M AII1 E. PAARDENMARKT "BANK VAN LEEN ING. De gewone jaarlijksche Gemeente HELDER. M U Z I E ADTBB.TSIT?ISIT. Heden verloste voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, WILIIELMINA GEERTRUIDA MARGA- RETHA VAM BRUGGEN, geliefde Echtgenoot van li. F. KLOK. Mo u wed iepIG Aug. 1859. «vlir* Met primo September verlangt men een Jong mensch, bekend met de Administra tie en de Fransche Taalaanvankelijk tegen een Salaris van 250. Adres met franco brieven onder Lelt C. G. bij den Boekh. J. C. de Buisonjé te Nieuwediep. Openbare verkooping bij 's Rijks werf te Willemsoord op Donderdag den 25 Augustus 1859, des voormiddags ten tien urevan voor 's Rijks dienst afgekeurde arti kelen te weten EIKEN- en ander BRANDHOUTAFVAL, MOT en SCHALEN, EEN LOODS-SCHOKKKRDIVERSE SCHEEPS- en ARTILLERIEBEHOEFTEN KLEE- DINGSTUKKEN en meer andere artikelen. Al hetwelk op de twee de verkooping voorafgaande dagen van 9 tot 12 en van 11 tot 4 ure op voor schreven werf ter bezigliging zal gereed liggen terwijl alsdan tevens gelegenheid zal zijnde voorwaar den te lezen. Willemsoordden 18 Augustus 1859. De Directeur en Kommandant der Marine, D. BIJL DE VROE. j Mejufvr. AMONS vraagt ten spoedigste eene DIENST- [MEID, goed met de wasch kunnende omgaan. BS5 Eene GEMEUBELEERDE KAMER tc HUUR tegen een billijken prijs, te bevragen bij den Uitgever dezer. fj IJfi SU S.S .SA] H 11 ÜV die dit jaar op Maandag den Sden September invaltzal op dien dag te gelijk met de Wekelijksche Maandagsche Veemarktin verband met de Londensche Donderdagsche Veemarkt gehouden worden. Men zal op Woensdag den 14 September 1859, des vóórmiddags ten 10 ure, in de BANK VAN LEENING, OPENBARE VERKOOPING houden van de onafgelosle panden in die BANK welke beleend zijn in de maanden JanuarijFubruarijMaartAprilMei en Junij 1858, bestaande in GOUD, ZILVER en KOPERWERK, MANS- en VROUWENKLEEDEREN, benevens BEDDEN GOED. Daags vóór de verkooping zijn de goederen te zien van *s namiddags 2 tot G ure. De laatste dag ter vernieuwing van beleening is Donderdag de 8 Septem ber e.k. bij J. II. JANSSEN, op de Hoofdgracht, den 21 Augustus. Enlrée vrij. op Zondag WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDER door den heer C. van der Sterr. mcrstsscvrnmtai 'sj Barometer stand in millim. Thermometer - stand in Cclsius-gradeu. Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste 19 7G2.75 762,94 22 5 18.8 20.2 14.0 15 761.85 762.21 24.6 14.2 20.6 14.0 i4 758.55 758.95 25.5 18.4 19.1 17.7 15 757.26 758.57 20.9 17.6 18.1 16.9 16 765.15 762.85 18.4 16.6 17.6 16.9 17 766.24 766.72 18.6 16.4 17.1 15.2 18 765.80 765.8! 21.1 16.1 18.6 17.0 Dampkrings- toestaud. 0.79 80 80 82 78 84 78 ■3 -S =0 O O 'lo.o 15.6 '14.1 12.5 1 l.o 12.0 12 5 42° 27 J- 3 8 12 3 55 -f 45 4- 40 -f45 Plaats gehad hebbende (Regtwijzend.) OZO.NNW.NO. ZO. ZWtW.ZZW.Z.OlN ozo.zw.w.wzw. ZZO.ZWlZ. WNW. NW. NVVlW. W. zw, w. zlo. w. 0N0 NW.ONü NNO 00 r» Cj C C.S Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. 58 20 59 10 NIEUWEDIEP RIJ 0. BAKKER B*. GEDRUKT RIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4