Cyclops en dc heer Henry Woodhouscingenieur aan boord van dc Niagara, gouden gedenkpenningen met toepasselijke opschriften. Sir William Armstrong, de uitvinder der naar hem genoemde getrokken kanonnen, heeft het thans, na langdurige proefnemingen, zoover gebragtom ook gewone loopen in getrokken te veranderen. Dezer dagen werden met een zoo danig veranderden oQponder te Chattam proeven genomen die de verwachting ver overtroffen. Het wit was slechts G voet groot en toch trof elk schot met dc grootste naauwkeu- righcid op een afstand van 10,900 voet. Wanneer de noodige machines eens gereed zijnzal de gcheelc engelsche vloot nu spoedig met getrokken kanonnen gewapend zijn. Ook zijn te Chattam in tegenwoordigheid van de lords der admiraliteit proeven genomen met een verbeterden duikertoestel van Iieiukewelke proeven almede zeer goed aan de verwach ting voldeden. Door dezen toestel kan een duiker zich naar welgevallen weder naar de oppervlakte des waters begeven, als hij zich door het breken van een der hclinglazenof door welk toeval ook, aan het gevaar ziet blootgesteld van te verdrinken. Tot dat einde behoeft hij slechts tegen een klep van de luchtbuis te drukken. De machinerie is zeer eenvoudig en kan op elk der thans in gebruik zijnde duikertoestellen worden toegepast. Norcia, eene stad aan den voet der Apenijnen is door eene aardbeving grootendeels verwoest200 personen hebben daarbij het leven verloren. Degansche bevolking der stad, uitmakende ruim 0000 zielenheeft dc vlugt genomen en kampeert onder den bioolen hemel. Graaf Phiiippo Linati, maire van Parmadie beiast is geweest met het overbrengen aan keizer Napoleon III van den uitslag der stemming in Parma en Piacenza, ten voordeele van de aansluiting aan Picmont, heeft bij zijne terugkomst de navolgende proclamatie uitgevaardigd. «Bewoncis der Staten van Parma! Terwijl de 100,000 soldaten van den ilaliaanschen oorlog, met vrolijke en fiere plegtigheid, zes uren lang door Parijs defileerden, en de vanen en kanonnen van Oostenrijk Frankrijk herinnerden aan zijne overwinningen en aan onze hoopbood ik Napoleon III de uitdrukking van onze. verlangens aan. Zijn antwoord was zijner waardig en in overeenstemming met bet feest van den dag: »»Zeg aan dc bevolking, die u lot mij heeft gezonden, dat mijne wapenen nooit zullen dienenom haar wil legen te werken en ik nimmer zal duldendat eenige andere mo gendheid haar geweld aandoe" Deze woorden maken u tot beschikkers over uwe toekomst; mijn geheele leven lang zal ik er trotsch op zijn ze te hebben overgebragt. Een memorandum van het toscaansche gouvernement aan de curopeesche kabinetten verklaart, dat Italië, na met spijt den vrede te hebben zien teekencnzich gerust gesteld gevoel de door de edelmoedige politiek van den keizer van Frankrijk. Door de aansluiting aan Piëmont te vragen, heeft de toscaan sche vergadering van haar regt gebruik gemaakt. De hertogin van Parmadie op de kandidatenlijst stond voor den troon van Toscane, ingeval eene verecniging met Picmont eene onmogelijkheid mogt zijn, heeft, naar men zegt, voor die eer bedankt; zij heeft haar bepaald plan tc kennen gegevendat zij niet van het ongeluk der met haar bevriende vorsten wil gebruik maken. Zij is te Geneve aan gekomen. In Tablat bij St. Gallen werd dezer dagen, ter gelegen heid van een bruiloftsfeest, ten gevolge van een op straat ter eere van het jonge paar afgeschoten geweer, de bruidegom ge dood en zijne naast hem gezeten moeder gevaarlijk gewond. De onwillekeurige moordenaar had bij vergissing zijn geweer met scherp geladen. Bij het vernemen van het door hem te weeg gebragle ongeluk, heeft hij zich onmiddelijk verdronken. Aangaande de ziekle van den keizer van MarokkoAbder Rhaman, wordt uit Tanger gemeld, dat hij aan een gezwel aan de dij lijdt; dc keizer is reeds hoog bejaard. Men vreest, dat, wanneer hij mogt komen te overlijden, de in het rijk gevestigde Europeanen veel van dc dweepzucht der Muzelman nen zullen te lijden hebben. De stammen der Amazirks en Chellocks, die zeer maglig zijn willen den zoon des keizers niet tot troonopvolger heb ben en die prins heeft een onvcrzoeulijken vijand in den opperbevelhebber der keizerlijke garde, die alle magt in hel paleis in handen heeft. Men vreest dat die garde, dadelijk na den dood des keizersde schatkist zal plunderenwaarin sedert meer dan veerlig jaar, onnoemelijke rijkdommen ver borgen zijn. BURGERLIJKE STAND. Van 27 Augustus o September 1859. GEHUWDM. II. Boon en J. van Daalen. G. Hol en G. P. Harder. J. A. Hirsch cn J. Bak. W. van Vlijmen en J. Schuitenmaker. BEVALLEN: F. van Dok geb. Bakker Z. M. T. Deelder geb. Brandt Z. H. Eelman geb. Snooi 2 D. G. Vader geb. van der Oord D. M. Kalkman geb. Strikker Z. V. M. Weckesser geb Lemmens D. G. van Elk geb. van der Poll D. A. Andriessen geb. Koops Z. W. Pedroli geb. Kolder Z. T. Kuiper geb. Smit. OVERLEDENE. C. Marehand 3 m. J. Mulder 21 m. G. van Leeuwen. 71 j. B. H. Willema 77 j.C. van der Wolt 9 j. M. B. J. Winter 5 m. M. van der Molen* 79 j. D. L. Sluis 6 m. A. Wonderiegem 12 w. C. F. Ilolm 5 j. J. Schram 60 j. BEURSS Ë~R G T N; Amsterdam 2 Scpt. W.S. 2J- pc. 64}£. 5 pc. 77|. 4 pc. 98t. Spanje. 1f pc. 55|. buitenl. 5 pc. 45£. binnenl. 5pc. 42,\. Rusland. 5 pc. 1051816, 5 pc. 102£ 1829, 5 p. 87T7T Oostenrijk, melall. 5 pc. 58j4 amst. 5 pc. 76£. nalio- uale 1854 5 pc. G2}| mctall. 2£ pc. o0]f. SCHEEPST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP 31 Aug. Aurora (st.) Londen, Victoria, de Haau, Newe. Alma, Wood, Sunderl. Alert (st.), Huil. Maria, Molenaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2