Vergadering van den Raad schijnt, dat dc regering een steun zoekt hij Engeland, en liet is niet onwaarschijnlijk, dat de engelsche regering hulp zal verleenen in den bloedigen oorlog, waarvan Italië weder spoe dig hel schouwtooncel zal zijn. Een telegram uit Turijn meldt, dat de koning van Milaan was teruggekeerd; Z. 31 werd aan het spoorwegstation door eene groole menigte verwelkomdde stad was geïllumi neerd. De nationale garde en de troepen stonden langs den weg, langs welken Z. 31. naar het paleis moest rijden. De Invalide Russe bevat een artikel van den volgenden verkorten inhoud Een congres is noodig tot regeling van den staat van zaken dit congrrs moet niet gebonden zijn aan een programma, alleen opgemaakt om de eene of andere mogendheid te beha gen, maar moet vrijelijk kunnen handelen en ook over den algemcenen toestand van Europa kunnen discussiëren. Zoo zouden de plenipolenliarissen onder anderen dc volgende pun ten te regelen hebben lo. Frankrijk en Oostenrijk zijn beiden nog gewapend en kunnen nog wel eens slaags raken, waaruit dan waarschijnlijk een algemeene curopesche oorlog zou ontstaan. 2o. Dc toestand van Duilschlandhet werk van von Meltemich moet aanmerkelijk gewijzigd worden. ao. De quaestie der hertogdommendie tusschen Dene marken en Duilschland bestaat, moet geregeld worden. 4o. Europa moet met nadruk den toestand van Turkije beschouwen. Het tegenwoordige Turkije is een twistappel van geheel Europa en deze moet verdwijnen. De noord-amerikaansche gezant heeft de bibliotheek van wijlen Alcxander von Humboldt, voor rekening zijner regering aangekocht voor 100.000 gulden. Hieronder zijn echter de handschriften niet begrepen, daar deze, volgens uitdrukkelijke begeerte des overledenen, niet vervreemd moeten worden. 3ÜRGEIILIJKESTAND. Van 15 20 Augustus. 1859. GEHUWD: J. W. Bakker en A Thomasz. J. A de Looze en P. J. Compans. J. K Bakker en C. Hartog BEVALLEN: SI. Arents geb. Verhagen Z. G. Sant geb. Slinger D. K. Blok geb. Kardel Z. SI. Stuivenberg geb. Boormeester Z. A, Poetsma D. SI. Davidson geb. Benema D. L. SI. Slorelisse geb. Bossink Z W. G. SI, Klok geb. van Bruggen D. D. Datema geb. Smit D. SI. Kater geb. Boerdijk D. SI. Lamens geb. Kramer Z. SI. E. de Vries geb. van der Lee Z. Levenloos aangegeven 2. OVERLEDEN: T. Schmidt. 5 w. J. H. van Thefelen 11 m. W. Visser Ij. J. de Graaf 69 jJ Visser 15A. BEURSBEFiIGTEN; Amsterdam 19 Aug. W.S. 2i pc. G5]|. 5 pc. 70. 4 pc. 96|. Spanje. 1-|pc. 52i|. buitenl. 5 pc. 44\ binnenl. 5pc. 41^. Rusland. 5 pc. 10oi 1810, 3 pc. 102J 1829, 3 p. 87 j-. Oostenrijk, metall. 3 pc. 57|| amst. 3 pc. 70, natio nale 1834 3 pc, 09 metall 2,t pc. 50| SCHEEPST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 17 Aug. Albatross, Brown, Sunderl. Aurora, (st). Londen. Jolund, Knudsen. Drammen Isaballa, Holbrook, Hartepool. Julia, Galve, Liverpool. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 17 Aug Zenobia, Carter, Yarm. Slaria, Slolenavr, Ipswioh. Z. SI. Iregat Adm. v. Wassenaar, de Vaynes van Brakell. Lissabon Diana (st), Londen. 3^2C?T3XT. Op den spoorweg naar Albany is eene brug ingestort, loen daarover een trein passeerde: 15 dooden, 20 gekwetsten. Te New-Bedford hebben de autoriteiten der Ver. St. een vooi den slavenhandel bestemd schip in beslag genomen. Op de landengte van Panama zijn gouden beelden opgedolven in de graven der Indianen. De baron van Sina heeft op zijne goederen nabij Peslli een instituut opgerigt voor dochters van zwervende Heidenen. In het stadje Falkeusteiu (Voigtland) zijn van de 5G7 bewoonde gebouwen 170 afgebrand. Aan de Dedemsvaart is een bijenhouder, die 10 korven met honig heelt, welke te zamen 300 ned. ponden wegert. Kardinaal Antonelli is als minister van buitenl. zaken afgetreden. De herstelling des vredes in Europa heeft den fabakshandel in Amerika verlevendigd. Harddraverij te 3Iedemblik 12 Sep tember. De gevoimagtigden ter zurichsche conferentie heb ben bij den lieer Bourqueney gemiddagmaald. In den Haarlemmermeer-polder, voor cenige jaren nog door het water gedrenkt, heeft dezer dagen een wedstrijd van scherpschutters plaats gehad. 3Icn verzekert, dal generaal Garibaldi lot opperbevelhebber van het leger van Centraal Italië zal worden benoemd. In de residentie heeft een 12jarig knaapje zijn makker een ernstige wonde aan bet hoofd loegebragt. De jonge bloem is door de policie achter de sloten gestopt. De ridders van bet metalen kruis te Gorinchcm zijn kameraad schappelijk te zamen geweest. Er zijn verscheidene feestdron ken ingesteld. Door het ministerie van Oorlog is aan het leger keunis gegeven, dat voor onderofficieren en korporaals, bij de infanterie bier te lande dienende, gelegenheid beslaat bij hel koloniaal leger overgeplaatst te worden. De beriglen uil Italië luiden oorlogzuchtig. De sardinische gevolmagligdc bij de zurichsche conferentie heeft, gedurende de tweede zitting, wegens staalkundig verschil, de zaal verlaten. De parijsche feesten zijn zeer luisterrijk geweest en werden dojr een groot aantal Franschen en vreemdelingen bezocht. De president der Vereenigde Staten is voornemens zich voor <ic eerstvolgende verkiezing niet weder tot kandidaat te stellen. der gemeente HELDER op Dingsdag den 25 Augustus 1839, - z des avonds 7 ure.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3