van ƒ20.28 per vat buitenlandsch cn /Mi).80 per vat binnen- landscbe likeuren. Op voorstel van de commissie voor de onderhoudswerken werd beslotenna de vaststelling van een gewijzigd plan van bebouwingmet den verderen openbaren verkoop van den voorgrond in de Nieuwslad, gelegen ten zuiden van de zooge naamde Bolbrugen den onderbandschen verkoop van den opgehoogden binnengrond aldaar voort te gaan. Vermits aan het plan tot het maken eener brug over het heldcrsche kanaal eerst in dit jaar uitvoering is kunnen worden gegeven, en de daarvoor uitgetrokken som van ƒ7000, op de begrooting van 1838 niet is uitgegeven, werd eene suppletoire begroeting voor het loopende jaar vastgesteldwaarbij de vol doening der aannemingssom dier brug ad ƒ7957, uit het batig saldo der rekening voor 1858 werd geregeld. Aan hel burgerlijk armbestuur werd magliging verleend lot het doen van eenige af- en overschrijvingen van en op som mige posten van uitgaaf der bcgrooting van 1838, lot een bedrag van ƒ1601.654. Onder goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten dezer provinciewerd beslotenaan IF. Grooffmetselaar alhier tegen den prijs van 5 af te staan, een plekje grond gelegen in de middenstraat voor het. perceel sectie A, No. 544, om daarop eene woning te bouwen. Een verzoek van eenige bewoners in wijk Atot plaatsing van nog eene lantaarn in die wijk, werd tot de behandeling der begrooting voor 1860 aangehouden. Aan de heeren C. en J. Avis te Wcslzaan, werd vrijdom verleend der plaatselijke belasting voor den turf ten behoeve hunner stoomboot Zaanstroom No. 1, zoomede lot ont heffing van het tonnen en vergunning die brandstof bij cubiek- meting in te slaan, onder zoodanige voorwaarden, ook wat den uitslag betreft, als door hel rijk zijn voorgeschreven. Ten slotte werden gelezen twee bij den voorzit!er ingekomen voorstellen, waarvan het eene strekte zich tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal te wendennopens het verlceuen van concessie voor den spoorweg van Haarlem naar het Nieu- wediep, aan de Hollandsche Spoorweg-Maatschappijen het andere om in het belang der ingezetenen aan de regering de bezwaren kenbaar te maken wegens het aanleggen van een fort aan den mond van de haven hel Nieuwediep. Op voorstel des voorzitters werden deze beide voorstellen in handen eener commissie gesteld tot het ontwerpen van be doelde adressen, om daarover in eene volgende zitting te besluiten. Daarna werd de vergadering gesloten. Den Sisten dezer vertrekt de O. I. laudpost over Southampton. De verjaardag van Z. K. H. prins Alexander, tweede zoon des konings, werd eergisteren alhier op de gebruikelijke wijze gevierd. Z. M. heeft benoemd tot heemraad van den Anna Pau- lowna polder, den heer Jhr. P. N. Quarles van U/ford. Men schrijft uit 's Hage dd. 22 dezer Men verneemt dat dezer dagen bij de Regering tijding is ontvangen, dat de tcgraaphkabcl voor de verbinding van Singapore via Banka met Batavia, aau boord van eene stoom boot, genaamd Bahiana, uit Liverpool zou gestoomd zijn". I)e Morning Post houdt zich overtuigd, dat, bijaldien de thans nog slechts bedreigde vrijheid van Toscanen onder eene onweerstaanbare vreemde magt moet bezwijkendit slechts kan geschieden tot den prijs van een strijd op leven cn dood, waardoor de wanhoop zou blijken van een volk, voor hetwelk elk ander lot, wat het ook zij, verkieselijk is boven bet onge luk, van weder in zijn vorige slavernij te vervallen. Het blad hoopt nogtaus dat het zoo ver niet zal komen, want" zegt het, dit zou eene groote beleediging zijn voor de openbare zedcleer, eene groote schaudvlek voor de beschaving van de 19de eeuw, eene groote oneer voor Frankrijken een niet min der groote hoon voor Engeland". Wat de zending van graaf Poniatowski in Midden-Italie be treft, ziet de Post niet in, door welk middel de nieuwe afge zant concessiën zou kunnen verkrijgen, die de Toscanen aan den heer de Reiset hebben geweigerd. Graaf Poniatowski,'- zegt het orgaan van lord Palmerstonheeft gelukkige herin neringen te Florence achtergelaten; maar, ahvare hij Orpheus zelf, hij zou eerder de paleizen van Florence met al hunne wijngaarden en olijfdreven kunnen verplaatsendan het vaste besluit der Toscanendat zij van de dynastie der Ilabsburgs niet meer willen hooren, te veranderen". Een oostenrijksch soldaatgeboortig van Pelersdorff in Si- lezië, kwam met verlof uit Italië terug; hij had de veldslagen bij Magenta en Solferino bijgewoondzonder gekwetst te worden. Het was zijn plan, zijne ouders te verrassen, en te dien einde verliet hij des nacht Othersdorf, op twee uur afstands van zijne geboorteplaats gelegen, na zich eene roes gedronken te hebben. Door den drank buiten kennis, viel hij in eene verlaten steengroeve, waar men den volgenden ochtend zijn lijk vond. Uit Modena wordt gemelddat de nationale vergadering in hare zitting de volgende besluiten heeft genomen: 1°. De dictatuur van ridder Fariui wordt bevestigd en hem wordt alle magt gegeven eene leening van 3 millioen te sluiten. 2°. Er zal een gedenkteeken worden opgerigt ter herinnering aan den algemcenen wensch der bevolking, volgens welke Frans V van den troon is vervallen verklaard, en de aansluiting met Piëmont. 5°. De vrijwilligers in den onafhankelijks-oorlog hebben den lande groote diensten bewezen. 4°. De dictator wordt belast om met de mogendheden te on. derhandelen over de restitutie der politieke gevangenen, die onder Frans V zijn ingevoerd. Het geschil tusschen Oostenrijk en Frankrijknopens de teruggave der buitgemaakte schepen, is nog niet geëindigd. De fransche regering wil slechts die schepen teruggeven, welke tot 11 Jnlij door de prijsraden nog niet waren verbeurd ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2