HËLDËRSCHË en NIE11WEDIEPER (MANT. t. h*t 28 AUGUSTUS. 1TIS TT TT S T IJ D 11T G E1T. 69. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwe diep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1,30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG v\ 1859. ZEVENTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP 27 Augustus 1859. Iit de zitting fan den gemeenteraad op jl. dingsdag den 25 Augustus 1859, waren afwezig de heeren J. HaremakerD. de Lange en E. J. Verweijde. Na de opening der vergadering werden de notulen van het verhandelde in de vorige zilling gelezen en goedgekeurd. De voorzitter bragt ter tafel de bij hem ingekomen geloofs brieven van de nieuw gekozen ledende heeren E. J. Ver weijde P. B. ReeringhJ. S. JanzenA. J. van Kelclchoven en J. T. Zurmuhlen. Nadat deze stukken door eene daartoe benoemde commissie waren onderzocht en in orde bevondenwerd tot de toelating dier leden besloten. Na de lezing van hel verslag der commissie van rapporteurs, betrekkelijk het onderzoek der rekening van de inkomsten en uitgaven der gemeente over 1858, werd het bedrag der ont vangsten voorloopig vastgesteld op eene som van ƒ158220.955 en dat der uitgaven op «107589.275 en alzoo het goed slot op ƒ50851.68 Waarvan bij suppletoire begrooting voor 1859 reeds is beschikt over eene som van 8000.00 Zoodat, voor zooverre daaraan geen andere bestemming wordt gegeven, bij de begrooting van 1860 als eerste post van ontvang behoort verantwoord te worden de som van 22851.68 Daarna werd goedgekeurd de rekening en verantwoording van het algemeen weeshuis over 1858 en het bedrag der ontvang sten vastgesteld op ƒ9555 96 en dat der uitgaven op «8411.55* en alzoo het goed slot op ƒ1124.605 Aan de vergadering werd voorgelezen het ingekomen rapport van de commissie benoemd tot het indienen van een voorstel nopens de regeling van het openbaar lager onderwijs in deze gemeente, overeenkomstig de wet van 15 Augustus 1857, (Staatsblad No. 105), waarna besloten werd dit rapport en de daarbij gevoegde ontwerp-besluiten ter visie van de leden neder te leggen en die voorstellen in de eerstvolgende zilling te behandelen. Ten gevolge van de wet van den 15den Mei 1859, (Staats blad No. 57), tot wijziging der bepalingen omtrent de heffing van den rijksaccijns op het geslagl en naar aanleiding eener daartoe betrekkelijke aanschrijving van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, werd besloten de plaatselijke belasting op het geslagt, voor zooveel de runderen en kalveren betreft, te beginnen melden 1 Januarij 1860, te blijven heffen bij wege van opcenten op de hoofdsom van den rijksaccijns, over eenkomstig het besluit tot heffing, goedgekeurd bij Zr. Ms. besluit van den 19 December 1855, No. 69. Naar aanleiding der wet van den 15 Mei 1859, (Staatsblad No. 58), tot wijziging der tarieven van sommige accijnsen, werd besloten No. 4 van het besluit lot heffing van plaatselijke belastingen op voorwerpen van verbruik, met den 1 Januarij 1860 in te trekken en te vervangen door de volgende bepaling »Er zullen te beginnen met den 1 Januarij 1860 op de «hoofdsom van den rijksaccijns op het gedistilleerd geheven »worden 90 opcenten voor zooveel het binnenlandsch57 op- »cenlen voor zooveel het builenlaudsch behalve de likeuren, »en 59 opcenten voor zooveel de buitenlandsche likeuren be- treft. «Alsmede zal er op het ingevoerde gedistilleerd, waarvan de «rijksaccijns elders voldaan is, eene belasting geheven worden ten bedrage van ƒ19.80 per vat binnenlandsch- en ƒ19.95 per vat buitenlandsch gedistilleerd van 10 graden sterkte, vol* «gens den nederlandschcn vochtweger bij de rijksbelastingen i «gebruik, of bij meerdere of mindere sterkte naar evenredigjHffil, f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1