MASTKLIMMER TE ALKMAAR, EENE BAKKERIJ TE HUUR, IN DE TUINTJES, OPENBARE VERKOOPING J. W. BLITS, De gewone jaar lij ksche P A A R D E N M A R K T MUZIEK Eene aanzienlijke partij MEUBELEN en HUISRAAD, g||Sjjj Mejufvrouw van BRUGGEN-WALLIN vraagt eene gj§j knappe burger DIENSTBODE. te bevragen bij Gebrs. MOORMAN. Op Zondag 28 Augustus des namiddags ten 5 uur. E. KINDT. op DONDERDAG den lsten September 1839, des voor middags ten 10 ureten huize van P. JONGKEES, te Helderten overstaan van den Deurwaarder H. P. LIOTART, van: waaronder Eikenhouten linnen Kasten, Ladetafels; Ronde en andere Tafels; Stoelen, Spiegels en Schilderijen; Koper-, Tin-, Glas-, Porcelein- en Aardewerk. Keurige BloemvazenCigarenstaanders en Com- potten; Bedden met derzelver toebehooren, wollen en katoenen Dekensgemaakte Mans- en Vrouwen kleederen, een Speelwagen, een Springbok, eene Geit; enz. Alles daags vóór en op den verkoopdag te zien. Ik ondergeteekende verzoek zeer vrien delijk om geene GELDEN of GOEDEREN aftegeven aan mijn Echtgenoot E. van GULDENER, zullende dezelve door mij niet worden voldaan. L. STEPHAAN, Schipper. Chirurgijn en Mechanisch Dentisleverwittigt het geachte Publiek van den llelder en het Nieuwediep en zijne geëerde Begunstigers, dat hij, om ieder op eene allezins fatsoenlijke wijze de gelegenheid te geven tot consulteren zich heeft gevestigd bij den Heer A. HESTERMANKa- naalvveg tegenover de Leerlooijerijen thans aldaar te spreken of te ontbieden is. Adviezen gratis. die dit jaar op Maandag den 5den September invaltzal op dien dag te gelijk met de Wekelijksche Maandagsche Veemarkt, in verband met de Londensche Donderdagsche Veemarkt gehouden worden. bij J. H. JANSSEN, op de Hoofdgracht, op Zondag den 28 Augustus. Entrée vrij. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. Barometer stand in millim. e crz Gemidd. Des e per middags etmaal. 0 uur. 19 766.53 766.71 20 766.27 766.76 21 765.79 765.77 O 9 768.12 768.60 25 765.91 765.95 24 765.60 764.50 25 738.23 758.62 Thermometer- stand in Gclsius-graden. Des daags. Des nachts. -§."2 -1 O .SP co* O V -C 3 2 3 Q a 9 s O ■O f Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste <3.2 2 SS™ O QJ O h CO 22 0 17.5 19.0 17.9 0.82 15.1 21.8 17.6 20.1 18.4 84 15.6 19.0 16.6 17.o 16.2 75 11.1 20.0 16.4 19.1 17.6 81 12.6 21.4 17.8 19.4 14.1 80 12.9 22.4 15.9 21.1 17.9 80 15.6 26.1 17.8 25-4 19.9 66 15.1 Dampkrings- toestaud. W I H K g ►J H 48° 39 32 41 59 54 - 41 c Magnetische Plaats gehad hebbende Windrigtingen. ■a 3.1 .X CO 1- O «3 -o a -s! ■o c cs iC JX T. allen regen strepen. itgedampt strepen. Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. (Regtwijzend.) Gemidd( op de in nederl sël G O o .2 Naar het Westen. 0N0. NNO.O.OlN. 1.17 7.0 0.0 2.5 18° 59 '53" NW. NWlN.WNW. 1.85 8.5 0.0 2.1 18 59 5 NWtN.NtW.NWt.N 9.15 16.0 0.0 5.8 18 56 2 WNW, WtZ.WNVV. 0.87 1.9 0.0 2.0 19 0 15 NW.ZZW.WWNW. 0.15 1.8 0.0 2.2 18 54 0 WNW. 0N0. OtZ. 0.70 2.0 0.0 2.5 18 58 0 WZW.ZW.ZtO-NW. 1.40 8.5 0 0 5.5 18 58 40 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4