inogl dil cchler niet gelukken, zoodat de ongelukkige betrek kingen den man en vader jammerlijk zagen verdrinken. Onlangs bad een treffend ongeluk nabij Vlissingcu plaatsvijf poldergasten aldaar werkzaamdoch le Nieuwe Sluis te huis behoorende, voeren als naar gewoonte Zaturdag met een daartoe afgehuurd bootje 'naar hunne haardste den. Bij hun terugkeer, en naardien zij geene bevaren lieden zijn, is de boot door den sterken vloed en een hevigen zuidenwind tegen den ankerketting van de ter reede liggende stoomboot Cycloop aangeslagen; in een oogenblik sprongen alk vijf uit de boot, zich vastklemmende aan den ketting; drie van hen werden door de onstuimige baren van den ket ting afgeslagen en vonden hun graf in de golven; de twee anderen zijn gered; een der verdronl&nen laat vrouw en vijf kinderen na. Het corps zee-officieren heeft het voornemen een ge denksteen op le riglen op het graf van hunnen kameraad, den luitenant ter zee 1ste kl. Gobiusdie iu het vervullen van zijnen pligt zoo ongelukkig is omgekomen, welke tevens de namen zijner lotgenooten zal bevatten, waartoe inteekenlijsten de binnen 's lauds zijnde schepen en der directien der marine circuleren. Een bejaard beer le Rotterdam werd dezer dagen in den laten avond door een sterk gespierd manspersoonnabij de Brandsteeg, aangesproken en naar den weg gevraagd. Terwijl hieraan welwillend werd voldaan, sloeg deze zijn linkerarm 0111 gemelden heer, en greep met den regter naar horlogie ketting. De ketting echter wilde niet aanstonds breken of losgaanwaardoor genoemde heer den lijd badde Itand van zijn aanrander le grijpen en hein een paar harde woorden toe te voegen, waardoor de laatste los liet en zijns weegs ging. Zeker ingezeten uit de gemeente Nistelrode, waagde 1 iu de afgeloopen maand Julij 11. aldaar op naam van den IVledicinae doder te Udenden beer C. v. d. Ween nificaat te schrijven en te onderteekenen, met den naam en qualileit van den Burgemeester van Nistelrode, vermeldende de ziekte van de moeder van een in dienst zijnde soldaat, welk stuk moest strekken, om den kolonel van bet oe reg. infanterie, te bewegen, aan bedoelden soldaat een tijdelijk verlof te verieenen. Na gedaan onderzoek bleek, dat bet ge- Lrc-le stuk valsch was en geen de minste geloofwaardigheid vi rdiende. Ile justitie is in het bezit van bet valsehe document gesteld, dca vervaardiger, op grond van art. 159 van het Wetboek .1 Slrafregt, te vervolgen. Het Surinaamsch Weekblad van den 17den Julij bevat t volgende LI. Zaturdag avond, heeft er een droevig ongeluk op de ui plaats gevonden. Een corjaalwaarin tien Porlugesche ii migranten en een onder-officier der artillerie warenden over- Jwek van het fort Zeelandia naar de plantage Jagtlust willende doen, werd door hel ruwe weder omgeslagen, mol dat jam merlijk gevolg, dat slechts drie der Portugezen zijn gered geworden. Wij voldoen gaarne aan het verzoek, 0111 de volgende bekend gemaakte omstandigheden over te nemen: »Dc pont van het fort Nieuw Amsterdam, waarin zich, onder geleide van den sergeant der artillerie Bakker, de kanonnier 1ste kl. de Leeuw, die der 2de kl, Boers, twee gevangenen met namen v. d. Vreugd en Hilker, vier Chine- sche roeijers en de jongen van den overleden kapt. Reinalda bevonden, door zwaren wind cn sterken stroom naar den kant der plantage Jagtlust gedreven zijnde, ontdekte bovengemelde jongen in het midden der rivier een op eene kist drijvend persoon, naar wicn onmiddelijk koers werd gezel. Na veel inspanning gelukte het, den drenkeling le redden, die de rigling aanwees alwaar de corjaal omgeslagen was. Dadelijk werden wederom alle krachten ingespannen cn legen den zwaren stroom naar de aangeduide plaats opgeroeid, met het gelukkig gevolg datniettegenstaande het reeds duister was gewordende kano bereikt werd en men er in slaagde om de twee personen, die er zich op hadden vastgeklemd, te redden, waartoe zeer veel heeft bijgedragen de loffelijke pogingen van den gevangene v. d. Vreugd, die van zijne bocijen werd bevrijdteu einde hem in staat te stellen mede werkzaam te zijn aan de edelmoedige daad, waarbij de sergeant Bakker en de kanonnier de Leeuw zich hijzonder onderscheidden." De graaf van Chambord en zijne gemalin zullen eerlang in Oostenrijk terugkecrcn, en zich tegen hel einde dezer maand naar Frohsdorf begeven. Berigten uit Conslantinopel van den Gden schrijven den onverwachten terugkeer van den sultan derwaarts aan een hevigen brand toewelke na zijne aankomst te Salonika aldaar was uitgebarsten en door de hof-sterrewigchelaars een slecht voorteeken werd genoemd. Berigten uit Rome melden, dat de toestand daar steeds verergert en men voor de toekomst zeer beangst is. Zonder de aanwezigheid der fransche troepen zou er reeds lang een opstand uitgebarsten zijn. lederen nacht worden er oproerig! plakkaten tegen kardinaal Antonelli aangeplakt. Generaal Garibaldi is te Livorno aangekomen en zal het opperbevel over bet leger van Centraal Italiëdat 40 a SO duizend man sterk is, op zich nemen. Men verzekert, dat hij iedereen zal laten fusillerendie deel mogt nemen aan demonslratienwelke ten gevolge zouden kunnen hebben, dal de europesciie mogendheden hunne sympathie voor de italiaan- sclie onafhankelijkheid lieten varen. «Italiëzoo beeft bij gezegd, »moet toonen, dat bet niet revolutionair is, maar zijne onafhankelijkheid verlangt." Uit Turijn wordt berigt, dat niemand in geheel Italië meer aan den vrede geloof slaat. De regering gaat voort het leger te wapenen; te Genéve is eene groole bestelling gedaan van uniformen, chakots, handschoenen en ledergoed. Het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2