HELDERSCIIE en MEEffEDIEPER COCIiWT. en l ZONDAG 4 SEPTEMBER. De nieuwe Brug over het Heldersche Kanaal tegenover de Oost- en Steiger- steeg, zal van Maandag den 12den tot en met Zondag den 25stcn dezer maand, voor de doorvaart van Vaartuigen met Staanden Mast gesloten zijn. Helder3 September 1859. De Burgemeester, STAKMAN BOSSE. 1TIE U W S T :T D 11T 3 XI. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal fl 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers«0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENT1EN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedere» regel meer 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar male der ruimtedie zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP 5 September 1859. Den 8slen dezer vertrekt de O. I. landpost over Marseille. Z. M. heeft den officier van admin. 5c kl hij de zec- magt, J. F. K. Wisselop zijn verzoek, met den laatsten der vorige maand eervol ontslagen. Zr. Ms. korvet Juno, kommandant dc schout-bij nacht baron Collot d'Escury is eergisteren, des namiddags, onder het lossen der gebruikelijke salutschoten', hier biniieiigeloopenko mende uit de West-Indiën. Z. M. transportschip de Heldin, onder bevel van den luitenant ter zee 1ste klasse P. Toutenhoofdis den Sisten Augustus jl.uit de West-Indien ter roede van Hellevoet- sluis aangekomen. Alles was wel aan boord. Het Staatsblad N°. 95, bevat dc wet van den 20slcn Augustus 1859, houdende bepalingen op dc loodsdienst voor zeeschepen. Men schrijft uit het kamp bij Zeist, 51 Aug. De dag van gisteren was een feestdag, die ons algeheel met vermaak, vrolijkheid en uitspanning vervulde. Er waren hoegenaamd gcene toebereidselen gemaakt, doch toen men tegen den middag hier en daar groen zag planten vlaggen opsteken en wapentro- pheeën zag opriglen, toen ging dit als een loopend vuur naar alle zijdenen aangemoedigd door officieren en alle handen aan het werk geslagen, zag het 'snamiddags er buitengewoon feestelijk uit, waarbij vele aardige spelen, om vooral den lachlust op te wekken, werden uitgevoerd. Nadat alles voltooid en in vrolij ken gang was, bezocht Z. K. II. de Prins veldmaarschalk op volgend de straten der manschappen, die vol geestdrift het oWicn Neerlands bloed" en daverende hocra's aanhieven, afge wisseld of opgevolgd door het een of ander muziekkorps. H l laat zich zeer moeijelijk beschrijven, hoe hartelijk en welge meend dit alles plaats vond. Z. M. heeft benoemd tot contr. 5e kl. voor de dir. bel. iu-en uiig. reglen en accijnsen te Schagen den heer N. F. II Teupkentot dusver 1ste commies ter directie te Amsterdam en waarnemend controleur te Schagen. Z. M. heeft met den 1 sten dezer bevorderd lot adjunct- administrateuren bij de zcemagt de scheepsklerken: A. J. 'I IluartF. F. A. Canneel1. A. LagaaijI. SalmonII. C. Deuffer WielJ. F. KoningJ. W. Meden back en D. W. Muller. Er is eene soort van petitie te Parijs in omloop, waarin de democratische partij inlichting vraagt over dc verhouding der geamuestiëerden tegenover de wet op de algemecne veilig heid, en tevens om opheffing van dezen verontrustende» bui tengewonen maatregel wordt verzocht, welke volgens dc wet tot 1865 moet voortduren. Door tusschcnkomsl van de Atlantic Tclegrapb Company zijn aan dc bevelhebbers der cngelschc oorlogschepenwelke in der tijd bij het leggen van den Trans-Atlantische» telc- graaph-kabel gebezigd werden, van wege de stad New-York, geschenken toegezonden. Kapitein Prcedy van dc AgamemncnK ontving een gouden kistje met een adres van dankbcluigfyigp er in; de kapiteins Aldham en Dayman van dc VahmrousA.tY

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1