WAARSCHUWING. J70. SKx EK DONDERDAG 1859. iMEliWEDIEPER GODBANT. 1 SEPTEMBER. AANBESTEDING. v^Vs** het Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKEK Bz., te Nieuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVEHTEN'TIEN worden aangenomen tot Zalur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60 regel meer f 0 15. Zegelregt voor f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. Voor iederen elke plaatsing ZEVENTIENDE JAARGANG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, zullen op Vrijdag den 9 September 1859, des namiddags ten één ureaan het raadhuis der gemeente in het openbaar, bij inschrijving aanbesteden: Het ophoogen met zand van den weg der zoogenaamde Oostgrootesloot en Molenstraat zoomede van de Oost- en Looijerssteeg. Het bestek dezer aanbesteding ligt van heden af Ier lezing aan de Secretarie; terwijl nadere inlichtingen hij den gemeente-opzigter te bekomen zijn. Helder51 Augustus 1859. STAKMAN BOSSE Burgemeester. L. VERHEY Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder. In ervaring gekomen zijnde dat onderscheidene Ingeze tenen mestvalen hebben aangelegd van mest van runderen, paarden en schapen, zonder daarbij de voorschriften der policie-verordening van den lOden Februarij 1857 in acht te nemendat anderen aan wie vergunning tot het aanleggen van mestvalen van andere stoffen dan van mest van runderenpaarden of schapen is verleendde voor waarden dier vergunning niet naleven, en dat sommigen zonder vergunning zoodanige mestvalen houden. Waarschuwen ieder wien zulks aangaatte zorgen lo. dat de mestvalen van mest van runderen, paarden of schapen, vóór den 14den September aanstaandeover eenkomstig het bepaalde bij art. 10 der hiervoor aange haalde verordeningrond de mestvaalt een greppel belt- ben welke ten minste twee ellen van de straat of hel naburig erf verwijderd isen 2o. dat alle overige mestvalen, waarvoor al of niet vergunning is verleend, vóór opgemeld tijdstip geheel zijn opgeruimd, terwijl het van dien dag af aan niemand vergund is, zonder eene nieuwe en schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders, eene mestvaalt van an dere stoffen dan van mest van runderenpaarden of schapen aan te leggen. Zij die op den 14 September 1859 aan deze waar schuwing niet hebben voldaan worden vervolgd. Helder den 51 Augustus 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE Burgemeester. L. VERHEY Secretaris. 1TIS TT TT 9 T IJ D 11T G B 1T. HELDER en NIEUWEDIEP 51 Augustus 1859. Als eeu bewijsdat Z. M. onze geëerbiedigde Koning zelfs in de oogcnblikken aan rust en uitspanning gewijd, Hoogsldeszelfs hulpbehoevende onderdanen niet vergeelmoge strekken, dat liet Hoogstdenzelven goedgunstig heeft hehaagd, van uit Wiesbaden last te geventot inteckening voor een aantal exemplaren op liet algemeen adresboek der gemeente Helderhijeengehragt door onze plaatsgenootende heeren J. Heijn en S. Beitibach, en uitgegeven ten voordeele der nagelatene behoeftige betrekkingen der slagtoffers van de rampveroorzaakt door het springen van een stuk geschut aan boord van 's Rijks Kanonneerboot Pro P a t r i a bij Texel den 25 Julij 1.1. Moge het voorhccld vsn Z. navolgers vinden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1