M 68. BËLÜERSdHE e\ DONDERDAG 1859. 25 AUGUSTUS. 1TI E "J W S T IJ D 11T 3 E II. I Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Br., te Nieuu-ediep. Abonnementsprijs per kwartaal f\ "0 Franco per post«1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZEVENTIENDE JAARGANG ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP 24 Augustus 1859. Door den kerkeraad der hervormde gemeente alhier, is tot derden predikant beroepen de welEerwaarde heer F. D. J. Moonees, predikant te Langerak bezuiden de Lek. Bij het aftuigen van hel Schroefstoomschip Evertsen op jl. Zalurdag is een matro ts uit de zaling gevallen en met be langrijke kwetsuren naar het marine hospitaal gebragt. Men schrijft ons van Texel van den 22slen dezer, dat de wekeiijksche veemarkt aldaar meer en meer in bloei toeneemt, dat de aanvoer van vee niet onbelangrijk is en dat er nog ai kooplust wordt opgemerkt. Ook werd er scha - penvleesch in veiling gepresenteerd, welk artikel mede goed werd verkocht. Het schijnt dat voor vele artikelen aldaar steeds koopers zijn te vinden. Van Terschelling wordt gemeld, dat op de Lutineden 19 dezer, door middel van de helmduikers zijn opgevischt, 125 Sp. malt. 1 halv. 2 kw. 1 gouden Dubloen en 2 guinjes. en den 20 dezer door dezelfden 11 Sp. matten. Van de miliciens der ligling van 1858, die ingevolge Zr. Ms besluit van den 18den Februarij 1859 No. 76, op den lsten April daaraanvolgende bij de verschillende corpsen des legers in activiteit zijn opgekomen, ten einde gekleed, en in den wapenhandel geoefend te wordenzullen diegenen welke bij de regementcn infanterie, de regimenten vesting artillerie, het corps pontoniers en het bataillon mineurs en sappeurs, zich in werkelijken dienst bevinden, en niet voor het blijvend gedeelte zijn aangewezen, om tot aanvulling van ontbrekende vrijwilligers onder de wapenen te blijven, op den lsten October a. s. met onbepaald verlof naar hunne haard steden vertrekken. Men schrijft uit Antwerpen, dd. Zalurdag 20 Aug. «lat aldaar 's middags ten 3 ure reeds de pleiziertreiu uit Amsterdam en Utrecht aangekomen is. Na eene korte halte, benoodigd om eene andere locomotief voor den trein te plaat sen, is de reis dadelijk naar Brussel vervolgd. De overlogt van Rotterdam naar den Moerdijk, had plaats met drie stoom - bootenwelker aankomst eene groote drukte op laatstgenoemd station te weeg bragt. Algemeen was men zeer tevreden over de inschrijving van dezen pleiziertreiu en de snelheid van vervoer. Dank der goede voorzorgs-maatregelendoor de we- derzijdsehe spoorvvegdireclicn genomenis alles in gepaste orde naar weusch afgeloopen. Jl. Donderdag had te Schagen de gewone jaarlijksche harddraverij plaats, de prijs en premie, beslaande uit fraaije stukken zilverwerk, ter waarde van f 150, zijn behaald door de reus Goliath, toebehoorende aan J. P. de Wit. hereden door C. de Wit van 't Zand; en door Kilhol, toebehoorende en bereden wordende door J. Ursem van Venhuizenaan dezen wedstrijd namen 24 paarden deel en hij werd door fraai weder begunstigdhetwelk duizende toeschouwers uitlokte. Men schrijft van het Annerveensche Kanaal, 17 Aug. Eene zeldzame visscherij zag men hier gisteren in eene der wijken plaats hebben. De kastelein F. te Velde, bezig zijnde met schakels te visschen, vangt, o wonder! in een der netten, in plaats van visch, vier levende kinderen. Zich te water te spoedden, om het net van zijnen inhoud te ontdoen, is het werk van eenige «ogenblikken en het mogt hem, met behulp van den molenknecht L. Molenaargeluk ken, alle vier, wel doornat, maar toch frisch cn wel op den oever te brengen. Ziehier de toedragt. De visscher had een der schakels in de onmiddelijke nabijheid van een had gezel, op welke leuning de bovengemelde nieuwsgierigen zalen; de leuning echter, dien last niet kunnende dragen, brak cn alle vier kiuderen^- stortten te gelijk in het water. Was dit nu eene ruime van^. a: «6 m ft;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1