M 67. BELDERSCIIS en DONDERDAG 21 AUGUSTUS. 1TIS tr W S T IJ D 21T B 1T. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1 30 Franco per post1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. regel meer f 0 15. Zegelregt voor f0 35. Buitengewoon groote letters, ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. Voor iederen elke plaatsing nüar mate der ZEVENTIENDE JAARGANG. HELDER cn NIEUWEDIEP 20 Augustus 1859. In nommer 65 hebben wij gemelddat de afloop van den wedstrijd der Noorder Zeil- en Roeivereeniging van eenige Zeilvaarluigen toen nog niet bekend, was, thans kunnen wij melden dat de verdere uitslag is geweest als volgt No. 6. Scheepsbarkassen behoorende tot bet Ncdcrl. Esca- der4 insclirijversprijs f 40.Adm. Evertscn, Jlir. L. II. W. M. de Sluers; premie f 10.— Vesnvius, W. Maas Gees- teranus. No. 7. Beurt-, Vracht- cn Veerschepen de Zuiderzee bevarende, 2 inschrijvers, prijs een Zilveren voorwerp, For- tuna Frans Horjus; premie een Zilveren voorwerp, de vrouw Catharina, J. van der Zee, beide van Makkum. No. VIII Visschersvaarluigcn zoogenaamde Schokkers, 10 inschrijvers, prijs f 40.de Jonge Hein R. Bakker; premie f 10. het Jonge MarretjeGcrril Cramer, heide van Urk, No. 0. Visschersvaartuigenzoogenaamde Botters, 6 inschrijvers, prijs f 40.— de Jonge CornelisD. de Waard; premie f 10.— Catharina, S. de Waard, beide van Marken. No. 10. Jaglen en Boeijers niet korter oversteven dan 10 cl 5 inschrijvers, prijs een voorwerp in Zilverde Wandelende JoodJ S, Kistemaker van Amsterdam; premie een voorwerp in Zilver, Watergeus, Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. No. 11. Jagten en Boeijers, niet langer overslcven dan 10 el, prijs een voorwerp in Zilver of Pendule naar keuze, Zeemeeuw, J. Herfst van Amsterdam, premie een voorwerp in Zilver, Ortelius, Geb. Ilendrichs Conip. van Amsterdam. No. 12. Jagten cn Boeijers niet langer oversteven dan 7 ei, 2 in schrijvers, prijs een voorwerp in Zilver, Drie Gebroeders, G. Schalk van Buiksloot, premie een voorwerp in Zilver, Vijf Gezusters, A. Engel van Zaandam. Zr. Als. Stoomfrrgat Admiraal Everlsen, kommandant de Vayncs van Brakell, is ecrgisler namiddag van de reede in de haven geloopen. In de zitting van de Eerste Kamer der Sinten-Generaal van jl. Woensdag zijn de wels-ontwerpen tot regeling van de Ioodsdienst voor zeeschepen en dat betreffende de pensionering van loodsen, loodsschippershuiploodsen en leerlingen met algemeene stemmen aangenomen. Jl. Woensdag werd een knaapje, dal een paard uil de weide zou halen, zoodanig door een hoefslag van het dier getroffen, dat zijn been gebroken is. Zoo spoedig mogelijk werd heelkundige hulp ingeroepen. Jl. Maandag is te Willemsoord aanbesteed hel houwen van een uitspanningslocaal voor de adelborsten, waarvan aan nemer is geworden R. Vosvoor de som van f 7500. Alen verneemt, dat Dr. de Lespinasse te Yaassen gedurende de laatste jaren een nieuw, uitmuntend geneesmiddel tegen de tnsschenpoozende koorts aanwendt. Reeds in ver schillende streken van ons vaderland met name F:ics!and, Noord HollandZeeland, is het gedurende dit jaar met de:; besten uitslag toegediend. Vooral daar, waar zoowel lijdc: als de arts door reeidicvcn in hun vertrouwen on de quinir.e geschokt worden, schijnt hel aangewezen, cn men maakt ook gaarne belanghebbenden op een middel opmerkzaam, dal te meer de aandacht verdient, als afkomstig van iemand, die in de wetenschappelijke wereld gunstig bekend is. Eergisteren namiddag, omstreeks ten 5 ure. nabij Gicssondam op de rivier de Merwede een ongeluk plaats. Terwijl een menigte schippers van cc stige gelegenheid gebruik maakten om naar boven had een schipper van cc» bovenlandseh vaartuig !u. door de giek over boord ie slaan. Hoewel er «Saii pogingen werden in het wc:k gestel»! hein te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1