de Maas is het dit jaar uiterst slecht gesteld; vele vissehers hebben, na vergeefsclie pogingen voorloopig dien arbeid geslaakt enom in hun onderhoud te voorzien, lot andere werkzaamheden de loevlugt genomen. Dezer dagen is ter kennis van het leger gebragt, ten ge volge van het arrest van het prov. geregtsliuf van Zuid Holland van 1G April 11., waarbij de gepensionn. luit. gen. C. .1. Gunckelter zake van vergiftiging is veroordeeld tol de staffc des doods, heeft goedgevonden: 1°. den kanselier der heide orden te bemagtigen tot het intrekken zoo van de bescheiden houdende zijne benoeming tot ridder der 5de klasse van de Militaire Willemsorde, als van de aan hem uitgereikte decora tie cn lot het overnemen van dezelve als mede tot het door schrappen van zijn naam op de riddersregistersen 2Q. in te trekken de vergunning, welke vroeger aan hem is verleend tot het aannemen en dragen der fransche orde van het Legioen van Eer en der medaille van Sl Helena. Men schrijft uit bet Kamp bij Zeist van UAug. Heden morgen had de godsdienstoefening ten 9 ure plaats, terwijl er reeds duizende nieuwsgierigen aanwezig waren; legen 12 ure trokken de troepen der verschillende wapencorpsen op bet heide veld zamen en werden door Z. K II den Prins veldmaarschalk geïnspecteerddie daarover later hij dagorder zijne bijzondere tevredenheid deed kennen. Tweemalen werd voor Z. K. H. gedefileerd, waarhij eene onafzienbare menigte toeschouwers tegenwoordig was, die in open rijtuigen gezeten, zich op alle hoogten geplaatst cn in dikke rijen geschaard hadden. Hel was schoon weder, hij eene frissche koelte, doch tevens drukkend. Als ongeluk daarbij vernielden wijdat de chef van den staf der 2de brigade met zijn paard viel cn aanvankelijk bleef liggen, zich daarna oprigtte, doch blijkbaar bezeerd was. Men zegtdat naar de verklaring van geneeshcerener hij patiënt eene ligie hersenschudding heeft plaats gehad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1