INDUSTRIE-SCHOOL. klaard. Het ooslcnrijksch gouvernement neemt daarin echter geen genoegen en verlangt de teruggave van alle schepen, welke, van den aanvang des oorlogs af tot op de zamenkomst te Villa- franca, door de Franschén waren genomen. Een lomhardijsch dagblad, II Movimentomeldt, dat zich te Milaan ecnige burgers vereenigd hebben, ten einde een adres op te stellen aankoning Victor Emmanuel, met ver zoek om dadelijk, <loor middel van deconscriple, een leger van 80,000 man, beslaaude uit inwoners van Lombardijc, bijeen te brengen. De vereeniging biedt aan, deze troepen gedeeltelijk te onderhouden. B UK GE RL IJ KE STAND. Van 20 27 Augustus. 1859. GEHUWD: D Bruiu en J. Deutman. BEVALLEN: M. Filarski geb. Kuit. Z. G. Vries geb. Sanderson. Z. J. M. Puinbroek geb. Huibens. Z. <f- D. A. J. Koomen geb. Smit. Z. A. Jelgersma geb. Lastdrager. D. P. Roskam geb. Teeutv. D. Levenloos aangegeven. 2. OVERLEDEN B. Groen. 9 m J. Trap. 10 m. J. Hoogscha- gen. 5 m. M. C. van Vleuten. 8 m. M. J. Ran. 10 m. M. G. Pronk. 54 j. Ambtshalve ingeschreven. 3. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 26 Aug. W.S. 2J- pc. 64. 5 pc. 764 pc. 97jf. Spanje. 1f pc. 55,i. buitenl. 5 pc. 44|. binnenl. 5pc. 42| Rusland. 5 pc. 1031816, 5 pc. 102J 1829, 5 p. 87| Oostenrijk, metall. 5 pc. 59 amst. 5 pc. 76|. natio nale 1854 5 pc. 65J- metall. 2j- pc. 50 j. SCHEEFST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 24 Aug. Aurora (stLonden. Monarch, Gookson, Shields. Alert (stHuil. Catharina HermannaVisser, Archangel. Maria, Grünwall, Elisabeth, Gjersoe, Preciosa, Apeness, allen Frede- rikstad. 25 Aug. Alexandrine, Numan, Riga. Lion, Manning, Londen. Uitbreiding, de Groot, Vereeniging, Vlasbloem, beiden haringbuizen, Noord zee. Nidelven, Holst, Frederikstad. 26 Aug. Anna Maria Henriette, Puister, Archangel. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 24 Aug. Decima, Akkerman, Batavia. Margaretha Hendrika DatemaDundee. Norman, FeremanHebe, Bridlington beiden Shields. CaptainLampen Zenith, Booker, belden Sunderland. Atlantic, Fleedwood, Gothenburg. David Faije, Knudsen Frederik stad. Tvende Brodre, Evensen, Tonsberg, Friheden, Christophersen, avontuur. 25 Aug. ConcordHales, Newc. Catharina JohannaGeel- muiden, Frederikstad. De Zwijger, Hoogland, Gotenburg 26 Aug. Anna Paulowna, Swart-de Haan qq. Genua. Industrie Knudsen, Frede rikstad. Williara, Wallace, New-castle. Plate, Koen, Suriname. ©EME1T3DE 3EBIÖTE1T. De keizer van Marokko is ernstig ziek; britsche esculapen zijn ontboden om den lijder hulp te bieden. In de groote Praaisleeg tc Rotterdam is een hotel van 5 verdiepingen afge brand. De jagt op klein wild zal den 10 Sepl. geopend worden. In de residentie is een buitengewone ministerraad gehoudendie in verband staat met de outw. der slaatsbe- grooliug voor 1860. Prinses Marianne is weder naar Duitschland vertrokken. Te Leeuwarden is eene jonge brandstichtster gevankelijk binnengebragt. Volgens berigten uit Frankrijk is de graanoogst middelmatig. In Lombardijc is bet zegel der dagbladen afgeschaft. Een ingezeten van Londen heeft een beroep gedaan op zijne landgenooten om den Italianen 1000 geweren ten geschenke te geven. Volgens geruchten zou prins Napoleon tot groot-admiraal van Frankrijk worden benoemd. De oostenrijksche veldmaarschalk von Hess heeft zijnen onderhebbenden officieren verboden artikelen in de dagbladen te plaatsen. Te Apeldoorn is dezer dagen overleden Jan Kersenberg in den ouderdom van 104 jaren. De prins-regent van Pruissen zal tc Ostende de baden ge bruiken. Door Z. 31. den Koning is aan Z. K. H. den prins van Oranje gezonden een buitengewoon prachtig, met zilver gemonteerd, ingelegd jagtgewcer. De staatkundige vluglelingen keeren uit alle oorden van Europa naar Frankrijk terug. Correspondentie. Het ingezonden stuk uit Allernaar PRO PATRIA is ter zijde gelegd. JL DVER.TE1TTIE1T. Getrouwd J. W. BORST, Gepensd. 1e Luit. 0. I. L. Weduwnaar van II. A. A. van Tkoostenburg de Bkeijn en Alkmaar J. ROE3I, 25 Aug. 1859. Weduwe van C. J. Hoogvorst. Eenige kennisgeving. Jongelingen van 15 18 jaren, die zouden wenschen gedurende den winter gebruik te maken van het onder wijs aan de Industrieschool alhier, worden verzocht zich vóór 15 September e.k. aan te melden bij een der Leden van het Bestuur dezer Inrigting. Het Bestuur voornoemd HelderJb. van der HAAR, Pres. 27 Aug. 1859. J. SEVENHUIJSEN. P. C. de WINTER. K. LASTDRAGER. C. J. BLOK, Secr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3